ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-refreshment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น refreshment, *refreshment*,

-refreshment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
HOW DO YOU FEEL ABOUT THE REFRESHMENT COMMITTEE? WELL, THERE IS--THERE ISแล้วลูกคิดยังไงกับการดับกระหายให้คณะกรรมการชุดใหม่ละ / เอ่อ ผม...
You had left the refreshment stand in order to indulge in your customary preemptive pre-show urination.นายออกจากเคาน์เตอร์ขายของว่าง เพื่อไปปฏิบัติตามประเพณี ฉี่ก่อนหนังฉาย
Do you want a refreshment susie?เธอต้องการเครื่องดื่มไหม Susie?

-refreshment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūa) EN: refreshment FR:
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment ; hors d'oeuvres ; appetizers FR: collation [f] ; repas léger [m]
เครื่องดื่ม[n.] (khreūangdeū) EN: beverage ; drink ; refreshment ; potation ; potable ; refresher FR: boisson [f] ; breuvage [m] ; rafraîchissement [m]
ความชุ่มชื่น[n.] (khwām chumc) EN: refreshment FR:
รับประทานอาหารว่าง[v. exp.] (rapprathān ) EN: have a snack ; have a light meal ; have a light refreshment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -refreshment-
Back to top