ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-recoil-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น recoil, *recoil*,

-recoil- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bourgeois recoil not from slaughter though victim be son and daughterการถอยหลังคนที่เป็นชั้นกลางไม่จากเหยื่อ slaughter though ลูกชายและลูกสาว
Everyone she's ever known will recoil from her.ทุกคนที่เธอรู้จัก จะทิ้งเธอไป
She didn't recoil from those creepy cat rescuers or turn away from the pictures of those starving children.เขาไม่ได้กลัวพวก คนจรจัดพวกนั้น หรือหันหน้าหนีจากรูป เด็กที่อดยาก
Did you just recoil from me?เมื่อกี้คุณ สะบัดมือหนีฉันเหรอ?
The recoil is gonna push the nose up, so you need to aim underneath your target.แรงสะท้อนจะทำให้หัวมันเชิดขึ้น เพราะฉะนั้นคุณต้องเล็งให้ต่ำกว่าเป้าหมาย
Even if it doesn't, the recoil from the barrage will put some distance between the paramecium and its attacker.หดตัวจากเขื่อนจะทำให้ ระยะห่างพอสมควร ระหว่าง พารัมอิเสิยม และโจมตีของมัน
The recoil is not to be shunned, it's to be absorbed.หดตัวไม่ได้ที่จะรังเกียจก็จะถูก ดูดซึม

-recoil- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怯む[ひるむ, hirumu] (v5m,vi) (uk) to falter; to flinch (from); to recoil (from); to quail (at)
畏縮[いしゅく, ishuku] (n,vs) wince; cower; recoil

-recoil- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound FR: rebondir
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
สยดสยอง[v.] (sayotsayøng) EN: be horrified ; be horrible ; be dreadful ; be afraid ; recoil ; draw back interior FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -recoil-
Back to top