ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rebound

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rebound*, -rebound-

rebound ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rebound (vi.) สะท้อนกลับ See also: กระเด้งกลับ Syn. bounce, recoil, ricochet
rebound (n.) การสะท้อนกลับ See also: การกระเด้งกลับ Syn. bounce, recoil, spring
rebound from (phrv.) กระเด้งกลับจาก See also: สะท้อนกลับ
rebound on (phrv.) ย้อนกลับไปสู่ See also: ตอบกลับ Syn. recoil on
English-Thai: HOPE Dictionary
rebound(รีเบาน์ดฺ') vi.,n. (การ) กระโดดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง,สะท้อนกลับ,เด้งกลับ,ดีดกลับ,ตอบสนอง,ลูกบอลที่สะท้อนกลับ,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ rebind vt. ทำให้สะท้อนกลับ, Syn. recover,recoil,echo
English-Thai: Nontri Dictionary
rebound(n) การดีดกลับ,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,การตอบสนอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rebound valveลิ้นบังคับการไหลกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rebound resilienceการกระเด้งกระดอน หมายถึง ความสามารถในการกลับคืนสู่รูปร่างตั้งต้นได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ยาง เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างชั่วคราว [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยวบยาบ (adv.) sinking and rebounding See also: waving, yielding, swaying, fluctuating, waving
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They have like a two second rebound rate and you're back doing the next pain-in-the-ass thing.มันมีเหมือนกับผลตอบรับที่มีสองทาง แล้วคุณก็กลับไปทำมันอีกครั้ง / เรื่องพรรค์นั้นหนะ
She married him on a rebound from the doctor and I'll bet he married her for her money and connections.เธอแต่งกับหมอนี่ หลังจากหลุดมาจากด็อกเตอร์ ฉันพนันได้เลยว่า เขาแต่งกับเธอเพราะต้องการเงินและสังคม
Once we get that capital, the stock will rebound and this lawsuit will be history.เมื่อเราได้เงินทุน หุ้นจะกลับมา การฟ้องก็จะไม่มี
ELENA: He's on the rebound and has raging family issues.เขาอยู่ระหว่างไปคืนดี และมีปัญหาครอบครัวกันอยู่
He found his rebound girl. Oh. Here you go, sweetheart.ในที่สุดก็เจอสาวเล่นด้วยซะที อ่อนี่ไงที่รัก
Right. I heard about your little rebound reception.ใช่ ฉันได้ยินมาเกี่ยวกับเสียงตอบรับเล็กๆของการต้อนรับของคุณ
A rebound from what, the robbery?All their alibis were paid for a week in advance.
Is he some sort of rebound from sean?เค้าเป็นคนประเภทพวกชอนห์รึเปล่า
I mean, aren't you taking this rebound relationship a little too seriously?คุณคบเค้าเพื่อเยียวยาจิตใจ ทำแบบนี้ไม่จริงจังไปหน่อยหรือ
It's not a rebound relationship.ชั้นไม่ได้คบเค้าเพื่อเอามาแทนใคร
So, if it's been a while, don't you think we could all use a rebound ghost?คือ ถ้ามันจบไปแล้ว คุณไม่คิดจะมองพวกเดียวกันบ้างเหรอ?
♪ She's going out to find a rebound# She's going out to find a reboun #

rebound ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反弹[fǎn dàn, ㄈㄢˇ ㄉㄢˋ, 反弹 / 反彈] bounce back; rebound
弹力[tán lì, ㄊㄢˊ ㄌㄧˋ, 弹力 / 彈力] elasticity; elastic force; spring; rebound; bounce
篮板球[lán bǎn qiú, ㄌㄢˊ ㄅㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 篮板球 / 籃板球] rebound

rebound ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
弾み(P);勢み(P);勢[はずみ, hazumi] (n) (1) bounce; spring; rebound; (2) momentum; inertia; (3) spur of the moment; impulse; (P)
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
景気回復[けいきかいふく, keikikaifuku] (n) economic comeback (rebound, recovery, turnaround)
跳ね返り[はねかえり, hanekaeri] (n) rebounding; recovery; repercussions; tomboy
跳ね返る;はね返る[はねかえる, hanekaeru] (v5r) to rebound; to recoil; to spring back up

rebound ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด้ง[v.] (deng) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound FR: rebondir
การฟื้นตัว[n.] (kān feūntūa) EN: recovery ; rebound FR: reprise [f] ; retour [m]
กระเด็น[v.] (kraden) EN: bounce ; rebound ; spring FR: jaillir ; rebondir ; sauter
กระดอน[v.] (kradøn) EN: spring ; bounce ; rebound ; glance ; be deflected ; ricochet FR: rebondir ; ricocher ; ressauter ; bondir
กระท้อน[v.] (krathøn) EN: bounce up ; bounce back ; rebound ; reflect FR: rebondir
ทฤษฎีการยืด [n. exp.] (thritsadī k) EN: elastic rebound theory FR:
ทฤษฎีที่ว่าด้วยการคืนตัวของวัตถุ[n. exp.] (thritsadī t) EN: elastic rebound theory FR:
ย้อน[v.] (yøn) EN: turn back ; return ; retrace one's steps ; rebound ; come back ; retrace one's steps FR: revenir sur ; retourner sur
ยวบยาบ[adv.] (yūapyāp) EN: sinking and rebounding ; waving ; yielding ; swaying ; fluctuating ; waving FR:

rebound ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rebound {m} [sport]rebound

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rebound
Back to top