ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rattletrap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rattletrap*, -rattletrap-

rattletrap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rattletrap (n.) รถยนต์เก่าที่วิ่งเสียงดัง Syn. rickety, tottery
English-Thai: HOPE Dictionary
rattletrapn. สิ่งของที่ส่งเสียงดังหรือรัว ,คนปากจัด,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของโบราณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rattletrap
Back to top