ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tottery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tottery*, -tottery-

tottery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tottery (adj.) โซเซ Syn. weak, rattletrap
tottery (adj.) ที่ไม่มั่นคง See also: สั่นคลอน, ง่อนแง่น Syn. weak, rattletrap

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tottery
Back to top