ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rickety

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rickety*, -rickety-

rickety ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rickety (adj.) จวนจะพัง See also: ง่อนแง่น, จวนจะแตกหัก Syn. ramshackle, shaky, unstable
rickety (adj.) อ่อนแอ See also: ขี้โรค, เปราะบาง Syn. tottering, weak
rickety (adj.) ซึ่งเป็นโรคกระดูกอ่อน See also: ซึ่งมีลักษณะเป็นโรคกระดูกอ่อน
rickety (adj.) เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
rickety(ริค'คิที) adj. ล้มได้ง่าย,โคลงเคลง,ง่อนแง่น,ขี้โรค,มีข้อต่อที่อ่อนแอ,โซเซ,ไม่มั่นคง,ไม่ปกติ,เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน, See also: ricketiness n., Syn. infirm
English-Thai: Nontri Dictionary
rickety(adj) ขี้โรค,เป็นโรคกระดูกอ่อน,ง่อนแง่น,โคลงเคลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง่อนแง่น (v.) be rickety See also: be unstable, be shaky, be unsteady Syn. คลอนแคลน, สั่นคลอน Ops. มั่นคง, แน่น, แข็งแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And even with that rickety old sled, the Jamaicans are flying through the turns.ทั้ง ๆ ที่ใช้สเลดที่เก่าจวนจะพังอยู่แล้ว แต่ทีมจาไมก้าแทบจะบินเข้าโค้งเลย
In my dream, I'm lying on this rickety old bed, and it keeps banging against the wall.ในฝัน ฉันกำลังนอน อยู่บนเตียงเก่าๆ จวนจะพัง แล้วก็มีเสียงดังปังๆ ตรงผนังห้อง
Oh, you think that rickety old ladder that climbs, what, 100 feet in the air is too scary for me?โอ้คุณคิดว่าง่อนแง่นเก่า บันไดที่ปีนขึ้นไปทำอะไร 100 ฟุตในอากาศ คือน่ากลัวเกินไปสำหรับฉันหรือไม
Who built this pavilion? It's so rickety.เจ้าไม่ต้องสุภาพกับข้าหรอก
Here, Crickety McCrickerson...มานี่มา เจ้าจั๊กจั่น

rickety ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลอนแคลน[adj.] (khlønkhlaēn) EN: rickety FR:
โก้งเก้ง[adj.] (kōngkēng) EN: spindly ; rickety FR:
โกโรโกโรก[adj.] (kōrōkōrōk) EN: rickety ; emaciated ; anemic FR:
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
โทรม[adj.] (sōm) EN: dilapidated ; shabby ; broken ; worn-out ; rickety ; ruined ; tumbledown ; damaged ; destroyed ; ramshackle FR: délabré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rickety
Back to top