ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

potter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *potter*, -potter-

potter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
potter (n.) ช่างปั้นหม้อ
potter (vi.) ใช้เวลาทำในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสาร Syn. fiddle, dabble, tamper
potter away (phrv.) ปล่อยเวลาให้เสียไปไร้ประโยชน์ Syn. idle away
pottery (n.) เครื่องปั้นดินเผา See also: ภาชนะดินเผา Syn. ceramics, porcelain, earthenware
pottery (n.) ศิลปะการปั้นเครื่องปั้นดินเผา
English-Thai: HOPE Dictionary
potter(พอท'เทอะ) n. ผู้ทำหม้อ,ช่างปั้นหม้อ,ช่างเครื่องเคลือบ
pottery(พอท'ทะรี) n. เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,ศิลปะในการทำเครื่องปั้นดินเผา หรือเครื่องเคลือบ,สถานที่ทำเครื่องปั้นดินเผาหรือเครื่องเคลือบ
English-Thai: Nontri Dictionary
potter(n) ช่างปั้นหม้อ
pottery(n) การปั้น,เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องเคลือบ,โรงทำหม้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pottery stoneพอตเทอรีสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Potter, Harry (Fictitious character)พอตเตอร์, แฮร์รี (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Potteryเครื่องปั้นดินเผา [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องดินเผา (n.) pottery Syn. เครื่องเคลือบดินเผา
เครื่องถ้วยชาม (n.) pottery See also: earthenware, crockery Syn. เครื่องเคลือบ
เครื่องปั้นดินเผา (n.) pottery See also: earthenware, crockery Syn. เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม
เครื่องเคลือบดินเผา (n.) pottery
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was Potter and another guy.เจ้าพอตเตอร์กับเพื่อนอีกคนนึง
Mr. Harry Potter wishes to make a withdrawal.ตุณแฮร์รี่ พอตเตอร์ ต้องการถอนเงิน
And does Mr. Harry Potter have his key?แล้วคุณแฮร์รี่ พอตเตอร์ มีกุญแจมั้ย
Harry Potter has come to Hogwarts.แฮร์รี่ พอตเตอร์ มาเรียนต่อที่ฮอกวอตส์
It'd be better if I transfigured Mr. Potter and you into a watch.อาจจะเป็นประโยชน์กว่า ถ้าฉันเปลี่ยนแปลงร่างคุณพอตเตอร์ กับตัวคุณให้เป็นนาฬิกาพก
Harry Potter receives 150 points for catching the Snitch!แฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้รับ 150 แต้ม
Harry Potter we meet again.แฮร์รี่ พอตเตอร์ เราพบกันอีก
And third to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points.ที่สาม แก่มิสเตอร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ สำหรับความเยือกเย็น และความกล้าหาญโดดเด่น
Harry Potter must not go back to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry this year.ปีนี้แฮร์รี่ พอตเตอร์ต้องไม่กลับไป ที่โรงเรียนพ่อมดแม่มด และเวทย์มนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์
Harry Potter mustn't be angry with Dobby.แฮร์รี่ พอตเตอร์ ต้องไม่โกรธด๊อบบี้นะครับ
Dobby hoped if Harry Potter thought his friends had forgotten him Harry Potter might not want to go back to school, sir.ด๊อบบี้หวังว่า ถ้าแฮร์รี่ พอตเตอร์คิดว่าพวกเพื่อนลืมเขา แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะไม่อยากกลับไปโรงเรียนอีกครับ
Harry Potter must say he's not going back to school.แฮร์รี่ พอตเตอร์ บอกก่อนว่าจะไม่กลับไปโรงเรียน

potter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱玛沃特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, 爱玛沃特森 / 愛瑪沃特森] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies
伏地魔[Fú de mó, ㄈㄨˊ ㄉㄜ˙ ㄇㄛˊ, 伏地魔] Lord Voldemort, character in the Harry Potter novels
罗琳[Luó lín, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧㄣˊ, 罗琳 / 羅琳] Rowling (name); Joanne Kathleen (J.K.) Rowling (1965-), the author of the Harry Potter 哈利·波特 novels
锔子[jū zi, ㄐㄩ ㄗ˙, 锔子 / 鋦子] cramp for mending pottery
仰韶[Yǎng sháo, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ, 仰韶] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
仰韶文化[Yǎng sháo wén huà, ㄧㄤˇ ㄕㄠˊ ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, 仰韶文化] Yangshao culture (archaeological period with red and black pottery)
格兰芬多[Gé lán fēn duō, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄈㄣ ㄉㄨㄛ, 格兰芬多 / 格蘭芬多] Godric Gryffindor, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
哈利・波特[Hā lì, ㄏㄚ ㄌㄧˋ· Bo1 te4, 哈利・波特] Harry Potter, boy wizard in the novels by J.K. Rowling 羅琳|罗琳
霍格沃茨[Huò gé wò cí, ㄏㄨㄛˋ ㄍㄜˊ ㄨㄛˋ ㄘˊ, 霍格沃茨] Hogwarts (wizards' college in Harry Potter)
麻瓜[má guā, ㄇㄚˊ ㄍㄨㄚ, 麻瓜] muggles; people who don't believe in magic (Harry potter)
[táo, ㄊㄠˊ, 陶] pottery; pleased; surname Tao
[táo, ㄊㄠˊ, 匋] pottery
瓦器[wǎ qì, ㄨㄚˇ ㄑㄧˋ, 瓦器] pottery
[fǒu, ㄈㄡˇ, 缶] pottery
制陶工人[zhì táo gōng rén, ㄓˋ ㄊㄠˊ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 制陶工人 / 製陶工人] potter
陶器[táo qì, ㄊㄠˊ ㄑㄧˋ, 陶器] pottery
陶土[táo tǔ, ㄊㄠˊ ㄊㄨˇ, 陶土] potter's clay; kaolin
陶瓷[táo cí, ㄊㄠˊ ㄘˊ, 陶瓷] pottery and porcelain; ceramics
陶瓷器[táo cí qì, ㄊㄠˊ ㄘˊ ㄑㄧˋ, 陶瓷器] pottery; chinaware
拉文克劳[Lā wén kè láo, ㄌㄚ ㄨㄣˊ ㄎㄜˋ ㄌㄠˊ, 拉文克劳 / 拉文克勞] Rowena Ravenclaw, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
斯莱特林[Sī lái tè lín, ㄙ ㄌㄞˊ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 斯莱特林 / 斯萊特林] Salazar Slytherin, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨
赫奇帕奇[Hè qí pà qí, ㄏㄜˋ ㄑㄧˊ ㄆㄚˋ ㄑㄧˊ, 赫奇帕奇] Helga Hufflepuff, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨

potter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series)
泥蜂[どろばち;ドロバチ, dorobachi ; dorobachi] (n) (uk) potter wasp (any wasp of subfamily Eumeninae); mason wasp
狩人蜂[かりゅうどばち;かりうどばち, karyuudobachi ; kariudobachi] (n) hunter wasp (i.e. potter wasp, sand wasp, etc.)
ポタリング[, potaringu] (n) pottering
ポッターズエンジェルフィッシュ[, potta-zuenjierufisshu] (n) Potter's angelfish (Centropyge potteri)
ぽってり[, potteri] (adv,vs) plump; fat
マジョリカ[, majorika] (n) majolica (type of Italian pottery)
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上絵[うわえ, uwae] (n) printed figures (on cloth or pottery)
古陶[ことう, kotou] (n) old pottery; antique porcelain
土味[どみ, domi] (n) (See 艶・つや・1) gloss; sheen (surface quality found in unglazed pottery)
手びねり;手捻り[てびねり, tebineri] (n) forming by hand (instead of using a potter's wheel, etc.); handwork
朱泥[しゅでい, shudei] (n) unglazed reddish brown pottery (originally from China)
楽焼き[らくやき, rakuyaki] (n) hand-moulded pottery; hand-molded pottery; raku pottery
無縁墓地[むえんぼち, muenbochi] (n) cemetery for those who left no relatives behind; potter's field
無釉[むゆう, muyuu] (adj-no) unglazed (e.g. pottery)
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade
焼成[しょうせい, shousei] (n,vs) firing (pottery)
生地(P);素地[きじ, kiji] (n) (1) cloth; material; texture; (2) one's true character; (3) unglazed pottery; (4) uncooked dough; batter; (P)
白粘土[はくねんど, hakunendo] (n) kaolin; potter's clay
窯場[かまば, kamaba] (n) kiln-equipped pottery workshop
素焼;素焼き[すやき, suyaki] (n) bisque (fired pottery)
締焼;締め焼き[しめやき, shimeyaki] (n) (1) bisque firing; (2) bisque (pottery)
色絵[いろえ, iroe] (n) (1) painting; colored artwork; coloured artwork; (2) overglaze enamels (on pottery)
蓋物[ふたもの, futamono] (n) lidded pottery or receptacle
[やく, yaku] (n) (1) medicine; pharmaceuticals; (legal) drugs; (2) efficacious chemical (i.e. gunpowder, pesticide, etc.); (3) (pottery) glaze; (4) (See 鼻薬・2) small bribe; (P)
轆轤[ろくろ, rokuro] (n) (1) lathe; (2) potter's wheel; (3) windlass; pulley
陶土[とうど, toudo] (n) potter's clay; kaolin; kaoline
陶片[とうへん, touhen] (n) potsherd; shard; fragment of pottery
須恵器[すえき, sueki] (n) (See 穴窯) Sue ware (type of unglazed pottery made from the middle of the Kofun era through the Heian era)

potter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างหม้อ[n. exp.] (chang mø) EN: potter FR:
ช่างปั้น[n. exp.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
ช่างปั้นหม้อ[n. exp.] (chang pan m) EN: potter FR: potier [m]
แฮร์รี พอตเตอร์[n. prop.] (Haērī Phøtt) EN: Harry Potter FR: Harry Potter
กุมภการ[n.] (kumphakān) EN: potter FR: potier [m]
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]
การปั้นหม้อ[n. exp.] (kān pan mø) EN: pottery FR:
เครื่องดินเผา[n. exp.] (khreūang di) EN: pottery FR: poterie [f]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpan) EN: pottery ; earthenware ; crockery FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง[n. exp.] (khreūangpan) EN: Baan Chiang pottery FR:
เครื่องปั้นดินเผาโบราณ[n. exp.] (khreūangpan) EN: ancient pottery FR: poterie ancienne [f]
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน [n. exp.] (khreūangpan) EN: Dan Kwian pottery FR:
กระเบื้องเคลือบ[n. exp.] (krabeūang k) EN: glazed tile ; painted pottery ; enameled tile FR:
แป้น[n. exp.] (paēn) EN: potter's wheel FR: tour de potier [m]
แป้นหมุน[n. exp.] (paen mun) EN: turntable ; potter's wheel FR:
ภาชนะดินเผา[n.] (phāchana di) EN: earthenware ; pottery FR:
ภาชนะดิน[n. exp.] (phātchana d) EN: earthenware ; pottery FR:
สุสาน[n.] (susān) EN: graveyard ; cemetery ; tomb ; sepulchre ; sepulcher (Am.) ; burial ground ; necropolis ; boneyard ; boot hil ; memorial park ; polyandrium ; potter's field FR: cimetière [m] ; nécropole [f]
เตาเผาสังคโลก[n. exp.] (tao phao Sa) EN: Sangkhalok Pottery ; Sawankhalok ceramics ; Sawankhalok Kilns FR:
เตาทุเรียง[n.] (taothurīeng) EN: brick and clay pottery kiln ; kind of ancient kiln in Sukothai FR:
ทำโน่นทำนี่[X] (tham nōn th) EN: this and that ; busy with this and that ; pottering around FR:
ถ้วยชาม[n. exp.] (thūay-chām) EN: crockery ; pottery ; dishes FR: vaisselle [f]

potter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spötterei {f} | Spöttereien

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า potter
Back to top