ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

possible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *possible*, -possible-

possible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
possible (adj.) เป็นไปได้ See also: ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ Syn. plausible, probable, likely
possible (n.) ความเป็นไปได้
English-Thai: HOPE Dictionary
possible(พอส'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,บางที,พอทนได้
English-Thai: Nontri Dictionary
possible(adj) เป็นไปได้,บางที,อาจจะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
possible maximum lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น มีความหมายเหมือนกับ maximum possible loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่ โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝันเฟื่อง (v.) daydream of the impossible See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible
ฝันเฟื่อง (v.) daydream of the impossible See also: fantasize about the impossible, dream about the impossible, imagine the impossible
เป็นไปได้ (v.) be possible See also: be feasible Syn. เป็นได้ Ops. เป็นไปไม่ได้
เป็นไปไม่ได้ (v.) be impossible Ops. เป็นไปได้
เสี่ยง (v.) be possible See also: risk, have opportunity
ไม่มีทาง (v.) impossible Syn. เป็นไปไม่ได้, ไม่มีวัน Ops. เป็นไปได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
Would it be possible to show us around now?เป็นไปได้ไหมที่จะพาพวกเราชมโดยรอบในตอนนี้?
Why not? Anything is possibleทำไมไม่ได้ล่ะ ทุกอย่างเป็นไปได้อยู่แล้ว
I suggest you say as little as possibleฉันขอแนะนำให้คุณพูดน้อยเท่าที่จะน้อยได้
I want to get home as quickly as possibleฉันต้องการกลับบ้านให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้
It's impossible to speak English like a native speakerมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
I'm afraid that will be impossibleฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้
Do everything possible to split his following... and move the majority to support your government.{\cHFFFFFF}ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ที่จะแยกต่อไปของเขา ... {\cHFFFFFF}และย้ายไปส่วนใหญ่ สนับสนุนรัฐบาลของคุณ
I have to reach the greatest number of people possible and tell them.ไม่ใช่เรื่องอื่น ผมจะต้องบอกผู้คนให้ได้จำนวนมากที่สุด
It's a possible resting place of the Lost Ark.เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสถานที่อยู่ของ หีบที่หายไป.
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break.ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
The only possible place.ที่เดียวที่น่าจะเป็นไปได้
This electrical marvel will make it possible for you to sleep again.เครื่องมือไฟฟ้านี้จะทำให้หนูนอนหลับได้อีกครั้ง
They made it possible for me to conquer the Emerald City.มันทำให้ฉันสามารถที่จะ จัดการกับเมืองมรกตได้

possible ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歧义[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 歧义 / 歧義] ambiguity; several possible meanings
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 可操作的艺术 / 可操作的藝術] the art of the possible (Bismarck on politics)
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
但愿[dàn yuàn, ㄉㄢˋ ㄩㄢˋ, 但愿 / 但願] if only (it were possible to...)
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
可通[kě tōng, ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥ, 可通] passable; possible to reach
尽善尽美[jìn shàn jìn měi, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄟˇ, 尽善尽美 / 盡善盡美] perfect (成语 saw); perfection; the best of all possible worlds; as good as it gets
不时之需[bù shí zhī xū, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄓ ㄒㄩ, 不时之需 / 不時之需] a possible period of want or need
几乎不可能[jī hū bù kě néng, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 几乎不可能 / 幾乎不可能] almost impossible
尽可能[jǐn kě néng, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 尽可能 / 儘可能] as far as possible
即早[jí zǎo, ㄐㄧˊ ㄗㄠˇ, 即早] as soon as possible
早早儿[zǎo zǎo r, ㄗㄠˇ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 早早儿 / 早早兒] as soon as possible; as early as one can
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
不可能[bù kě néng, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 不可能] impossible; cannot; not able
做不到[zuò bù dào, ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, 做不到] impossible
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 势不可当 / 勢不可當] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force
办不到[bàn bu dào, ㄅㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 办不到 / 辦不到] impossible; can't be done; no can do; unable to accomplish
深不可测[shēn bù kě cè, ㄕㄣ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄘㄜˋ, 深不可测 / 深不可測] deep and unmeasurable (成语 saw); unfathomable depths; incomprehensible; enigmatic and impossible to predict
有可能[yǒu kě néng, ㄧㄡˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 有可能] it's possible
可以[kě yǐ, ㄎㄜˇ ㄧˇ, 可以] can; may; possible; able to
可能[kě néng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 可能] might (happen); possible; probable; possibility; probability
保不定[bǎo bù dìng, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, 保不定] more likely than not; quite possible; on the cards
保不齐[bǎo bù qí, ㄅㄠˇ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, 保不齐 / 保不齊] more likely than not; quite possible; on the cards
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
没有什么不可能[méi yǒu shén me bù kě néng, ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 没有什么不可能 / 沒有甚麼不可能] nothing is impossible; there's nothing impossible about it
能否[néng fǒu, ㄋㄥˊ ㄈㄡˇ, 能否] whether or not; can it or can't it; is it possible?
尽快[jǐn kuài, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, 尽快 / 儘快] as quickly as possible; also written 盡快|尽快

possible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
ポシブル[, poshiburu] (n) possible
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan
位人臣を極める[くらいじんしんをきわめる, kuraijinshinwokiwameru] (exp,v1) to rise to the highest possible rank
効く(P);利く(P)[きく, kiku] (v5k,vi) (1) (See 薬が効く) to be effective; to show effect; (2) (See 目が利く) to do its work; to carry out its function well; (3) (See 割引が効く) to be possible to use; (P)
可能な文法[かのうなぶんぽう, kanounabunpou] (n) possible grammar
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
手を変え品を変え;手を替え品を替え[てをかえしなをかえ, tewokaeshinawokae] (exp) by hook or by crook; by all possible means
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
為尽くす;為尽す[しつくす, shitsukusu] (v5s,vt) to do everything possible
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P)
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side
インポシブル;インポッシブル[, inposhiburu ; inposshiburu] (adj-na) (col) impossible
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order
できるだけ早く(P);出来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P)
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time
どうにかして[, dounikashite] (exp) by any means (possible); somehow
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
なら(P);ならば(P)[, nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P)
にかたくない[, nikatakunai] (exp) not hard to... (in certain circumstances, it would be possible)
はずがない[, hazuganai] (exp) (See 筈・1) cannot (do); it is impossible that...
事実上不可能[じじつじょうふかのう, jijitsujoufukanou] (n) effectively impossible
偽悪趣味[ぎあくしゅみ, giakushumi] (n) propensity to put oneself in as bad a light as possible; being prone to act bad
出来る限り早期;できる限り早期[できるかぎりそうき, dekirukagirisouki] (n) as soon as possible; ASAP
可及的速やかに[かきゅうてきすみやかに, kakyuutekisumiyakani] (adv) as soon as possible; ASAP
可能[かのう, kanou] (adj-na,n) possible; practicable; feasible; (P)
成るべく(P);成る可く[なるべく, narubeku] (adv) (uk) as much as possible; wherever practicable; (P)
最低限度[さいていげんど, saiteigendo] (n) minimum limit; the lowest degree (possible, allowable, etc.)
有り得べからざる[ありうべからざる, ariubekarazaru] (exp,adj-pn) impossible; unthinkable; unimaginable

possible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ ; อาจจะ[adv.] (āt ; ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: yes ; that's possible ; certainly ; authorized FR: oui ; c'est possible ; certainement ; autorisé
ได้มั้ย[v. exp.] (dāi mai) EN: Can you? FR: Est-ce possible ?
ได้ไหม[v. exp.] (dāi mai) EN: Can you? FR: Est-ce possible ? ; Puis-je ?
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thī) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP FR: en toute hâte ; dès que possible ; au plus vite
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้[xp] (hai reo thī) EN: as fast as possible FR:
เหตุก่อการร้าย[n. exp.] (hēt køkānrā) EN: terrorist threat ; possible terrorist attack FR: menace d'attaque terroriste [f] ; menace d'attentat terroriste [f]
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ยังได้[X] (kø yang dāi) EN: it is still possible ; there is room for FR:
ไม่มีทางเป็นไปได้[xp] (mai mī thān) EN: it's like fighting a losing battle FR: il n'y a pas d'issue possible ; c'est perdu d'avance
มากที่สุด[adv.] (māk thīsut) EN: the most [superlative] ; the most important ; the greatest ; the most possible ; maximum FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif] ; maximum
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้[X] (māk thīsut ) EN: as much as possible FR: autant que possible
มันเป็นไปได้อย่างไร[xp] (man penpai ) EN: How is is possible? FR: Comment est-ce possible ?
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible
เป็นได้[v. exp.] (pendāi) EN: be possible FR: être possible
เป็นได้[adv.] (pendāi) EN: possibly ; likely ; maybe ; perhaps FR: peut-être ; c'est possible ; il est possible que
เป็นไปได้[v.] (pen pai dāi) EN: be possible ; be feasible ; that's possible FR: être possible ; être concevable ; être imaginable ; être faisable ; être pensable ; c'est possible
เป็นไปได้[adj.] (pen pai dāi) EN: possible ; feasible ; plausible ; potential FR: possible ; potentiel ; de l'ordre du possible ; plausible
เป็นไปได้จริง[adj.] (pen pai dāi) EN: realistic ; possible FR: possible
เป็นไปได้ไง[xp] (pen pai dāi) EN: FR: Comment est-ce possible ?
เป็นไปได้ว่า[v. exp.] (pen pai dāi) EN: FR: il est possible que
เป็นไปได้อย่างไร[xp] (pen pai dāi) EN: FR: Comment est-ce possible ?
เร็วที่สุด[X] (reo thīsut) EN: as soon as possible FR: dès que possible ; aussitôt que possible ; au plus tôt ; le plus tôt possible
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้[X] (reo thīsut ) EN: as soon as possible ; as fast as you can FR:
ศักย-[pref.] (sakkaya-) EN: latent ; potential ; capable ; possible FR: potentiel ; latent
เต็มกำลัง[adv.] (tem kamlang) EN: awfully ; with all one's strength ; with all one' s might ; at full capacity ; to one's utmost ; as hard as possible FR:
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ทำได้จริง[adj.] (tham dāi ji) EN: feasible ; possible FR: faisable ; possible
ทำได้จริงหรือ[X] (tham dāi ji) EN: possible? FR: possible ?
เท่าที่เป็นไปได้[adv.] (thao thī pe) EN: as muich as possible FR:
ย่อมจะ[v. exp.] (yǿm ja) EN: can ; be possible (to) FR:
อาจจะเป็นได้[xp] (āt ja pen d) EN: FR: ça se peut ; c'est possible
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe FR: peut-être ; possiblement
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
จำไม่ได้[v. exp.] (jam mai dāi) EN: do not remember FR: ne pas se souvenir ; avoir un oubli ; avoir un trou de mémoire ; avoir un trou (fam.) ; impossible de se souvenir
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; try hard ; strive for ; exert oneself ; be energetic (in) ; make an effort ; take the trouble ; go out of one's way FR: essayer ; faire son possible
ความเป็นไปไม่ได้[n. exp.] (khwām penpa) EN: impossibility FR: impossibilité [f] ; impossible [m]
กินอะไรไม่ลงเลย[xp] (kin arai ma) EN: can't eat anything FR: impossible d'avaler quoi que ce soit

possible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baldmöglichst; schnellstmöglich {adv}as soon as possible (asap)
allerwenigste; allerwenigster; allerwenigstes {adj}least of all; least possible
möglich {adj} | möglicher | am möglichstenpossible | more possible | most possible
eventuell; möglich {adj}possible
etwaig {adj} | etwaige Einwände | bei etwaigen Schädenpossible | any objections arising | in the event of damage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า possible
Back to top