ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-possible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น possible, *possible*,

-possible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wonder if it would be possible to reduce the rent a little bit?ฉันอยากจะทราบว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะลดค่าเช่าลงสักหน่อย?
Would it be possible to show us around now?เป็นไปได้ไหมที่จะพาพวกเราชมโดยรอบในตอนนี้?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้
Do everything possible to split his following... and move the majority to support your government.{\cHFFFFFF}ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้ ที่จะแยกต่อไปของเขา ... {\cHFFFFFF}และย้ายไปส่วนใหญ่ สนับสนุนรัฐบาลของคุณ
I have to reach the greatest number of people possible and tell them.ไม่ใช่เรื่องอื่น ผมจะต้องบอกผู้คนให้ได้จำนวนมากที่สุด
It's a possible resting place of the Lost Ark.เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสถานที่อยู่ของ หีบที่หายไป.
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break.ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
The only possible place.ที่เดียวที่น่าจะเป็นไปได้
This electrical marvel will make it possible for you to sleep again.เครื่องมือไฟฟ้านี้จะทำให้หนูนอนหลับได้อีกครั้ง
They made it possible for me to conquer the Emerald City.มันทำให้ฉันสามารถที่จะ จัดการกับเมืองมรกตได้

-possible- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歧义[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 歧义 / 歧義] ambiguity; several possible meanings
可操作的艺术[kě cāo zuò de yì shù, ㄎㄜˇ ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄜ˙ ㄧˋ ㄕㄨˋ, 可操作的艺术 / 可操作的藝術] the art of the possible (Bismarck on politics)
备而不用[bèi ér bù yòng, ㄅㄟˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ, 备而不用 / 備而不用] have sth ready just in case; keep sth for possible future use
但愿[dàn yuàn, ㄉㄢˋ ㄩㄢˋ, 但愿 / 但願] if only (it were possible to...)
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
哀莫大于心死[āi mò dà yú xīn sǐ, ㄞ ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ ㄒㄧㄣ ㄙˇ, 哀莫大于心死 / 哀莫大於心死] nothing sadder than a withered heart; (saying attributed to Confucius by Zhuangzi 莊子|庄子); other possible translations: no greater sorrow than a heart that never rejoices; The worst sorrow is not as bad as an uncaring heart.; Nothing is more wretched than
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
可通[kě tōng, ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥ, 可通] passable; possible to reach
尽善尽美[jìn shàn jìn měi, ㄐㄧㄣˋ ㄕㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄇㄟˇ, 尽善尽美 / 盡善盡美] perfect (成语 saw); perfection; the best of all possible worlds; as good as it gets
不时之需[bù shí zhī xū, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄓ ㄒㄩ, 不时之需 / 不時之需] a possible period of want or need

-possible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
ポシブル[, poshiburu] (n) possible
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan
位人臣を極める[くらいじんしんをきわめる, kuraijinshinwokiwameru] (exp,v1) to rise to the highest possible rank
効く(P);利く(P)[きく, kiku] (v5k,vi) (1) (See 薬が効く) to be effective; to show effect; (2) (See 目が利く) to do its work; to carry out its function well; (3) (See 割引が効く) to be possible to use; (P)
可能な文法[かのうなぶんぽう, kanounabunpou] (n) possible grammar
愈々(P);愈愈;愈[いよいよ, iyoiyo] (adv) (1) (uk) more and more; all the more; increasingly; (2) at last; finally; beyond doubt; (3) (at the) last moment; worst possible time; (P)
手を変え品を変え;手を替え品を替え[てをかえしなをかえ, tewokaeshinawokae] (exp) by hook or by crook; by all possible means
是が非でも[ぜがひでも, zegahidemo] (exp,adv) rightly or wrongly; by all possible means
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
為尽くす;為尽す[しつくす, shitsukusu] (v5s,vt) to do everything possible
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution

-possible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจ ; อาจจะ[adv.] (āt ; ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
ได้[adj.] (dāi [= dai]) EN: yes ; that's possible ; certainly ; authorized FR: oui ; c'est possible ; certainement ; autorisé
ได้มั้ย[v. exp.] (dāi mai) EN: Can you? FR: Est-ce possible ?
ได้ไหม[v. exp.] (dāi mai) EN: Can you? FR: Est-ce possible ? ; Puis-je ?
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thī) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP FR: en toute hâte ; dès que possible ; au plus vite
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้[xp] (hai reo thī) EN: as fast as possible FR:
เหตุก่อการร้าย[n. exp.] (hēt køkānrā) EN: terrorist threat ; possible terrorist attack FR: menace d'attaque terroriste [f] ; menace d'attentat terroriste [f]
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely ; surely ; in all probability ; may ; might ; possible FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก็ยังได้[X] (kø yang dāi) EN: it is still possible ; there is room for FR:
ไม่มีทางเป็นไปได้[xp] (mai mī thān) EN: it's like fighting a losing battle FR: il n'y a pas d'issue possible ; c'est perdu d'avance
มากที่สุด[adv.] (māk thīsut) EN: the most [superlative] ; the most important ; the greatest ; the most possible ; maximum FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif] ; maximum
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้[X] (māk thīsut ) EN: as much as possible FR: autant que possible
มันเป็นไปได้อย่างไร[xp] (man penpai ) EN: How is is possible? FR: Comment est-ce possible ?
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible
เป็นได้[v. exp.] (pendāi) EN: be possible FR: être possible
เป็นได้[adv.] (pendāi) EN: possibly ; likely ; maybe ; perhaps FR: peut-être ; c'est possible ; il est possible que
เป็นไปได้[v.] (pen pai dāi) EN: be possible ; be feasible ; that's possible FR: être possible ; être concevable ; être imaginable ; être faisable ; être pensable ; c'est possible
เป็นไปได้[adj.] (pen pai dāi) EN: possible ; feasible ; plausible ; potential FR: possible ; potentiel ; de l'ordre du possible ; plausible
เป็นไปได้จริง[adj.] (pen pai dāi) EN: realistic ; possible FR: possible
เป็นไปได้ไง[xp] (pen pai dāi) EN: FR: Comment est-ce possible ?
เป็นไปได้ว่า[v. exp.] (pen pai dāi) EN: FR: il est possible que
เป็นไปได้อย่างไร[xp] (pen pai dāi) EN: FR: Comment est-ce possible ?
เร็วที่สุด[X] (reo thīsut) EN: as soon as possible FR: dès que possible ; aussitôt que possible ; au plus tôt ; le plus tôt possible
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้[X] (reo thīsut ) EN: as soon as possible ; as fast as you can FR:
ศักย-[pref.] (sakkaya-) EN: latent ; potential ; capable ; possible FR: potentiel ; latent
เต็มกำลัง[adv.] (tem kamlang) EN: awfully ; with all one's strength ; with all one' s might ; at full capacity ; to one's utmost ; as hard as possible FR:
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ทำได้จริง[adj.] (tham dāi ji) EN: feasible ; possible FR: faisable ; possible
ทำได้จริงหรือ[X] (tham dāi ji) EN: possible? FR: possible ?
เท่าที่เป็นไปได้[adv.] (thao thī pe) EN: as muich as possible FR:
ย่อมจะ[v. exp.] (yǿm ja) EN: can ; be possible (to) FR:

-possible- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baldmöglichst; schnellstmöglich {adv}as soon as possible (asap)
allerwenigste; allerwenigster; allerwenigstes {adj}least of all; least possible
möglich {adj} | möglicher | am möglichstenpossible | more possible | most possible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -possible-
Back to top