ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illustrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illustrate*, -illustrate-

illustrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illustrate (vt.) เป็นตัวอย่างของ See also: เป็นลักษณะของ, มีคุณสมบัติของ
illustrate (vi.) แสดงตัวอย่าง See also: อธิบายด้วยตัวอย่าง, กล่าวเปรียบเทียบ Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate (vt.) แสดงตัวอย่าง See also: ให้ตัวอย่าง, ให้คำอธิบาย, กล่าวเปรียบเทียบ Syn. demonstrate, exemplify, explain
illustrate (vt.) ใส่ภาพประกอบ See also: ตกแต่งด้วยภาพ, วาดภาพประกอบ, ระบายสีสัน Syn. adorn, embellish, illuminate, paint, color
illustrate with (phrv.) ตกแต่งด้วยรูปภาพ
illustrated (adj.) แสดงชัดเจน See also: แสดงด้วยภาพ Syn. descriptive, visible Ops. ambiguous, abstract
English-Thai: HOPE Dictionary
illustrate(อิ'ลัสเทรท) v. แสดงให้เห็น (ด้วยภาพ,ตัวอย่างหรืออื่น ๆ) ,อธิบาย,ยกตัวอย่าง,ทำให้เข้าใจ, See also: illustrable adj., Syn. depict,picture
illustrated(อิ'ลัสเทรททิด) adj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างอธิบาย. n. สิ่งตีพิมพ์ที่มีภาพประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
illustrate(vt) อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ,แสดง,ยกตัวอย่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นภาพ (v.) illustrate See also: see (and grasp), see (and understand)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you illustrate that?คุณช่วยอธิบายสิ่งนั้นหน่อยได้ไหม?
Let me illustrateขอฉันอธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I reminded you about it, but I didn't illustrate how personal the watch was to me.ฉันเตือนคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ผมไม่ได้แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ดูเป็นกับผม
To illustrate my point, here we have a classic romantic setting.เพื่อยกตัวอย่างให้เข้าใจ เรามี ฉากโรแมนติกคลาสสิก
I am simply here to illustrate the fact that a traumatic experience, such as the kind that each one of us has been forced to endure, can have a positive outcome.ตามที่เราได้เจอ มันก็มีข้อดีได้เหมือนกัน ก็เท่านั้น งั้นเหรอ ยังไงบ้างล่ะ มุมมองชีวิตใหม่งั้นเหรอ?
When he found out you were faking a class, he came to me and we cooked up this whole conspiracy thing to illustrate the slippery slope of academic fraud!เขาก็มาหาฉันและเราก็ช่วยกัน แต่งเรื่องสมคบคิดทั้งหมด เพื่อสาธิตให้เห็นถึงความวิบัติ ของการทุจริตทางวิชาการ!
To illustrate idea of art's potential to transform society.เพื่อแสดงถึงความคิดของความเป็นไปได้ ของงานศิลปะที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม
We detect time as relationships between things that happen, and we can illustrate this by asking the musicians to start up the music.เราตรวจสอบเวลาที่ความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้น และเราสามารถแสดงนี้ โดยขอให้นักดนตรีที่จะเริ่มขึ้นเพลง
I could maybe illustrate children's books.ว่าอยากวาดภาพประกอบ หนังสือสำหรับเด็ก
However, it does help to further illustrate how invaluable John is to me.ยังไงก็ช่าง มันก็ทำให้ เห็นภาพชัดขึ้น ว่าจอห์นสำคัญต่อผมมาก
But I want to focus on West Antarctica because it illustrates two factors about Iand-based ice and sea-based ice.แต่ผมอยากจะเจาะจงไปที่แอนตาร์คติกตะวันตก เพราะมันแสดงภาพของปัจจัย 2 อย่างของ น้ำแข็งภาคพื้นดินกับน้ำแข็งภาคพื้นน้ำ
You've seen him in Sports illustrated, on the Cinnamon Toast Crunch box.คุณเคยเห็นเขา ในกีฬาแสดงบน กล่องขนมปังอบเชยขบเคี้ยว
But it illustrates the brain's need To take random sensory input and construct itแต่มันอธิบายถึงว่า สมองเราเนี่ยต้องการที่จะใส่ความรุ้สึกอะไรซักอย่างลงไป
The idea of the "terrible mother" is best illustratedความคิดเรื่อง "แม่ที่ใช้ไม่ได้" เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด

illustrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图解说明[tú jiě shuō míng, ㄊㄨˊ ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄇㄧㄥˊ, 图解说明 / 圖解說明] illustrate

illustrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラストマップ[, irasutomappu] (n) illustrated map
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P)
画報[がほう, gahou] (n) illustrated news magazine; pictorial
絵入り[えいり, eiri] (n) illustrated; pictorial
黄表紙[きびょうし, kibyoushi] (n) illustrated storybook with yellow covers (Edo period)

illustrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
ประกอบ[v.] (prakøp) EN: illustrate (with pictures) FR: illustrer
สาธก[v.] (sāthok) EN: cite as an example ; illustrate ; demonstrate FR: citer en exemple
ยก[v.] (yok) EN: cite ; quote ; refer ; allude ; illustrate ; show an example FR: citer
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance FR: donner un exemple ; exemplifier
ฉบับประกอบภาพ[n. exp.] (chabap prak) EN: illustrated edition FR: édition illustrée [f]
นักวาดภาพประกอบ[n. exp.] (nak wāt phā) EN: illustrator FR: illustrateur [m]
หนังสือประกอบภาพ[n. exp.] (nangseū pra) EN: illustrated book FR: livre illustré [m]
ประกอบภาพ[adj.] (prakøp phāp) EN: illustrated FR: illustré

illustrate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schautafel {f}illustrated chart; disply
Lichtbildervortrag {m}slide lecture; illustrated talk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illustrate
Back to top