ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pompously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pompously*, -pompously-

pompously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pompously (adv.) อย่างคุยโม้โอ้อวด Syn. boastfully, conceitedly, pretentiously Ops. humbly, modestly
pompously (adv.) อย่างหรูหรา

pompously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俺様;己様[おれさま, oresama] (pn,adj-no) I, myself (pompously)

pompously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
prunkvoll {adv}pompously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pompously
Back to top