ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

platoon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *platoon*, -platoon-

platoon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
platoon (n.) หมวด See also: กลุ่มคน Syn. company, detachment, military unit
platoon (vi.) จัดเป็นหมวด See also: จัดเป็นกลุ่ม, จัดเป็นกอง
platoon (vt.) จัดเป็นหมวด See also: จัดเป็นกลุ่ม, จัดเป็นกอง
English-Thai: HOPE Dictionary
platoon(พละทูน') n. หมวด,หมวดทหาร,หมวดตำรวจ หมวดเล็ก,กลุ่มคน,กลุ่มนักฟุตบอลประจำหน้าที่หนึ่ง ๆ vt. จัดเป็นหมวด,จัดเป็นกลุ่ม,จัดเป็นกอง, Syn. unit,group
English-Thai: Nontri Dictionary
platoon(n) กองทหาร,หมวดทหาร,กลุ่มคน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
platoon systemระบบแบ่งกะการทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par...ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน
As a child in the West, a platoon lived with us.ตอนยังเด็กฉันอยู่ทางตะวันตก มีทหารอยู่กับเรา
Another has pulmonary tuberculosis One in 3rd platoon has rheumatismจะให้ผมแบกระเบิดวิ่งเข้าไปในค่ายมันก็ได้.
I was depending on the second platoon of Fox to hold the Cabu bridge, but if the Japs have 300 men in the camp, we'll need everyone on the raid.ตอนแรกผมกำลังจะให้หน่วยฟ๊อกซ์ที่สอง เข้าตรึงกำลังตรงสะพานคาบู แต่ถ้าพวกยุ่นมันมีมากกว่า 300 คน.. เราคงต้องใช้กองกำลังทั้งหมดเลย
We break the tree line, Lieutenant Riley's platoon will head to the east of the camp.เราจะแบ่งออกเป็นสามแนวรบ.. กองกำลังของผู้หมวดไรลี่ย์จะไปทางตะวันออก
Lieutenant O'Grady, second platoon will make their way through the main gate and force entry into the POW area.ร้อยโทโอเกรดี้ ของหน่วยรบที่สอง จะเดินหน้าไปยังประตูหลัก.. และพาตัวเองให้เข้าไปในเขตเชลยศึก
Jury and John Teller were in the same platoon in 'Nam.จูรี่และจอห์น เทเลอร์ อยู่ในกองทหารเดียวกันสมัยรบที่เวียดนาม
Guess what two guys were in his platoon for every re-up.คิดว่าคนสองคนนี้ เคยอยู่ในกองทหารเดียวกัน สำหรับที่เคยช่วยชีวิต
Fourth platoon goes to Cabrillo beach Ahora.หมวด 4 ไปที่หาดคาลริโล่
Well, I can't have my platoon suffering.แหม ฉันจะให้ลูกน้องฉันทรมานอยู่ได้ไง
Lieutenant lebec has got the platoon now,ร้อยโท เลเบค คือคนที่จะเข้ามาสั่งการแทนผม
Second platoon corpsman, get up here!เสนารักษ์ของหมวด 2 มานี่เร็ว!

platoon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分队[fēn duì, ㄈㄣ ㄉㄨㄟˋ, 分队 / 分隊] military platoon or squad
排长[pái zhǎng, ㄆㄞˊ ㄓㄤˇ, 排长 / 排長] platoon leader; sergeant

platoon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
小隊[しょうたい, shoutai] (n) platoon
ツープラトーンシステム[, tsu-purato-nshisutemu] (n) two-platoon system

platoon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมวด[n.] (mūat) EN: platoon FR: peloton [m]

platoon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberfeldwebel {m} [mil.]sergeant first class; platoon sergeant [Am.]
Zugführer {m} [mil.]platoon leader

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า platoon
Back to top