ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

phony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *phony*, -phony-

phony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
phony (adj.) ซึ่งหลอกลวง See also: ซึ่งกุขึ้นมา, เท็จ, ไม่จริง, ซึ่งเสแสร้ง Syn. deceiving, false Ops. truthful
phony (adj.) ปลอม See also: ไม่แท้, เก๊ Syn. counterfeit, fake
phony (n.) คนหลอกลวง See also: คนเสแสร้ง, คนโกหก, คนตลบตะแลง
phony (n.) ของปลอม See also: ของเก๊, ของเลียนแบบ Syn. counterfeit, fake, fraud
English-Thai: HOPE Dictionary
phony(โฟ'นี) adj. ปลอม,ไม่แท้,เก๊. n. ของปลอม,ของปลอมแปลง,ของเก๊,ผู้ปลอมแปลง,ผู้แอบอ้าง., See also: phoniness n., Syn. phoney
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมปลอม (adj.) phony See also: fake, counterfeit, unreal, artificial Syn. ปลอม, เทียม, เก๊ Ops. จริง, แท้
คำสร้อย (n.) suffix in verse or poem for euphony
สร้อย (n.) suffix in verse or poem for euphony Syn. คำสร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You saved the presentation and my phony baloney job.คุณช่วยรักษางานแสดงเอาไว้ และยังช่วยรักษาการงานฉันด้วย
You know, most of my salesmen... couldn't sniff out a phony claim... if their noses were nailed to it, but you... man, you never miss.รู้มั้ย เซลล์แมนส่วนใหญ่ของฉัน จับมือใครดมไม่ได้เลยเวลามีเรื่องเคลมประกัน จมูกเขาเกือบจะติดฉันอยู่แล้ว แต่นาย...
I lost three years of my life for your fucking phony cause... but I am on to you now, you fucking snake.ฉันเสียเวลาไป 3 ปีในชีวิต /ไปกับสงครามบ้าของแก... แต่สำหรับฉันตอนนี้/ แกคืออสรพิษ
They tricked him to sign their phony peace agreement.มันหลอกให้พวกเราเซ็นสัญญา ที่จะสงบศึก
Fishing for a confession with a phony hair, huh?เอาขนมาล่อให้สารภาพรึไง
Nor is it gonna pay any more phony repairs on vending machines,และก็จะไม่จ่ายอะไรอีกนอกจากค่าซ่อม\ ตู้ขายของหยอดเหรียญ
Codependent girls, unfaithful girls depressed girls, narcissistic girls, phony girls.ผู้หญิงที่ควบคุมไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้บ้างละ.. ..หดหู่ หลงตัวเอง หลอกลวงบ้าง
"I was a huge phony before. I can do it again.""ผมเคยยึดติดกับของพวกนี้ขนาดไหน และผมก็จะกลับไปเป็นแบบนั้นได้อีก!"
This phony medication made from apricot pits.นี่มันเป็นยาเถื่อนที่ทำมาจาก เม็ดของแอปริคอท
A phony drunk dial soaked in phony pityสายตรงคนเมาจอมปลอมกับความเวทนาที่เสแสร้ง
♪ And I'm a phony in disguise ♪# And I'm a phony in disguise #
We'll do makeovers, initiate phony phone calls, and have spirited pillow fights in our frilly nighties!เราจะแปลงโฉมกัน โทรไปแกล้งชาวบ้าน และใส่ชุดนอนลูกไม้เอาหมอนฟาดกัน

phony ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāng, ㄓㄤ, 章] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang
乐章[yuè zhāng, ㄩㄝˋ ㄓㄤ, 乐章 / 樂章] movement (of a symphony)
多音[duō yīn, ㄉㄨㄛ , 多音] polyphony
交响[jiāo xiǎng, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ, 交响 / 交響] symphony, symphonic
交响曲[jiāo xiǎng qǔ, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄑㄩˇ, 交响曲 / 交響曲] symphony
交响乐[jiāo xiǎng yuè, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ, 交响乐 / 交響樂] symphony
交响乐队[jiāo xiǎng yuè duì, ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤˇ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄟˋ, 交响乐队 / 交響樂隊] symphony orchestra

phony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony
IP電話[アイピーでんわ, aipi-denwa] (n) voice over IP (VoIP); Internet protocol telephony; IP telephony; Internet telephony
N響[エヌきょう, enu kyou] (n) (abbr) NHK Symphony Orchestra
インターネット電話[インターネットでんわ, inta-netto denwa] (n) (1) {comp} (See IP電話) Internet telephony; (2) Internet telephone
コードレステレフォニー[, ko-doresuterefoni-] (n) {comp} cordless telephony
シンフォニー[, shinfoni-] (n) symphony; (P)
シンフォニーオーケストラ[, shinfoni-o-kesutora] (n) symphony orchestra
テレフォニー[, terefoni-] (n) {comp} telephony
ドデカフォニー[, dodekafoni-] (n) dodecaphony
フランコフォニー[, furankofoni-] (n) francophony (fre
ポリフォニー[, porifoni-] (n) polyphony
偽(P);贋[にせ, nise] (adj-no,n) (1) imitation; fake; phony; counterfeit; forged; bogus; sham; (pref) (2) pseudo-; (P)
偽装難民[ぎそうなんみん, gisounanmin] (n) fake (phony) refugee; illegal migrant disguised as a refugee
噪音[そうおん, souon] (n) noise; cacophony
英雄[えいゆう, eiyuu] (n) (1) hero; heroine; great person; (2) Eroica Symphony (Beethoven, 1804); (3) (abbr) Heroic Polonaise (Chopin); (P)
語呂;語路[ごろ, goro] (n) sound (of a sentence); euphony
語呂のよさ;語呂の良さ[ごろのよさ, goronoyosa] (exp) euphony
諧調[かいちょう, kaichou] (n) melody; harmony; unity; euphony
音便[おんびん, onbin] (n,adj-no) {ling} euphony; euphonic change
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony
テレフォニー[てれふぉにー, terefoni-] telephony
同音異義性[どうおんいぎせい, douon'igisei] homophony
国際電信電話諮問委員会[こくさいでんしんでんわしもんいいんかい, kokusaidenshindenwashimon'iinkai] Consultative Committee International for Telegraphy and Telephony, CCITT
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony

phony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมปลอม[adj.] (jømpløm) EN: phony ; fake ; counterfeit FR:
กำมะลอ[adj.] (kammalø) EN: fake ; sham ; phoney ; phony (Am.) ; false ; bogus FR: faux
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
ตกทอง[n.] (tokthøng) EN: defrauding with phony gold FR:
ซิมโฟนี[n.] (simfōnī) EN: symphony FR: symphonie [f]
วงซิมโฟนีออร์เคสตรา[n. exp.] (wong simfōn) EN: symphony orchestra FR: orchestre symphonique [m]

phony ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trägerfrequenztelefonie {f}carrier telephony
Kakophonie {f}cacophony
Polyphonie {f}polyphony
Telefonsystem {n}telephony system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า phony
Back to top