ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

percentage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *percentage*, -percentage-

percentage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
percentage (n.) อัตราร้อยละ See also: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย Syn. division, ration
English-Thai: HOPE Dictionary
percentage(เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล, See also: percentaged adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Percentage of completion methodวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต๋ง (n.) a percentage of winnings in gambling
ร้อยละ (n.) percentage See also: percent, per cent
ร้อยละ (n.) percentage See also: percent, per cent
ร้อยละ (n.) percentage See also: percent Syn. เปอร์เซ็นต์
อัตราร้อยละ (n.) percentage See also: percent Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์ (n.) percentage See also: percent, per cent Syn. ร้อยละ
เปอร์เซ็นต์ (n.) percentage See also: percent, per cent Syn. ร้อยละ
ชักต๋ง (v.) take a percentage See also: deduct the commission, draw the commission Syn. เก็บต๋ง
เก็บต๋ง (v.) take a percentage See also: deduct the commission, draw the commission
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good, because there's no percentage if everyone gets upset.ดี เพราะไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าหงุดหงิด
What's the percentage chance that Mary will get pregnant?แล้วแมรี่จะมีโอกาศตั้งครรภ์ เพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ์นต์
Listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์
I called my mutual fund company and asked which stock in their mid-cap fund... had the greatest percentage gain that day.จากนั้นโทรหาบริษัทร่วมทุน ถามเขาว่าหุ้นสามัญตัวไหน... มีกำไรสูงสุดในวันนั้น
You back this mission and I'll sign over a fair percentage of any application...ถ้านายรับงานนี้ ฉันจะจ่ายส่วนแบ่งอย่างน่าพอใจเลย
We also doubled our random sweeps and are monitoring phone surveillance indicating a high percentage of conversation concerned with the explosion.เราสุ่มตรวจเป็นสองเท่า รวมทั้งดักฟังโทรศัพท์ด้วยครับ ...พบว่า ทุกคนพูดถึง เรื่องระเบิด มากทีเดียว.
What is the percentage that I'm Kira?โอกาศชั้นเป็นคิระมีซักกี่เปอร์เซ็นต์
The percentage that you are Kira is... almost zero.เปอร์เซ็นต์ที่นายเป็นคิระ แทบจะเป็นศูนย์
What's the percentage of survival for me?จะมีเปอร์เซ็นต์รอดเท่าไหร่?
The job involves a fair amount of risk, so a percentage of untimely deaths is practically inevitable.มันเป็นงานที่เสี่ยง เพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ ที่เสียชีวิตก่อนเวลาอันควรก็สูงเป็นธรรมดา
We get a percentage of the cash that we bring in at the door, and then we get to keep all of the tips we get for other services.เราได้รับส่วนแบ่งเป็นเงินสดเมื่อเราขายได้ เรามีวิธีขายให้กับลูกค้าหลายแบบ
THERE'S BOUND TO BE A CERTAIN PERCENTAGE OF NUISANCE FIRES.เรายังระบุไม่ได้ว่านั่นคือผู้ต้องหาของเราจริง ๆ

percentage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 入学率 / 入學率] percentage of children who enter school
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, 支持度] degree of support; percentage of vote
得票率[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 得票率] percentage of votes obtained
百分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, 百分点 / 百分點] percentage point
体积百分比[tǐ jī bǎi fēn bǐ, ㄊㄧˇ ㄐㄧ ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, 体积百分比 / 體積百分比] percentage by volume
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
百分[bǎi fēn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ, 百分] percent; percentage
百分数[bǎi fēn shù, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, 百分数 / 百分數] percentage
百分比[bǎi fēn bǐ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, 百分比] percentage
百分率[bǎi fēn lǜ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄌㄩˋ, 百分率] percentage; per cent
比率[bǐ lǜ, ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 比率] ratio; rate; percentage

percentage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーセンテージ[, pa-sente-ji] (n) percentage
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage
含有率[がんゆうりつ, ganyuuritsu] (n) content by percentage
回答率[かいとうりつ, kaitouritsu] (n) response rate; percentage of replies
株式交換率[かぶしきこうかんりつ, kabushikikoukanritsu] (n) stock exchange percentage
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] (n) {comp} cumulative percentage
開票率[かいひょうりつ, kaihyouritsu] (n) percentage of votes counted so far
パーセント[, pa-sento] (n) percent; percentage; (P)
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football)
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P)
勝率[しょうりつ, shouritsu] (n) winning percentage; (P)
掠り;擦り[かすり, kasuri] (n) (1) grazing; touching lightly; (2) squeezing (someone for money); percentage; kickback
掠る;擦る[かする, kasuru] (v5r,vt) (1) to graze; to touch lightly; (2) to take a percentage; to exploit; to squeeze
歩合[ぶあい, buai] (n) rate; ratio; commission; percentage; poundage; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パーセント[ぱーせんと, pa-sento] percentage
百分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function
直接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] cumulative percentage

percentage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent FR: pourcentage [m]
อัตราส่วน[n.] (attrāsūan) EN: ratio ; rate ; percentage FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m] ; proportion [f]
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage FR:
ชักต๋ง[v. exp.] (chak tong) EN: take a percentage FR:
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā) EN: percentage decrease FR:
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm k) EN: percentage increase FR:
ค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ[n. exp.] (khā khlātkh) EN: percentage error FR:
ค่าร้อยละ[n. exp.] (khā røila) EN: percentage FR: pourcentage [m]
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty FR: pour cent ; pourcentage [m]
ร้อยละ[n.] (røila) EN: percent = per cent ; percentage FR: pour cent [m] ; pourcentage [m]
ร้อยละผันกลับ[n. exp.] (røila phan ) EN: reverse percentage FR:
สัดส่วนประชากร[n. exp.] (satsūan pra) EN: percentage of population FR:
ต๋ง[n.] (tong) EN: percentage of winnings in gambling FR:
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ[n. exp.] (withī attrā) EN: percentage of completion method FR:

percentage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozentzeichen {n}percent sign; percentage sign
prozentual; prozentuell [Ös.] {adj} | prozentualer Anteilpercentage | percentage
Reißdehnung {f}percentage elongation at break
Selbstbeteiligung {f} (Versicherung)percentage excess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า percentage
Back to top