ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

percent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *percent*, -percent-

percent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
percent (n.) เปอร์เซ็นต์ See also: ร้อยละ Syn. percentage
percent (adj.) ที่แสดงสัดส่วนต่อร้อย See also: ที่เป็นร้อยละ
percentage (n.) อัตราร้อยละ See also: จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย Syn. division, ration
percentile (n.) ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ See also: ค่าทางสถิติ Syn. percentage
percentile (adj.) เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ไทล์
English-Thai: HOPE Dictionary
percent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
percentage(เพอเซน'ทิจฺ) n. อัตราร้อยล, See also: percentaged adj.
percentile(เพอเซน'ไทลฺ) n. ค่าของตัวแปรที่แบ่งการแจกแจงของตัวแปรออกเป็น100,กลุ่มที่มีความถี่ (frequencies) เท่ากัน. adj. เกี่ยวกับค่าตัวแปรดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
percent(n) ร้อยละ,เปอร์เซนต์
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
percentร้อยละ, ส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
percentileใน ๑๐๐ ส่วน, ในศตภาค [ดู centile] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
percentเปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราส่วนโดยการเทียบจาก 100 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Percentage of completion methodวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ [การบัญชี]
percentileเปอร์เซ็นไทล์, ค่าของข้อมูล ณ จุด 99 จุด ที่แบ่งข้อมูลซึ่งเรียงจากน้อยไปหามากออกเป็น 100 ส่วน โดยที่แต่ละส่วนมีจำนวนข้อมูลเท่า ๆ กัน เรียกว่า เปอร์เซ็นไทล์  [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อร้อย (clas.) percent See also: per cent Syn. ร้อยละ
ร้อยละ (clas.) percent See also: per cent Syn. ต่อร้อย
เปอร์เซ็นต์ (clas.) percent See also: per cent Syn. ร้อยละ, ต่อร้อย
ร้อยละ (n.) percentage See also: percent, per cent
ร้อยละ (n.) percentage See also: percent, per cent
ร้อยละ (n.) percentage See also: percent Syn. เปอร์เซ็นต์
อัตราร้อยละ (n.) percentage See also: percent Syn. ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์ (n.) percentage See also: percent, per cent Syn. ร้อยละ
เปอร์เซ็นต์ (n.) percentage See also: percent, per cent Syn. ร้อยละ
ชักต๋ง (v.) take a percentage See also: deduct the commission, draw the commission Syn. เก็บต๋ง
ต๋ง (n.) a percentage of winnings in gambling
เก็บต๋ง (v.) take a percentage See also: deduct the commission, draw the commission
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was expecting at least 92 percentฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are 100 percent SNAFUed.เราเป็นร้อยละ 100 เสีย
We know how much the store means to you, ma'am but, 10 percent is better than bankruptcy.เราทราบว่าห้างนี้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนครับ คุณนาย... ...แต่! ได้ 1 ใน 10 ก็ยังดีกว่าล้มละลายนะครับ
Not a thank you, not a postcard. No 10 percent commission.ลาก่อน โรมีโอ ไม่มีแม้คำขอบคุณ
You want 10 percent of my $15? Is that a problem?อยากเป็นเอเย่นต์ผมใช่มั้ย เอา 10 % จาก 15 เหรียญที่จ่ายผม...
Seventy percent of all archaeology is done in the library.70% ของโบราณคดี จากโบราณคดีที่สำรวจแล้ว อยู่ในห้องสมุด
Now it's July, we pick up the dope, and it tests 90 percent pure.เดือนนี้ เรามาเอายา และมันบริสุทธ์แค่ 90 เปอร์เซ็นต์
Somewhere between June and July, ten percent turned to cut!ในช่วง1เดือนนี่ 10 เปอร์เซ็นต์มันหายไปไหน
Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale 50 percent off.เธอก็คงดีใจ ถ้าเธอไปเจอบู๊ทของจอห์นแอนด์เดวิด ลดราคาตั้ง 50%
Twenty-five percent of your take-home kicks back to me.ฉันเก็บค่าหัวคิวแก 25% ด้วย
Ninety-eight percent of the time they're just false alarms.ร้อยละเก้าสิบแปดของเวลา พวกเขากำลังเตือนที่ผิดพลาดเพียง
Neurological condition, 60 percent probability. Manic depression, 42 percent probability.โอกาส เส้นประสาทเสื่อม,60 % โอกาสที่ วิกลจริต,42 %
Attention deficit disorder, 89 percent probability. Heart disorder:โอกาส สมาธิสั้น, 89 % โอกาส โรคหัวใจ ...

percent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
十足[shí zú, ㄕˊ ㄗㄨˊ, 十足] ample; complete; hundred percent; a pure shade (of some color)
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 入学率 / 入學率] percentage of children who enter school
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, 支持度] degree of support; percentage of vote
八成[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, 八成] eighty percent; most probably; most likely
十二分[shí èr fēn, ㄕˊ ㄦˋ ㄈㄣ, 十二分] exceedingly; hundred percent; everything and more
得票率[dé piào lǜ, ㄉㄜˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 得票率] percentage of votes obtained
百分[bǎi fēn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ, 百分] percent; percentage
百分之[bǎi fēn zhī, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄓ, 百分之] percent
百分数[bǎi fēn shù, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄕㄨˋ, 百分数 / 百分數] percentage
百分比[bǎi fēn bǐ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, 百分比] percentage
百分率[bǎi fēn lǜ, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄌㄩˋ, 百分率] percentage; per cent
百分点[bǎi fēn diǎn, ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄉㄧㄢˇ, 百分点 / 百分點] percentage point
体积百分比[tǐ jī bǎi fēn bǐ, ㄊㄧˇ ㄐㄧ ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, 体积百分比 / 體積百分比] percentage by volume
比率[bǐ lǜ, ㄅㄧˇ ㄌㄩˋ, 比率] ratio; rate; percentage
十分[shí fēn, ㄕˊ ㄈㄣ, 十分] to divide into ten equal parts; very; hundred percent; completely; extremely; utterly; absolutely

percent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレブンナイン[, irebunnain] (n) eleven nines; 99.999999999 percent
パーセント記号[パーセントきごう, pa-sento kigou] (n) {comp} percent sign
七分搗き[しちぶづき, shichibuduki] (n) seventy percent polished rice
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances
1割(P);一割[いちわり, ichiwari] (n) ten percent; (P)
パーセンタイル[, pa-sentairu] (n) {comp} percentile
パーセンテージ[, pa-sente-ji] (n) percentage
パーセント[, pa-sento] (n) percent; percentage; (P)
パス成功[パスせいこう, pasu seikou] (n) pass completion (percentage) (US football)
一分[いっぷん, ippun] (n) one tenth; one hundredth; one percent; one tenth of a sun; one quarter ryou (an old coin); (P)
三割自治[さんわりじち, sanwarijichi] (n) the "thirty-percent autonomy" of local governments
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
削る[はつる, hatsuru] (v5r,vt) (1) to cut down little by little; (2) to take a percentage
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P)
勝率[しょうりつ, shouritsu] (n) winning percentage; (P)
含有率[がんゆうりつ, ganyuuritsu] (n) content by percentage
回答率[かいとうりつ, kaitouritsu] (n) response rate; percentage of replies
掠り;擦り[かすり, kasuri] (n) (1) grazing; touching lightly; (2) squeezing (someone for money); percentage; kickback
掠る;擦る[かする, kasuru] (v5r,vt) (1) to graze; to touch lightly; (2) to take a percentage; to exploit; to squeeze
株式交換率[かぶしきこうかんりつ, kabushikikoukanritsu] (n) stock exchange percentage
歩合[ぶあい, buai] (n) rate; ratio; commission; percentage; poundage; (P)
精米歩合[せいまいぶあい, seimaibuai] (n) ratio indicating the quantity of polished rice gained from a given quantity of brown rice (nowadays usually expressed as a percent)
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] (n) {comp} cumulative percentage
開票率[かいひょうりつ, kaihyouritsu] (n) percentage of votes counted so far
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パーセント記号[パーセントきごう, pa-sento kigou] percent sign
パーセンタイル[ぱーせんたいる, pa-sentairu] percentile
パーセント[ぱーせんと, pa-sento] percentage
百分率機能[ひゃくぶんりつきのう, hyakubunritsukinou] percentage function
直接百分率機能[ちょくせつひゃくぶんりつきのう, chokusetsuhyakubunritsukinou] direct percentage function
累積率[るいせきりつ, ruisekiritsu] cumulative percentage

percent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent FR: pourcentage [m]
กฎสิบเปอร์เซ็นต์ = กฎ 10 เปอร์เซ็นต์[n. exp.] (kot sip poē) EN: ten percent law FR:
เปอร์เซ็นต์[n.] (poēsēn) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty FR: pour cent ; pourcentage [m]
ร้อยละ[n.] (røila) EN: percent = per cent ; percentage FR: pour cent [m] ; pourcentage [m]
ร้อยละห้า[n. exp.] (røila hā) EN: five percent FR: cinq pour cent
ร้อยละ 10[n. exp.] (røila sip) EN: 10 % : ten percent ; 10 percent FR: dix pour cent ; 10 pour cent
สัดส่วนร้อยละ[n. exp.] (satsūan røi) EN: percent proportion FR:
อัตราส่วน[n.] (attrāsūan) EN: ratio ; rate ; percentage FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m] ; proportion [f]
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage FR:
ชักต๋ง[v. exp.] (chak tong) EN: take a percentage FR:
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā) EN: percentage decrease FR:
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm k) EN: percentage increase FR:
ค่าคลาดเคลื่อนร้อยละ[n. exp.] (khā khlātkh) EN: percentage error FR:
ค่าร้อยละ[n. exp.] (khā røila) EN: percentage FR: pourcentage [m]
เปอร์เซ็นไทล์[n.] (poēsēnthai) EN: percentile FR:
ร้อยละผันกลับ[n. exp.] (røila phan ) EN: reverse percentage FR:
สัดส่วนประชากร[n. exp.] (satsūan pra) EN: percentage of population FR:
ต๋ง[n.] (tong) EN: percentage of winnings in gambling FR:
วิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ[n. exp.] (withī attrā) EN: percentage of completion method FR:

percent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rabatt {m} | mit 4 Prozent Rabattdiscount | at a 4 percent discount
Prozentzeichen {n}percent sign; percentage sign
Reißdehnung {f}percentage elongation at break
Selbstbeteiligung {f} (Versicherung)percentage excess
prozentual; prozentuell [Ös.] {adj} | prozentualer Anteilpercentage | percentage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า percent
Back to top