ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exemplary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exemplary*, -exemplary-

exemplary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exemplary (adj.) ใช้เป็นคำเตือน
exemplary (adj.) ที่เป็นตัวอย่างที่ดี See also: น่าเอาอย่าง, น่าทำตาม Syn. commendable, model, praisworthy
English-Thai: HOPE Dictionary
exemplary(เอคเซม'พละรี) adj. น่าเอาอย่าง,น่ายกย่อง,เป็นแบบอย่าง,เป็นเครื่องเตือน., See also: exemplarily adv. exemplariness,exemplarity n., Syn. admirable ###A. reprehensible
English-Thai: Nontri Dictionary
exemplary(adj) น่าเอาอย่าง,เป็นแบบอย่าง,น่ายกย่อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I ask of you is exemplary punishment for this bastardทั้งหมดฉันถามเพราะคุณ... ... punishment for น่ายกย่อง ลูกไม่มีพ่อนี้
It's many years since I've had such an exemplary vegetable.หลายปีมาแล้วที่ ผมไม่ได้เห็นผักงามๆ อย่างนี้
The public perception is that the fbi doesn't have an exemplary record with snipers.รูปแบบการฆ่าเป็นเอกลักษณ์มาก สภาพศพหน้าบวมจากการรัดคอ
You look like an exemplary student, thoughเธอนี่ เหมือนเด็กเรียนนะ
I have been an exemplary surgeonผมเป็นหมอตัวอย่างที่ดี
The authorities have decided an exemplary punishment for the incendiary.เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษเป็นตัวอย่าง สำหรับการวางเพลิง
From her records she seemed Like an exemplary agent.จากประวัติการทำงาน เธอดูจะเป็นพนักงานตัวอย่าง
These nominees must be girls of exemplary character.การเสนอชื่อนี้จะต้องเป็นผู้หญิง ที่มีนิสัยเป็นแบบอย่าง
A princess is supposed to be a girl of exemplary character, a role model.เจ้าหญิงนั้นควรจะเป็น ผู้หญิงที่เป็นแบบอย่าง,
Dunham's been nothing but an exemplary agent, and this is my office.ดันแฮมเป็นเจ้าหน้าที่ตัวอย่าง และที่นี่ก็สำนักงานของฉัน
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา
You've had a exemplary career up to now.คุณทำงานที่น่า ยกย่องจนถึงบัดนี้

exemplary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
师表[shī biǎo, ㄕ ㄅㄧㄠˇ, 师表 / 師表] paragon of virtue and learning; exemplary character

exemplary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
模範生[もはんせい, mohansei] (n) model or exemplary student
模範的[もはんてき, mohanteki] (adj-na) exemplary
篤農[とくのう, tokunou] (n) (abbr) exemplary farmer
篤農家[とくのうか, tokunouka] (n) exemplary farmer; outstanding farmer
代表的[だいひょうてき, daihyouteki] (adj-na) representative; exemplary; model; (P)

exemplary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นแบบอย่าง[adj.] (pen baēp yā) EN: exemplary FR: exemplaire
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūn baēp) EN: formal ; flawless ; exemplary ; perfect ; total FR: formel ; en bonne et due forme ; parfait ; total

exemplary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beispielhaft; musterhaft; exemplarisch {adj} | beispielhafter | am beispielhaftestenexemplary | more exemplary | most exemplary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exemplary
Back to top