ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

queerly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *queerly*, -queerly-

queerly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
queerly (adv.) อย่างประหลาด Syn. strangely, peculiarly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Act queerly# พระราชบัญญัติตระการ

queerly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsa) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly FR:
อย่างประหลาด[adv.] (yāng pralāt) EN: queerly ; quaintly FR: bizarrement ; étrangement ; singulièrement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า queerly
Back to top