ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

owe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *owe*, -owe-

owe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
owe (vt.) เป็นหนี้ See also: ติดเงิน Syn. be in debt
owe (vt.) เป็นหนี้บุญคุณ Syn. be indebted
owe for (phrv.) เป็นหนี้...ในเรื่อง...
owe it to (phrv.) มีหน้าที่ต่อ
owe to (phrv.) เป็นหนี้ต่อ
owe to (phrv.) เชื่อว่าเป็นผลจาก Syn. attribute to
owed (adj.) ที่ค้างชำระ See also: ยังไม่ได้จ่าย, ที่เป็นหนี้
owed (adj.) ซึ่งเป็นหนี้ See also: ซึ่งค้างชำระ, ซึ่งยังไม่ได้จ่ายเงิน Syn. in debt
oweing to (prep.) ตั้งแต่ Syn. due to, because of
English-Thai: HOPE Dictionary
owe(โอ) vt.,vi. เป็นหนี้
English-Thai: Nontri Dictionary
owe(vt) ติดหนี้,ค้างอยู่,เป็นหนี้บุญคุณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oweltyความเท่าเทียมกัน, การทำให้มูลค่าเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้าง (v.) owe See also: be due to, be behind Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้
ค้างหนี้ (v.) owe See also: be due to, be behind Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้ติดสิน
ติด (v.) owe See also: be in debt, be in arrears, be indebted, be due to Syn. ค้าง, ติดหนี้
ติดค้าง (v.) owe See also: be indebted, be obligated, be obliged, be beholden Syn. ค้าง
ติดหนี้ (v.) owe See also: be due to, be behind Syn. เป็นหนี้, ค้างหนี้, ติดหนี้ติดสิน
เป็นหนี้ (v.) owe See also: be in debt Syn. เป็นหนี้เป็นสิน, ติดหนี้ติดสิน
เป็นหนี้เป็นสิน (v.) owe See also: be in debt, be indebted, owe Syn. เป็นหนี้, ติดหนี้, ติดหนี้ติดสิน
ติดเงิน (v.) owe money See also: be in debt
กดราคา (v.) lower the price See also: underprice, reduce price, force the price down, undersell
กรอง (v.) string (garland-flower) See also: bead (into necklace) Syn. ร้อย
กระชอมดอก (n.) flower bearing no fruit See also: anther of climbing plant Syn. ดอกถวายพระ
กระถางดอกไม้ (n.) flowerpot See also: pot
กระถางต้นไม้ (n.) flowerpot See also: pot
กระนั้นก็ตาม (conj.) however Syn. อย่างไรก็ตาม
กระโจมอก (v.) pull up one´s lower garment so as to cover the breasts See also: wear a skirt to cover her breast Syn. นุ่งกระโจมอก
กฤษฎาภินิหาร (n.) power of accumulate merit Syn. กฤดาภินิหาร
กะหล่ำ (n.) cauliflower
กะแสไฟฟ้า (n.) electric power Syn. พลังงานไฟฟ้า
กัลปพฤกษ์ (n.) tree of the genus cassis with pink flowers Syn. ต้นกำมพฤกษ์
ก้านดอก (n.) flower stalk See also: stem
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
Oh thanks, we owe youโอ ขอบใจนะ พวกเราเป็นหนี้คุณ ไปล่ะ
I've repaid, so I owe you nothing nowฉันใช้คืนให้แล้ว ตอนนี้ไม่ได้เป็นหนี้เธอแล้วนะ
You owe me a favorนายเป็นหนี้ความช่วยเหลือของฉันนะ
He hasn't showed up yetเขายังไม่โผล่มาเลย
I would be allowed to travel a lotฉันได้รับอนุญาตให้เดินทางหลายครั้ง
You're not allowed to come?คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มาหรือ?
You're not allowed to smoke in this officeสำนักงานนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
We're not allowed animals in the flatแฟลตนี้ไม่อนุญาตให้เราเลี้ยงสัตว์
Smoking is not allowed in this buildingตึกนี้ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
You are not allowed to smoke in this buildingคุณไม่ได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ในตึกนี้
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
That's the same painting you just showed meนี่เป็นภาพเดียวกับที่คุณเพิ่งจะโชว์ให้ฉันดู
You are now in the position of powerตอนนี้คุณมีอำนาจแล้ว
You are not allowed to passคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่าน
You're not allowed to make any callsเธอไม่ได้รับอนุญาตให้โทรหาใคร
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
You finally showed your true self!ในที่สุดเธอก็เผยตัวตนที่แท้จริงออกมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's had a pretty miserable 18 years. I think we owe him a few words, that's all.เขามีความสุขสวย 18 ปี ผมคิดว่าเราเป็นหนี้เขาคำไม่กี่คำที่ทั้งหมด
I don't mind telling you this, mister. We don't owe him a thing. He got a fair trial.ฉันไม่คิดบอกคุณนี้นาย เราไม่ได้เป็นหนี้เขาสิ่งที่ เขาได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU.อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
You owe your Don a service.You owe your Don a service.
Well, I owe it all to him.Well, I owe it all to him.
What you gonna do? You got the money you owe us, mother-fucker?คุณมีเงินเป็นหนี้พวกเรา
They still owe you money, fool!พวกเขายังต้องให้เงินคุณ ไอ้โง่
You know you boys owe me a lot of money for that beer you drank!พวกคุณต้องให้เงินผมเยอะสำหรับเบียร์ที่คุณดื่ม!
I suggest you give me what you owe me or anything goes.ผมขอแนะนำให้คุณให้ฉันสิ่งที่คุณเป็นหนี้ฉัน หรืออะไรไป
You pay money. You owe me ten cent.คุณจะจ่ายเงิน คุณเป็นหนี้ฉันสิบเปอร์เซ็นต์
In fact, I think we all owe you a vote of thanks.ในความเป็นจริงแล้ว ผมคิดว่าเราทุกคนเป็นหนี้คุณด้วยซ้ำ
So we owe them a cow.- ดังนั้น เราเลยติดหนี้พวกเขา...

owe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不该[bù gāi, ㄅㄨˋ ㄍㄞ, 不该 / 不該] should not; to owe nothing
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
协约国[xié yuē guó, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄍㄨㄛˊ, 协约国 / 協約國] Allies; entente (i.e. Western powers allied to China in WW1)
许嫁[xǔ jià, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ, 许嫁 / 許嫁] allowed to marry
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
不准许[bù zhǔn xǔ, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄩˇ, 不准许 / 不准許] forbidden; not allowed
不得[bù dé, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 不得] must not; may not; not be allowed; cannot
公差[gōng chā, ㄍㄨㄥ ㄔㄚ, 公差] tolerance (allowed error)
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, 制服] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees)
双独[shuāng dú, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ, 双独 / 雙獨] double and single; allowed dispensation to have second child
双独夫妇[shuāng dú fū fù, ㄕㄨㄤ ㄉㄨˊ ㄈㄨ ㄈㄨˋ, 双独夫妇 / 雙獨夫婦] a married couple allowed dispensation to have second child
余量[yú liàng, ㄩˊ ㄌㄧㄤˋ, 余量 / 餘量] remnant; leftover; tolerance (i.e. allowed error)
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
被子植物[bèi zǐ zhí wù, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ, 被子植物] angiosperm (flowering plants with seed contained in a fruit)
被子植物门[bèi zǐ zhí wù mén, ㄅㄟˋ ㄗˇ ㄓˊ ˋ ㄇㄣˊ, 被子植物门 / 被子植物門] angiospermae (phylum of flowering plants with seed contained in a fruit)
白煤[bái méi, ㄅㄞˊ ㄇㄟˊ, 白煤] anthracite; hard coal; white coal; waterpower
人工[rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, 人工] artificial; manpower; manual work
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, 菊科] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower)
原子能发电站[yuán zǐ néng fā diàn zhàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 原子能发电站 / 原子能發電站] atomic power station
[quán, ㄑㄩㄢˊ, 权 / 權] authority; power; right
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, 权威 / 權威] authority; authoritative; power and prestige
职权[zhí quán, ㄓˊ ㄑㄩㄢˊ, 职权 / 職權] authority; power over others
华严经[huá yán jīng, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 华严经 / 華嚴經] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
华严经大方广佛[huá yán jīng dà fāng guǎng fó, ㄏㄨㄚˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˋ ㄈㄤ ㄍㄨㄤˇ ㄈㄛˊ, 华严经大方广佛 / 華嚴經大方廣佛] Avatamsaka sutra of the Huayan school; also called Buddhavatamsaka-mahavaipulya Sutra, the Flower adornment sutra or the Garland sutra
威显[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, 威显 / 威顯] awe-inspiring; power
力量均衡[lì liàng jūn héng, ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, 力量均衡] balance of power
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, 势均力敌 / 勢均力敵] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries
楼台[lóu tái, ㄌㄡˊ ㄊㄞˊ, 楼台 / 樓臺] balcony; high building (esp. in poetry); tower
凤仙花[fèng xiān huā, ㄈㄥˋ ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄚ, 凤仙花 / 鳳仙花] balsam; Balsaminaceae (a flower family including Impatiens balsamina); touch-me-not; busy Lizzie
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
男低音[nán dī yīn, ㄋㄢˊ ㄉㄧ , 男低音] bass (music); lower register male voice
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
浴巾[yù jīn, ㄩˋ ㄐㄧㄣ, 浴巾] bath towel
执政[zhí zhèng, ㄓˊ ㄓㄥˋ, 执政 / 執政] be in power; be in office
在野[zài yě, ㄗㄞˋ ㄧㄝˇ, 在野] be out of (political) office; out of power
鼓风机[gǔ fēng jī, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄐㄧ, 鼓风机 / 鼓風機] bellows; ventilator; air blower
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, 恩慈] bestowed kindness
花朝节[huā zhāo jié, ㄏㄨㄚ ㄓㄠ ㄐㄧㄝˊ, 花朝节 / 花朝節] Birthday of the Flowers, spring festival on lunar 12th or 15th February
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, 盛开 / 盛開] blooming; in full flower

owe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family)
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P)
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator
アメリカ山法師;亜米利加山法師[アメリカやまぼうし;アメリカヤマボウシ, amerika yamaboushi ; amerikayamaboushi] (n) (uk) (See ハナミズキ) flowering dogwood (Cornus florida)
アンスリウム[, ansuriumu] (n) anthurium (type of tropical flowering plant) (lat
ウーマンパワー[, u-manpawa-] (n) woman power
ウィドウア[, uidoua] (n) widower
ウェットティッシュ[, uettoteisshu] (n) (See 濡れティッシュ) wet wipes; moist towelette; baby wipes
ウォールフラワー[, uo-rufurawa-] (n) wallflower
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response
エーデルワイス[, e-deruwaisu] (n) alpine flower (ger
エキウム[, ekiumu] (n) echium (flower)
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
エッフェル塔[エッフェルとう, efferu tou] (n) Eiffel Tower; (P)
エディブルフラワー[, edeiburufurawa-] (n) edible flower
エナジーセーブモード[, enaji-se-bumo-do] (n) {comp} energy save mode; low power mode
エンパワーメント[, enpawa-mento] (n) empowerment
オートパワーオフ[, o-topawa-ofu] (n) {comp} auto power off
オールドパワー[, o-rudopawa-] (n) old power
おどおど[, odoodo] (adv,n,vs) (on-mim) coweringly; hesitantly; (P)
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
お神輿(P);お御輿;御神輿;お神興(iK)[おみこし, omikoshi] (n) (1) (pol) (See 御輿・1) portable shrine (carried in festivals); (2) (uk) (See 腰・こし・1) buttocks; lower back; waist; hips; (P)
お絞り(P);御絞り[おしぼり, oshibori] (n) wet towel (supplied at table); hot, moistened hand towel; (P)
お腰;御腰[おこし, okoshi] (n) (1) (hon) (See 腰・1) buttocks; lower back; waist; hips; (2) (fem) (See 腰巻) kimono underskirt
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters
お花見[おはなみ, ohanami] (n,vs) (See 花見) cherry blossom viewing; flower viewing
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P)
カーブフォロア[, ka-buforoa] (n) {comp} curve follower
がしかし[, gashikashi] (exp,conj) (See しかし) however; but
カスケードシャワー[, kasuke-doshawa-] (n) cascade shower
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
タワー[たわー, tawa-] tower
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no)
パワーオープン[ぱわーおーぷん, pawa-o-pun] PowerOPEN
パワーサイト[ぱわーさいと, pawa-saito] PowerSite
パワージェイ[ぱわーじえい, pawa-jiei] PowerJ
パワーソフト[ぱわーそふと, pawa-sofuto] PowerSoft
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner
パワーピーシー[ぱわーぴーしー, pawa-pi-shi-] PowerPC
パワービルダー[ぱわーびるだー, pawa-biruda-] PowerBuilder
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer)
パワープラスプラス[ぱわーぷらすぷらす, pawa-purasupurasu] Power++
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip
下位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level
下位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester
下位語[かいご, kaigo] narrower term
下界[げかい, gekai] lower bound
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator
代行受信者許可[だいこうじゅしんしゃきょか, daikoujushinshakyoka] alternate recipient allowed
低下[ていか, teika] fall (vs), degradation, decline, lowering, deterioration
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state
低電力[ていでんりょく, teidenryoku] low power (electrical)
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply
分解能[ぶんかいのう, bunkainou] resolving power, resolution
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply)
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth)
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power
小文字名前文字[こもじなまえもじ, komojinamaemoji] lower-case name characters
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters
干渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] interference power
平均光パワー[へいきんひかりパワー, heikinhikari pawa-] average power
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
下げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
強い[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful

owe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind FR: devoir
ค้างเงิน[v. exp.] (khāng ngoen) EN: owe money FR: devoir de l'argent
ค้างหนี้[v. exp.] (khāng nī) EN: owe FR:
เป็นหนี้[v. exp.] (pen nī) EN: owe ; be in debt ; be indebted (to/by) ; be in the red FR: être redevable ; devoir ; être dans le rouge
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunk) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth FR: devoir une fière chandelle
เป็นหนี้เป็นสิน[v. exp.] (pen nī pen ) EN: owe ; be in debt ; be indebted FR: être endetté
ติด[v.] (tit) EN: owe ; be owed ; be due to FR:
ติดค้าง[v.] (titkhāng) EN: owe ; be in debt ; have an outstanding amount to be paid FR:
ติดเงิน[v. exp.] (tit ngoen) EN: owe money ; be in debt FR: être en dette avec qqn ; devoir de l'argent à qqn ; devoir une somme à qqn
ต้องขออภัย[v. exp.] (tǿng khø-ap) EN: owe an apology ; must apologize FR: devoir présenter ses excuses ; devoir s'excuser
อาการปวดหลัง[n. exp.] (ākān pūat l) EN: lower back pain ; back pain FR: mal de dos [m]
อักโขภิณี ; อักโขเภณี[n.] (akkhōphinī ) EN: high numeral ; number 1 followed by 42 zeroes/zeros FR: nombre 1 suivi de 42 zéros
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athip) EN: sovereign power ; sovereignty FR: pouvoir souverain [m] ; souveraineté [f]
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børih) EN: executive power ; administrative power ; executive authority FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจชั่วร้าย[n. exp.] (amnāt chūar) EN: evil power FR:
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkh) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunla) EN: discretionary power FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi t) EN: evil power ; power of darkness FR:
อำนาจจิต[n. exp.] (amnāt jit) EN: will power ; mental power ; psychic power FR: pouvoir mental [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān p) EN: administrative power FR:
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān s) EN: purchasing power FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจมืด[n.] (amnātmeūt) EN: dark influence ; dark power FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: authority ; power ; influence FR:
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: decision-making power ; power to take decisions FR: décisionnaire [m]
อำนาจในการทดสอบ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: power of a test FR:
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers FR: pouvoirs et attributions [mpl]
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa ) EN: supernatural power ; supernatural FR: pouvoir surnaturel [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitib) EN: legislative power FR: pouvoir législatif [m]
อำนาจเผด็จการ[n. exp.] (amnāt phade) EN: dictatorial power FR: pouvoir dictatorial [m]
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkp) EN: mandatory power FR: compétence liée [f]
อำนาจปกครอง[n. exp.] (amnāt pokkh) EN: parental power FR: pouvoir parental [m]
อำนาจซื้อ[n. exp.] (amnāt seū) EN: purchasing power ; buying power FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitth) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสมบูรณ์[n. exp.] (amnāt sombū) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจทางการเมือง[n. exp.] (amnāt thāng) EN: political power FR: pouvoir politique [m]
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøn) EN: bargaining power FR:
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulāk) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary FR: pouvoir judiciaire [m]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration FR: juridiction [f]

owe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldschein {m} [fin.]IOU (I owe you)
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
Abgabeleistung {f}output power
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Regierungsantritt {m}accession to power
Goldhaubengärtner {m} [ornith.]Macgregor's Gardener Bowerbird
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level
Wirkleistung {f}active power
Akkordzeit {f}allowed time
erlaubt {adv}allowedly
Alpenblume {f} [bot.]Alpine flower
An-/Aus-Schalter {m}power button
Rostbrauen-Laubtyrann {m} [ornith.]Rufous-browed Tyrannulet
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
Scheinleistung {f}apparent power
Bewilligungsrecht {n}appropriation power
Laube {f}arbour [Br.]; arbor [Am.]; summerhouse; bower
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker
Atomkraft {f}nuclear power
Betriebsstromversorgung {f}auxiliary power supply
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Verhandlungsmacht {f}bargaining power
Verhandlungsstärke {f}bargaining power; bargaining strength
batteriebetrieben {adj}battery-operated; battery-powered
Glockenblume {f}bell flower
Glockenturm {m}bell tower
Blankovollmacht {f}full discretionary power
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station
Gebläserad {n}blower wheel; impeller
Silberhakenschnabel {m} [ornith.]Bluish Flowerpiercer
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker
Bremskraft {m}brake force; braking force; braking power
Bremsleistung {f}brake power
Buganker {m}best bower
Burtongimpel {m} [ornith.]Red-browed Rosefinch
Nockenstößel {m}cam follower; tappet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า owe
Back to top