ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overcharge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overcharge*, -overcharge-

overcharge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcharge (vi.) คิดเงินแพงเกินไป
overcharge (vt.) คิดเงินแพงเกินไป Syn. surcharge
overcharge (vt.) บรรทุกมากเกินไป See also: บรรจุมากเกินไป Syn. overload
overcharge (n.) ค่าธรรมเนียมที่แพงเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
overcharge(โอ'เวอะชาร์จฺ) n.,vt.,vi. คิดราคาแพงเกินไป,บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป,อัดไฟมากเกินไป,เสริมแต่งหรือระบายสีมากเกินไป,คุยโม้., See also: overcharger n.
English-Thai: Nontri Dictionary
overcharge(vt) บรรจุมากเกินไป,คิดราคาแพงไป,อัดไฟมากเกินไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขูดเลือด (v.) overcharge See also: exploit by usury Syn. ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, ขูดเลือดขูดเนื้อ
ขูดเลือดขูดเนื้อ (v.) overcharge See also: profiteer Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ
คิดราคาแพง (v.) overcharge Ops. คิดถูก
คิดแพง (v.) overcharge Syn. คิดราคาแพง Ops. คิดถูก
ผ่านราคา (v.) overcharge See also: diddle, sting, surcharge, fleece
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's a part of a fish they can overcharge for, we have it.ถ้ามีส่วนหนึ่งของปลา เขาอาจจะชาร์จเราเพิ่ม ที่เราเอามาก็ได้
Fifteen overcharged ounces of pure, uncompounded... isopropyl butane monosulfate.สิบห้าเติมจนล้นออนซ์ของบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ไอโซโพรพิล บิวแทยน โมโนซัลแฟยท
Just because I have a Iot of money, doesn't give people the right to overcharge.การที่ฉันเงินเยอะ ไม่ใช่ใครจะมีสิทธิ์คิดฉันแพงเกินจริง
Haven't you overcharged me for this month's electricity?คุณยังไม่ได้จ่ายค่าไฟใช่มั้ย
Just imagine the salesman who overcharged you.แค่คิดว่า พนักงานมันจะคิดราคาคุณเพิ่มไหม
Uh, yeah, we overcharged her on the deposit.เราคิดค่ามัดจำเธอมากเกินไป
Yes, had we delivered, you would have been overcharged.ใช่ ถ้าจะให้เราส่ง เราจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
What sense it make to shop there when she overcharges?ซื้อที่นั่นได้ไงถ้าเธอขายราคาแพง
I don't think it's right for her to overcharge, that's all.ฉันแค่คิดว่ามันไม่ถูกต้องสำหรับเธอที่ขายแพง

overcharge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーチャージ;オウバーチャージ[, o-ba-cha-ji ; ouba-cha-ji] (n) overcharge
ぼる[, boru] (v5r) to ask a high price; to overcharge
付け掛け[つけかけ, tsukekake] (n) overcharge
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
吹っ掛ける;吹っかける[ふっかける, fukkakeru] (v1,vt) to blow upon; to provoke; to overcharge

overcharge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกผ่าน[v. exp.] (bøk phān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price ; inflate the price FR:
คิดราคาแพงเกินไป[v. exp.] (khit rākhā ) EN: overcharge FR:
ขูดเลือด[v.] (khūtleūat) EN: practise usury ; overcharge FR:
ขูดเลือดขูดเนื้อ[v.] (khūtleūatkh) EN: practise usury ; overcharge FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overcharge
Back to top