ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opulent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opulent*, -opulent-

opulent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opulent (adj.) มั่งคั่ง See also: ร่ำรวย Syn. rich, lavish, wealthy Ops. poor, insolvent
opulent (adj.) ที่มากจนเกินพอ Syn. abundant, profuse Ops. scarce
English-Thai: HOPE Dictionary
opulent(ออพ'พิวเลินทฺ) adj. มั่งคั่ง,อุดมสมบูรณ์,เจริญรุ่งเรือง,มากมาย.
English-Thai: Nontri Dictionary
opulent(adj) มั่งคั่ง,มั่งมี,อุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is the plushiest, most opulent robeนี่มันเป็นเสื้อคลุมที่ดีที่สุด
Overdosing from the opulent potion Emotion crashing like the ocean Tide rising, splashing[แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ามาก]
The tree towering and opulent.ต้นไม้ที่สูงตระหง่านและหรูหรา
The sketches of the Banks house make it look too opulent.แบบบ้านตระกูลแบงค์ มันดูหรูเกินไป

opulent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะร้าอร่าม[adj.] (arā-arām) EN: opulent ; enormous FR:
มั่งคั่ง[adj.] (mangkhang) EN: wealthy ; rich ; well-off ; well-to-do FR: très riche ; richissime ; opulent ; fortuné
มั่งมี[adj.] (mangmī) EN: wealthy ; affluent ; opulent FR: riche ; fortuné ; aisé ; nanti
เป็นพุ่ม[adj.] (pen phum) EN: bushy ; opulent ; full ; rampant FR: épais ; dense ; opulent ; broussailleux
รวย[adj.] (rūay) EN: rich ; wealthy ; well-off ; well-to-do ; loaded ; well-heeled ; not short of a bob or two FR: riche ; fortuné ; opulent ; aisé ; nanti ; richard (fam. - péj.)
เต่ง[adj.] (teng) EN: plump ; round ; distended ; ripe FR: opulent ; enflé ; joufflu ; dodu
ถันเต่ง[n. exp.] (than teng) EN: FR: poitrine opulente [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opulent
Back to top