ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

openhanded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *openhanded*, -openhanded-

openhanded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
openhanded (adj.) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ใจกว้าง Syn. generous, liberal Ops. narrow
English-Thai: HOPE Dictionary
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent

openhanded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大まか[おおまか, oomaka] (adj-na,n) (1) rough (e.g. sketch, approximation); broad; (2) generous; openhanded; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า openhanded
Back to top