ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ointment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ointment*, -ointment-

ointment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ointment (n.) ขี้ผึ้ง Syn. unguent
English-Thai: HOPE Dictionary
ointment(ออยทฺ'เมินทฺ) n. ครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาที่เป็นครีม
English-Thai: Nontri Dictionary
ointment(n) ครีม,ขี้ผึ้ง,น้ำมันนวดตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment; unguent; unguentumยาขี้ผึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ unction ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ointmentsยาขี้ผึ้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกำหนด(เวลา) (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย
การนัด (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา)
การนัดพบ (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดหมาย, การกำหนด(เวลา)
การนัดหมาย (n.) appointment See also: assignation, date, tryst, engagement, meeting Syn. การนัดพบ, การกำหนด(เวลา)
คลาดนัด (v.) miss an appointment Syn. พลาดนัด, ผิดนัด
ความผิดหวัง (n.) disappointment Syn. ความหมดหวัง, ความสิ้นหวัง Ops. ความสมหวัง
ที่นัดพบ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. สถานที่นัดเจอ, จุดนัดพบ
นัด (n.) appointment Syn. นัดหมาย
นัด (v.) have an appointment See also: make an appointment, date Syn. นัดหมาย
นัดหมาย (v.) arrange an appointment See also: make an appointment with Syn. นัดพบ, วางแผน, นัดแนะ, นัด
ผิดนัด (v.) miss an appointment
ผิดนัด (v.) miss an appointment Syn. พลาดนัด
พลาดนัด (v.) miss an appointment Syn. ผิดนัด
สถานที่นัดพบ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. สถานที่นัดเจอ, ที่นัดพบ, จุดนัดพบ
สถานที่นัดเจอ (n.) appointment place See also: appointment point, appointment site Syn. ที่นัดพบ, จุดนัดพบ
สัญญาบัตร (n.) royal letter of appointment
เวลานัด (n.) appointment Syn. เวลานัดหมาย
แห้ว (n.) disappointment See also: frustration Syn. ความผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm late for an appointmentฉันสายสำหรับนัดหมายแล้ว
Do you have an appointment?คุณนัดไว้หรือเปล่า
I'd like to make an appointment with…ฉันอยากจะนัดกับ...
I have to change my appointment from…ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
Well, I have an appointment nowเอาละ ตอนนี้ฉันมีนัดนะ
I have an appointment an hour from nowฉันมีนัดในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
This is my first appointmentนี่เป็นนัดหมายแรกของผม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The same ointment is used on every sore and for every disease.แท้จริงแล้ว กลับมียาอยู่ขนานเดียว อ้างว่า รักษาได้ทุกโรค
Do I need to put any smelly ointment on him or anything?ผมต้องทายาหม่องให้เขารึเปล่า
That's more Mercurochrome, healing ointment and bear's gall bladderผมจะใส่ยาแดงกับดีหมี ให้เพิ่มแล้วกันนะครับ
You know, the Rust-eze Medicated Bumper Ointment team ran a great race today.คุณจะรู้ว่ายา รัสทอีส กันชนทีมครีม วิ่งการแข่งขันที่ดีในวันนี้
I'm gonna try to definitely put some sort of medical ointment on it.ฉันจะพยายามหาครีมมาทาให้หาย
You need to put ointment on these burns every few hours.นายต้องทำยานี้ ตรงแผลที่ถูกไฟไหม้ในทุกๆชั่วโมง
Phil, keep using the ointment till that thing goes away.ฟิลให้ใช้ครีมจนสิ่งที่หายไป
Are you gonna go over to his house and straddle him while he's passed out and rub some ointment on chest?และนั่งคร่อมเขา ระหว่างที่เขาสลบอยู่ และไปถูขี้ผึ้งบนอกเขาเหรอ?
Edith, this is the ointment that you rub on your hands twice daily.อีดิท นี่คือขี้ผึ้งเอาใช้สำหรับทามือสองครั้งต่อวันนะ.
My dagger was coated with a special ointment from Asshai.มีดข้าเคลือบน้ำยาพิเศษจากอาชชาย
I'm going to have to remove the entire upper layer of infected tissue, then apply a medicinal ointment to the...ข้าต้องตัดเนื้อที่ติดเชื้อชั้นนอก ออกให้หมด แล้วทายาไปที่...
Well, here are all the appointments for that day.- นี่เป็นรายการนัดหมายทั้งหมดในวันนั้น

ointment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任事[rèn shì, ㄖㄣˋ ㄕˋ, 任事] appointment to an important post
[chá, ㄔㄚˊ, 搽] apply (ointment, powder); smear; paint on
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
约会[yuē huì, ㄩㄝ ㄏㄨㄟˋ, 约会 / 約會] appointment; engagement
坎坷不平[kǎn kě bù píng, ㄎㄢˇ ㄎㄜˇ ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ, 坎坷不平] bumpy (road); pot-holed; fig. full of disappointments and dashed hopes
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, 约定 / 約定] engage; promise; make an appointment
眼药[yǎn yào, ㄧㄢˇ ㄧㄠˋ, 眼药 / 眼藥] eye drops; eye ointment
弹冠相庆[tán guān xiāng qìng, ㄊㄢˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˋ, 弹冠相庆 / 彈冠相慶] lit. to flick dust off sb's cap (成语 saw); to celebrate an official appointment; to congratulate and celebrate (promotion, graduation etc)
[gāo, ㄍㄠ, 膏] ointment; paste
药膏[yào gāo, ㄧㄠˋ ㄍㄠ, 药膏 / 藥膏] ointment
软膏[ruǎn gāo, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄠ, 软膏 / 軟膏] ointment; paste
轮任[lún rèn, ㄌㄨㄣˊ ㄖㄣˋ, 轮任 / 輪任] rotating appointment (e.g. Presidency of EU)
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 遴] surname Lin; select for appointment
任贤使能[rèn xián shǐ néng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄕˇ ㄋㄥˊ, 任贤使能 / 任賢使能] to appoint the virtuous and use the able (成语 saw); appointment on the basis of ability and integrity

ointment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亜鉛華軟膏[あえんかなんこう, aenkanankou] (n) zinc oxide ointment
玉にきず;玉に疵;玉に瑕[たまにきず, tamanikizu] (n) flaw in the crystal; fly in the ointment
アポ[, apo] (n) (abbr) appointment
アポインテシステム[, apointeshisutemu] (n) (abbr) appointment system
アポインテメントシステム[, apointementoshisutemu] (n) appointment system
アポイント[, apointo] (n) (abbr) (See アポイントメント) appointment
アポイントメント[, apointomento] (n) appointment
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
ガビーン[, gabi-n] (int) (m-sl) (onom) indicates shock and disappointment (not actually said out loud)
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross)
テレアポ[, tereapo] (n) (1) (abbr) telephone appointment; arranging meetings and appointments in advance by phone; (2) cold-calling to get potential customers to agree to meet a salesman; carrying out market surveys by phone
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P)
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
付ける(P);着ける(P);附ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to attach; to join; to add; to append; to affix; to stick; to glue; to fasten; to sew on; to apply (ointment); (2) to furnish (a house with); (3) to wear; to put on; (4) to keep a diary; to make an entry; (5) to appraise; to set (a price); (6) to bring alongside; (7) to place (under guard or doctor); (8) (See 跡をつける・1) to follow; to shadow; (9) to load; to give (courage to); (10) to keep (an eye on); (11) to establish (relations or understanding); (12) (See 点ける) to turn on (light); (P)
仮採用[かりさいよう, karisaiyou] (n) appointment on trial (probation); provisional appointment
任命[にんめい, ninmei] (n,vs,adj-no) appointment; nomination; ordination; commission; designation; (P)
任官[にんかん, ninkan] (n,vs,adj-no) appointment; investiture
傷薬;疵薬[きずぐすり, kizugusuri] (n) salve; ointment; potion
力抜け[ちからぬけ, chikaranuke] (n,vs) discouragement; disappointment
力落し;力落とし[ちからおとし, chikaraotoshi] (n) discouragement; disappointment; loss of energy; fatigue
塗り薬;塗薬[ぬりぐすり, nurigusuri] (n) liniment; ointment; salve
塗布剤[とふざい, tofuzai] (n) liniment; ointment; salve
塗擦剤[とさつざい, tosatsuzai] (n) liniment; ointment; salve
失意[しつい, shitsui] (n,adj-no) disappointment; despair; adversity; (P)
失望感[しつぼうかん, shitsuboukan] (n) feeling of disappointment; sense of dismay
委員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation)
復職[ふくしょく, fukushoku] (n,vs) reinstatement; reappointment
思惑違い[おもわくちがい, omowakuchigai] (n) miscalculation; disappointment
悲観[ひかん, hikan] (n,vs) pessimism; disappointment; (P)
打ち合わせ(P);打ち合せ(P);打合せ(P);打合わせ(P)[うちあわせ, uchiawase] (n,vs) (1) business meeting; previous arrangement; appointment; preparatory meeting; (2) overlap (of a coat, etc.); (3) (arch) making something match exactly; (P)
拍子抜け[ひょうしぬけ, hyoushinuke] (n,vs,adj-no) anticlimax; let-down; disappointment; loss of interest
指定[してい, shitei] (n,vs) designation; specification; assignment; appointment; pointing at; (P)
挙用[きょよう, kyoyou] (n,vs) appointment; promotion
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P)
新聞辞令[しんぶんじれい, shinbunjirei] (n) Appointment conjecturally reported in a newspaper; announcement of an appointment which is (turns out to be) mere press speculation
期待外れ;期待はずれ[きたいはずれ, kitaihazure] (n,adj-no) disappointment; let-down
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n,vs) disappointment; disillusion; resentment
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P)
残念無念[ざんねんむねん, zannenmunen] (n,adj-na) deep regret; bitter disappointment; chagrin; vexation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement
指定[してい, shitei] designation (vs), appointment, phrase
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
残念[ざんねん, zannen] Thai: ผิดหวังมาก English: disappointment

ointment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ผึ้ง[n.] (khīpheung) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade FR: pommade [f] ; onguent [m]
หม่อง[n.] (mǿng) EN: balm ; cooling ointment FR: baume [m]
ยาขี้ผึ้ง[n.] (yākhīpheung) EN: ointment FR: pommade [f]
ยาหม่อง[n. exp.] (yāmǿng) EN: mentholated ointment ; Thai balm FR: baume mentholé [m]
ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง แซมบัค[TM] (Yāmǿng Chan) EN: Zam-Buk Medicated Ointment FR:
ยาทา[n.] (yā thā) EN: ointment FR: pommade [f]
หยอดตา[v. exp.] (yøt tā) EN: drop an ointment into the eyes FR:
การกำหนด[n.] (kān kamnot) EN: allocation ; enactment ; appointment ; setting FR: attribution [f] ; affectation [f]
การนัด[n.] (kān nat) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting FR: rendez-vous [m]
การนัดเจอ[n. exp.] (kān nat joē) EN: appointment FR:
การนัดหมาย[n.] (kān natmāi) EN: appointment FR: rendez-vous [m]
การแต่งตั้ง[n.] (kān taengta) EN: appointment FR: nomination [f]
ขาดนัด[n. exp.] (khāt nat) EN: miss an appointment FR: manquer un rendez-vous
คลาดนัด[v. exp.] (khlāt nat) EN: miss an appointmernt ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
ความผิดหวัง[n.] (khwām phitw) EN: disappointment ; frustration FR: déception [f]
มีนัดตอน...[v. exp.] (mī nat tøn ) EN: have an appointment at ... (+ time) FR: avoir un rendez-vous à ...(+heure)
นะ[part.] (na) EN: [particle used at the end of a clause to indicate emphasis, persuasion , sarcasm, disappointment, approval or a question, or to make a command softer] FR: [particule finale d'insistance ou d'impératif atténué] ; voulez-vous ? ; donc
นัด[n.] (nat) EN: appointment ; date FR: rendez-vous [m] ; rencontre [f] ; rancard [m] (fam.)
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous ; donner rendez-vous ; prendre rendez-vous
นัดหมาย[n. exp.] (natmāi) EN: arrange an appointment ; make an appointment (with) ; date FR: fixer un rendez-vous
นัดพบ[v.] (natphop) EN: date ; promise ; make an appointment with FR: fixer un rendez-vous
งดรับแขก[v. exp.] (ngot rap kh) EN: cancel appointments ; no visitors FR:
ผัดนัด[v. exp.] (phat nat) EN: postpone a meeting ; postpone an appointment ; put off an appointment FR:
ผิดนัด[v. exp.] (phit nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default FR: manquer un rendez-vous ; faire faux-bond
พลาดนัด[v. exp.] (phlāt nat) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment FR: manquer un rendez-vous
เปลี่ยนเวลานัดพบ[v. exp.] (plīen wēlā ) EN: make a new appointment FR:
ประทวน[n.] (prathūan) EN: ministerial certificate of appointment FR:
สัญญาบัตร[n.] (sanyābat) EN: royal letter of appointment ; commission FR:
สถานที่นัดเจอ[n. exp.] (sathānthī n) EN: appointment place FR: lieu de rendez-vous [m]
ติดนัด[v. exp.] (tit nat) EN: have a date ; have an appointment ; be engaged FR:
ตราตั้ง[n.] (trātang) EN: seal of office ; seal of appointment ; certificate of appointment ; credentials FR:
เวลานัด[n. exp.] (wēlā nat) EN: appointment FR: heure de rendez-vous [f]
เวลานัดหมายคาบกัน[v. exp.] (wēlā natmāi) EN: appointments overlap FR:

ointment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jodsalbe {f}iodine ointment
Einsetzung {f} (in)appointment (to)
Praktikantenstelle {f}appointment for trainees; job for trainees
Terminkalender {m}appointment calendar
Dermatika {pl}ointments
Ernennungsurkunde {f}letter of appointment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ointment
Back to top