ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ode

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ode*, -ode-

ode ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ode (n.) บทกวี Syn. poem
English-Thai: HOPE Dictionary
ode(โอด) n. บทกวีสรรเสริญ,บทกวีสำหรับร้อง
odeum(โฮดี'อัม) n. โรงแสดงดนตรี pl. odea
English-Thai: Nontri Dictionary
ode(n) บทกวีสรรเสริญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
odeศังสกานท์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
echinoderm (n.) สัตว์ทะเลในไฟลัม Echinodermata เช่น ปลาดาว
Philodendron (n.) ไม้เลื้อยจำพวก Philodendron ในทวีปอเมริกากลาง
pylorus (n.) กระเพาะอาหารส่วนท้ายที่เปิดเข้าสู่ส่วน duodenum
กฎยุทธวินัย (n.) code of military ethics See also: military regulations
กร่อน (v.) erode See also: fret, corrode, wear down, be worn away Syn. สึกกร่อน, ผุกร่อน
กรับ (n.) wooden rhythm clappers
กะพอง (n.) nodes on the two sides of elephant´s head Syn. กระพอง, ตะพอง
กัด (v.) corrode See also: erode Syn. ขบ
กัดกร่อน (v.) erode See also: corrode Syn. กัดเซาะ
กุญแจรหัส (n.) key code See also: code for access, password
ขว้างกา (n.) a wooden weapon sharpened at both ends
ข้อบัญญัติ (n.) code of law See also: legal code Syn. กฎหมาย
ขันโตก (n.) kind of wooden utensil in northern Thailand Syn. โตก
ขั้วนิเสธ (n.) cathode See also: negative electrode Syn. ขั้วไฟฟ้านิเสธ Ops. ขั้วบวก
ขั้วบวก (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
ขั้วปฏิฐาน (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน Ops. ขั้วลบ
ขั้วลบ (n.) cathode See also: negative electrode Syn. ขั้วไฟฟ้านิเสธ, ขั้วนิเสธ Ops. ขั้วบวก
ขั้วไฟฟ้านิเสธ (n.) cathode See also: negative electrode Syn. ขั้วนิเสธ Ops. ขั้วบวก
ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน (n.) anode See also: positive electrode Syn. ขั้วปฏิฐาน Ops. ขั้วลบ
คนทันสมัย (n.) modernist See also: up-to-date people Ops. คนล้าสมัย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be so modest!อย่าถ่อมตนมากนักเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All you have to do is sing Beethoven's Ode to Joy from the 9th symphony.ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการร้อง เพลงของ เบโธเฟน บทกวีที่มีชื่อเสียงจากความสุข ซิมโฟนี 9 ที่ดีกว่า
Exclusive rights to compose an epic ode of your quest and one hundred silver staters, for expenses.ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าเห็นความสำคัญของข้าแค่ไหน บวกอีก 100 เหรียญเงิน เป็นค่าใช้จ่าย
An ode to the Brits.--- และบทกวีสำหรับชาวอังกฤษ ยอดเยี่ยม
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย
The latest design, the last word in modern warfare.การออกแบบ ล่าสุดของรุ่น อาวุธที่ทันสมัย
A yodeler. Where did you get that outfit?พวกบ้านนอก แกไปเอาชุดนั้นมาจากไหน
Well, we'll leave it to little Woodenhead.ก็ เราจะปล่อยให้ ไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ
Little Woodenhead Go play your partเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม้หัว ไปเล่นเป็น ส่วนหนึ่งของคุณ
Little wooden feet and best of allฟุตไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ และดีที่สุด ของทั้งหมด
Little wooden seat in case you fallที่นั่งไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในกรณีที่ คุณตกอยู่
My little Woodenheadไม้หัว เล็ก ๆ น้อย ๆ ของฉัน
A little wooden boy.เด็กเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำจากไม้

ode ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
与时俱进[yǔ shí jū jìn, ㄩˇ ㄕˊ ㄐㄩ ㄐㄧㄣˋ, 与时俱进 / 與時俱進] abreast of modern developments; to keep up with the times; progressive; timely
烷基苯[wán jī běn, ㄨㄢˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 烷基苯] alkyl benzene; dodecylbenzene C18H30
冷血[lěng xuè, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ, 冷血] cold-blood; cold-blooded (animal)
冷血动物[lěng xuè dòng wù, ㄌㄥˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 冷血动物 / 冷血動物] cold-blooded animal; fig. cold-hearted person
诠释[quán shì, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ, 诠释 / 詮釋] annotate; annotation; expound; decode
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, 阳极 / 陽極] anode; positive electrode; positive pole
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, 阳电极 / 陽電極] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons)
区号[qū hào, ㄑㄩ ㄏㄠˋ, 区号 / 區號] area code
浑天仪[hún tiān yí, ㄏㄨㄣˊ ㄊㄧㄢ ㄧˊ, 浑天仪 / 渾天儀] armillary sphere (astronomical model)
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 枧 / 梘] bamboo conduit; wooden peg; spout; same as 筧|笕
基极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, 基极 / 基極] base electrode (in transistor)
二进制编码[èr jìn zhì biān mǎ, ㄦˋ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄅㄧㄢ ㄇㄚˇ, 二进制编码 / 二進制編碼] binary code; binary encoding
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 型] model; type (e.g. blood type
[shuān, ㄕㄨㄢ, 栓] bottle stopper; wooden pin; plug
[huī, ㄏㄨㄟ, 撝] wave, brandish; modest, humble
布朗大学[Bù lǎng dà xué, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 布朗大学 / 布朗大學] Brown University, Providence, Rhode Island
武士道[wǔ shì dào, ˇ ㄕˋ ㄉㄠˋ, 武士道] bushidō or way of the warrior, samurai code of chivalry
电缆调制解调器[diàn lǎn tiáo zhì jiě diào qì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 电缆调制解调器 / 電纜調制解調器] cable modem
[jiā, ㄐㄧㄚ, 枷] cangue (wooden collar like stocks used to restrain and punish criminals in China)
[kǎi, ㄎㄞˇ, 剀 / 剴] carefully; moderately
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
阴极[yīn jí, ㄐㄧˊ, 阴极 / 陰極] cathode; negative electrode (i.e. emitting electrons)
阴极射线管[yīn jí shè xiàn guǎn, ㄐㄧˊ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 阴极射线管 / 陰極射線管] cathode ray tube
卫生陶瓷[wèi shēng táo cí, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄊㄠˊ ㄘˊ, 卫生陶瓷 / 衛生陶瓷] chamber pot; commode
马桶[mǎ tǒng, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ, 马桶 / 馬桶] chamber pot; wooden pan used as toilet
字码[zì mǎ, ㄗˋ ㄇㄚˇ, 字码 / 字碼] character code
字符集[zì fú jí, ㄗˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ, 字符集] character set (e.g. ASCII 美國資訊交換標準碼|美国资讯交换标准码 or Unicode 統一碼|统一码)
秘技[mì jì, ㄇㄧˋ ㄐㄧˋ, 秘技] cheat code
民法典[mín fǎ diǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, 民法典] civil code
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, 代码 / 代碼] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus)
代码段[dài mǎ duàn, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄉㄨㄢˋ, 代码段 / 代碼段] code segment
代码页[dài mǎ yè, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ ㄧㄝˋ, 代码页 / 代碼頁] code page
代号[dài hào, ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, 代号 / 代號] code name
可待因[kě dài yīn, ㄎㄜˇ ㄉㄞˋ , 可待因] codeine
密码[mì mǎ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ, 密码 / 密碼] code; secret code; password; pin number
暗语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, 暗语 / 暗語] code word
略码[lu:è mǎ, ㄜˋ ㄇㄚˇ, 略码 / 略碼] code

ode ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
ADPCM[エーディーピーシーエム, e-dei-pi-shi-emu] (n) {comp} adaptive differential pulse-code modulation; adaptive DPCM; ADPCM
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
Iノード[アイノード, aino-do] (n) {comp} i-node (Unix)
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED
PCM[ピーシーエム, pi-shi-emu] (n) {comp} pulse-code modulation; PCM
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID
アートディレクター[, a-todeirekuta-] (n) art director
アーム[, a-mu] (n) (1) arm; (2) automated retroactive minimal moderation; ARMM; (P)
アイエスオーディーイー[, aiesuo-dei-i-] (n) {comp} ISODE
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model
アイモードサービス[, aimo-dosa-bisu] (n) i-mode service
アクセスコード[, akusesuko-do] (n) access code
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
アコモデーション[, akomode-shon] (n) accommodation
アコモデイション[, akomodeishon] (n) accommodation
アコモデイト[, akomodeito] (vs) accommodate
アジア的生産様式[アジアてきせいさんようしき, ajia tekiseisanyoushiki] (n) Asiatic mode of production (Marx)
アシスタントディレクター[, ashisutantodeirekuta-] (n) assistant director
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アスキーモード[, asuki-mo-do] (n) {comp} ASCII mode
アドホックモード[, adohokkumo-do] (n) {comp} ad hoc mode
アドレスデコーダ[, adoresudeko-da] (n) {comp} address decoder
アドレッシングモード[, adoresshingumo-do] (n) {comp} addressing mode
アノード[, ano-do] (n) anode
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime
アフロディテ[, afurodeite] (n) Aphrodite
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum)
アラモード[, aramo-do] (n) a la mode (fre
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix)
アイエスオーディーイー[あいえすおーでいーいー, aiesuo-dei-i-] ISODE
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode
エックスモデム[えっくすもでむ, ekkusumodemu] XMODEM
エックスモデムイチケー[えっくすもでむいちけー, ekkusumodemuichike-] XMODEM-1k
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
エラーコード[えらーこーど, era-ko-do] error code
エラー検出符号[エラーけんしゅつふごう, era-kenshutsufugou] Error-Detecting Code (EDC)
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC)
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code
エンコーダ[えんこーだ, enko-da] encoder
エンコード[えんこーど, enko-do] encode
エンハンストモード[えんはんすともーど, enhansutomo-do] enhanced mode
オートデクリメント[おーとでくりめんと, o-todekurimento] auto-decrement
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model
オブジェクトコード[おぶじえくとこーど, obujiekutoko-do] object code
オペコド[おぺこど, opekodo] opcode
オリジネートモード[おりじねーともーど, orijine-tomo-do] originate mode
オンラインモード[おんらいんもーど, onrainmo-do] online mode
カードデック[かーどでっく, ka-dodekku] card deck
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory
キャラクターコード[きゃらくたーこーど, kyarakuta-ko-do] character code
キャラクタコード[きゃらくたこーど, kyarakutako-do] character code
キャリアコード[きゃりあこーど, kyariako-do] carrier code
グラフィックモード[ぐらふぃっくもーど, gurafikkumo-do] graphics mode
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem
コーデック[こーでっく, ko-dekku] codec
コードインデペンデント[こーどいんでぺんでんと, ko-doindependento] code-independent
コードグループ[こーどぐるーぷ, ko-doguru-pu] code-group
コードコンバータ[こーどこんばーた, ko-dokonba-ta] code converter
コードサイズ[こーどさいず, ko-dosaizu] code size
コードセット[こーどせっと, ko-dosetto] code set
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model
浸る[ひたる, hitaru] Thai: จมหรือติดอยู่ในสภาพนั้นจนถอนตัวไม่ขึ้น English: to be flooded
現在[げんざい, genzai] Thai: ในยุคปัจจุบัน English: modern times

ode ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพลงสวด[n. exp.] (phlēng sūat) EN: hymn ode ; song of praise ; panegyric FR:
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
ไอ้โม่ง[n. exp.] (ai mōng) EN: masked attacker ; hooded person ; faceless instigator FR:
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine FR: iode [m]
อากาศค่อนข้างหนาว[n. exp.] (ākāt khǿnkh) EN: moderately cold FR:
อักษรเลข[n.] (aksønlēk = ) EN: numerical code FR:
อักษรเลข[n.] (aksøralēk =) EN: numerical code FR:
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
อาร์ทิเซอรอดส์ จาริเย [n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae FR: Articerodes jariyae, Articerodes Jariyae
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes thailandicus FR: Articerodes thailandicus
อาร์ตนูโว[n. exp.] (āt nūwō) EN: Art Nouveau ; Jugendstil ; modern style FR: art nouveau [m] ; modern style [m]
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng ) EN: Bohr model FR: atome de Bohr [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบ[X] (baēp) EN: FR: du type ; de type ; du genre ; à la mode de ; à la façon de
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลอง[n.] (baēp jamløn) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบจำลองเชิงกำหนด[n. exp.] (baēp jamløn) EN: deterministic model FR:
แบบจำลองเหตุภาพ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: causative model FR:
แบบจำลองการวัด[n. exp.] (baēp jamløn) EN: measurement model FR:
แบบจำลองข้อมูล[n. exp.] (baēp jamløn) EN: data model FR:
แบบจำลองความน่าจะเป็น[n. exp.] (baēp jamløn) EN: probabilistic model FR:
แบบจำลองกระบวนการ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: process model FR:
แบบจำลองมาตรฐาน[n. exp.] (baēp jamløn) EN: standard model FR: modèle standard [m]
แบบจำลองสโตแคสติก[n. exp.] (baēp jamløn) EN: stochastic model FR:
แบบจำลองเศรษฐมิติ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: econometric model FR: modèle économétrique [m]
แบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค[n. exp.] (baēp jamløn) EN: macroeconometric model FR:
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์[n. exp.] (baēp jamløn) EN: mathematical model ; mathematical modeling FR: modèle mathématique [m] ; modélisation mathématique [f]
แบบจำลองทางสถิติ[n. exp.] (baēp jamløn) EN: statistical model FR:
แบบจำลองที่กำหนดขึ้น[n. exp.] (baēp jamløn) EN: deterministic model FR:
แบบจำลองตัวแปรแฝง[n. exp.] (baēp jamløn) EN: latent variable model FR:
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบใหม่ที่สุด[n. exp.] (baēp mai th) EN: FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
บาร์โค้ด[n. exp.] (bākhōt) EN: barcode ; bar code FR: code à barres [m]
บ้านสไตล์โมเดิร์น[n. exp.] (bān satai m) EN: FR: maison de style moderne [f]
บัพ[n.] (bap) EN: node FR:
บัพใบ[n. exp.] (bap bai) EN: leaf node FR:
บัพไขว้[n. exp.] (bap khwai) EN: crunode FR:
บัพแหลม[n. exp.] (bap laēm) EN: cusp ; spinode FR:

ode ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wüste {f}; Öde
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Kurzwahlzeichen {n}abbreviated dial code
Abgabenordnung {f}tax code
Abbruchcode {m}abort code
Acarophobie {f}; Furcht vor Insekten oder -stichenacarophobia
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode
Fließtextverfahren {n}adjust mode
Bordcomputer {m} in Raum- oder Luftfahrzeugenairborne computer
Alkoholmissbrauch {m} | Alkohol- oder Drogenmissbrauch am Steueralcohol abuse | driving under the influence (DUI)
Alternativmodus {m}alternative mode
Änderungscode {m}alteration code
Amphipoden {pl}; Amfipoden
Kaltblüter {m}cold blooded animal
Anode {f}anode
Anodengitter {f}anode gate
Anodenkennung {f}anode characteristics
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current
Anodenzündstrom {m}anode trigger current
Anorak {m} | Anorak mit Kapuzeanorak | hooded anorak
Antipode {m} | Antipoden
Einfarbsittich {m} [ornith.]Antipodes Green Parakeet
beliebig {adj} | beliebiger Zugriff | beliebiger Code [comp.]arbitrary | arbitrary access | arbitrary code
Schiedsgerichtsordnung {f}arbitration code
Art und Weise {f}; Methode
Atommodell {n}atom model
Bilanzierungsmodell {n}balance model
Todesfee {f} | Todesfeen
Streifenkodeabtaster {m}bar code scanner
Strichcodedichte {f}bar code density
Strichcodeleser {m}; Strichcode-Lesegerät
Strichcodesymbol {n}bar code symbol
Stapelbetrieb {m} [comp.]batch mode
Binärcode {m} für Dezimalzahlenbinary coded decimal (BCD)
Bitmodus {m}bitmode
Einfarb-Uferwipper {m} [ornith.]Blackish Cinclodes
Blasloch {n} (eines Wals oder Delfins) [zool.]blowhole (of a whale or a dolphin)
blaublütig {adj}blue-blooded
Boden {m}; Erdboden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ode
Back to top