ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obstinately-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obstinately, *obstinately*,

-obstinately- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic

-obstinately- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาหัวชนฝา[adv.] (ao hūa chon) EN: obstinately FR:
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly FR: obstinément
ข้าง ๆ คู ๆ[xp] (khāng-khāng) EN: obstinately ; unreasonably ; beside the issue FR: obstinément ; avec obstination
เถียงดื้อ ๆ = เถียงดื้อๆ[v. exp.] (thīeng deū-) EN: argue stubbornly ; argue obstinately FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obstinately-
Back to top