ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nominal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nominal*, -nominal-

nominal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nominal (adj.) แต่ในนาม See also: เฉพาะชื่อ, มีแต่ชื่อ Syn. titular, stated, mentioned Ops. real, genuine
nominal (adj.) เกี่ยวกับชื่อ See also: ตามชื่อ, มีชื่อ
nominal (n.) เกี่ยวกับคำนาม
nominal (adj.) ซึ่งไม่สำคัญ See also: ซึ่งไร้ความหมาย, ซึ่งเล็กน้อยมาก Syn. trifling, meaningless Ops. most
nominally (adv.) ตามที่เรียกกันมา See also: แต่ในนาม
English-Thai: HOPE Dictionary
nominal(นอม'มะเนิล) adj. เพียงในนาม,ตามที่เรียกกัน,พอเป็นพิธี,เกี่ยวกับชื่อ
nominal wagesค่าจ้างเป็นเงิน
English-Thai: Nontri Dictionary
nominal(adj) เพียงในนาม,น้อย,พอเป็นพิธี,ตามชื่อ
nominally(adv) เพียงในนาม,อย่างพอเป็นพิธี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nominal amountจำนวนเงินที่ตั้งไว้ (มูลค่าหุ้น) (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nominal wagesค่าจ้างตามตัวเลข, ค่าจ้างแต่ในนาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นหิ้ง (v.) rule nominally
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And in addition to the nationwide PR campaign we propose that all retail outlets charge a nominal fee for plastic bags.และสืบเนื่องจากโครงการ.. ประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ เราขอเสนอให้ร้านค้าขายปลีกทั้งหมด..
You've been experiencing... an acute nominal aphasia, Agent Dunham.คุณได้มีประสบการณ์ สูญเสียความทรงจำในบางส่วน ไปฉับพลับ เจ้าหน้าที่ดันแฮม
For a nominal fee, of course.ด้วยค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แน่นอนล่ะ
People we can hire to come in at a nominal fee and give a dash of style and elan to this place.คนที่เราจ้างมาช่วย พอเป็นพิธี มาช่วยจัดสไตล์ให้บ้านหลังนี้
Landed. Gravity nominal in the antechamber. Over.เป็นเจ้าของที่ดิน ระบุแรงโน้ม ถ่วงในมุข เกิน.
Fox six, we got nominal control.ฟ็อกซ์ 6 เราควบคุมไม่ได้
And you will, young Vincent, because at this point a handsome and respected local businessman steps in, buys up the company for a nominal fee, say £1, and a new "debt free" firm rises from the ashes of the old one.และนายจะทำได้ พ่อหนุ่มวินเซนต์ เพราะพอถึงจุดนี้ นักธุรกิจท้องถิ่นสุดหล่อ ที่น่านับถือจะก้าวเข้ามา ซื้อบริษัทในราคาถูก สมมุติว่าหนึ่งปอนด์
What condition is it in? It looks nominal.เงื่อนไขอะไรมันคืออะไรบ้าง?
All systems nominal, then?ระบบทั้งหมดเพียงสร้างขึ้นเรอะ?
We are at 50%. All systems nominal.เราอยู่ที่ 50% ทุกระบบน้อย
It was the bitch slap heard 'round the world when longtime "Mode" creative director Wilhelmina Slater was passed over for the top spot in favor of Daniel Meade, the nominally experienced son of Meade Publications ownerมีการหักหน้าครั้งใหญ่ เมื่อ บรรณาธิการสุดเก๋า วิลเลมิน่า สเลเตอร์ โดนหนุ่มฮ๊อตสุดฉาว อย่าง เดเนียลมีด แย่งตำแหน่งบรรณธิการไปครอง
Missile 2, all telemetry and propulsion systems nominal.มิซซายล์สอง, ระบบมาตรวัดทางไกล และระบบขับเคลื่อนทำงาน

nominal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 衔 / 銜] hold in mouth; nominal office
名义价值[míng yì jià zhí, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, 名义价值 / 名義價值] nominal value
名义账户[míng yì zhàng hù, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄓㄤˋ ㄏㄨˋ, 名义账户 / 名義賬戶] nominal bank account
名量词[míng liàng cí, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄘˊ, 名量词 / 名量詞] nominal classifier (in Chinese grammar); measure word applying mainly to nouns
标称[biāo chēng, ㄅㄧㄠ ㄔㄥ, 标称 / 標稱] nominal (e.g. nominal value in specification)
标称核武器[biāo chēng hé wǔ qì, ㄅㄧㄠ ㄔㄥ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 标称核武器 / 標稱核武器] nominal weapon
公称[gōng chēng, ㄍㄨㄥ ㄔㄥ, 公称 / 公稱] nominal
名义上[míng yì shàng, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ ㄕㄤˋ, 名义上 / 名義上] nominally

nominal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP)
伴食[ばんしょく, banshoku] (n,vs) (1) eating with a guest; (2) nominal official (a slighting term)
伴食大臣[ばんしょくだいじん, banshokudaijin] (n) nominal (figurehead) minister; titular minister
名主[みょうしゅ, myoushu] (n) (arch) (See 名田・みょうでん) nominal holder of an allocated rice field (ritsuryo system)
形容動詞[けいようどうし, keiyoudoushi] (n) {ling} na-adjective (adj-na); quasi-adjective; adjectival noun; nominal adjective
額面価格[がくめんかかく, gakumenkakaku] (n) face value; nominal value; par value
ごくわずか[, gokuwazuka] (exp,adj-na) (See 極・ごく・1,僅か・わずか) derisory; negligible; minimal; nominal; imperceptible
[, sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P)
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
[の, no] (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P)
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P)
[じ, ji] (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ...
代名動詞[だいめいどうし, daimeidoushi] (n) (See 代名詞) pronominal verb
名実[めいじつ, meijitsu] (n) in name and in reality; nominally and virtually; form and contents; (P)
名目[めいもく(P);みょうもく, meimoku (P); myoumoku] (n,adj-no) (1) name; title; appellation; (something) nominal; (2) (under the) pretext (of); pretense; (P)
呼称[こしょう, koshou] (n,vs) (1) naming; giving a name; designation; denomination; (adj-f) (2) nominal; (P)
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P)
連体詞[れんたいし, rentaishi] (n) {ling} (See 連体修飾語) pre-noun adjectival; adnominal adjective
Japanese-English: COMDICT Dictionary
交渉ページ[こうしょうページ, koushou pe-ji] nominal page
名目[めいもく, meimoku] nominal (a-no)
名目上[めいもくじょう, meimokujou] nominal (a-no)
名目転送速度[めいもくてんそうそくど, meimokutensousokudo] nominal transfer rate
基準値[きじゅんち, kijunchi] nominal value

nominal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัชนีค่าเงินบาท[n. exp.] (datchanī kh) EN: effective exchange rate of Thai baht : nominal effective exchange rate FR:
หุ้นลม[n.] (hunlom) EN: nominal share FR:
จดทะเบียน[adj.] (jotthabīen) EN: registered ; nominal FR: enregistré
คำประกอบหน้าชื่อ[n. exp.] (kham prakøp) EN: nominal prefix FR: préfixe nominal [m]
มาตรนามบัญญัติ[n. exp.] (māt nām ban) EN: nominal scale FR:
มาตราจำแนกประเภท[n. exp.] (māttrā jamn) EN: nominal scale FR:
มาตรานามบัญญัติ[n. exp.] (māttrā nām ) EN: nominal scale ; classification scale FR:
ในนาม[adj.] (nai nām) EN: nominal FR:
เงินทุนจดทะเบียน[n. exp.] (ngoen thun ) EN: nominal capital ; registered capital FR: capital enregistré [m]
ระดับนามมาตรา[n. exp.] (radap nām m) EN: nominal scale FR: échelle nominale [f]
ตามตัวเลข[adj.] (tām tūalēk) EN: numbered ; nominal FR:
ทุนจดทะเบียน[n. exp.] (thun jottha) EN: registered capital ; nominal capital ; authorized capital FR:
การ-[pref.] (kān- ; kan ) EN: [prefix used to nominalize verbs or verbal phrases] FR: [préfixe indiquant l'action de …, le fait de …]

nominal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Binomialtest {m} [math.]binominal test
Binomialverteilung {f} [math.]binominal distribution
Nominalwert {m}nominal value
nominal {adj}nominal
nominell {adv}nominally
Nominalquerschnittsverhältnis {n}nominal aspect ratio
Mitläufer {m}nominal member
Nennbetrag {m}nominal amount
Nennfrequenz {f}nominal frequency
Nenngleichstrom {m}nominal direct current
Nennlast {f}nominal load
Nennmaß {n}nominal dimension
Nennspannung {f}nominal voltage; rated voltage; working voltage
Nennweite {f}nominal width; pipe diameter; DN
Nennwert {m}nominal value; face value
Sollleistung {f}nominal output
Sollmaß {n}nominal dimension
Sollwert {m}nominal value
Nennbreite {f}nominal width

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nominal
Back to top