ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

morals

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *morals*, -morals-

morals ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
morals (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards, dogmas
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moralsหลักจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moralsธรรมจริยา, ศีลธรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศีลธรรม (n.) morals See also: moral standard, morality Syn. คุณธรรม, จริยธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not argue morals with meอย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can shove your uptight morals up your ass.จะพูดเรื่องศีลธรรมก็ดูตัวเองก่อนเถอะ
I say, where are the morals and ethics in that?ฉันว่ามันช่างไม่เป็นการให้เกียรติ หรือให้ความเคารพกันเลยนะ
Hey, look, I know you have morals and scruples, And that's fine... sort of.เฮ้ ฟังนะ ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณ และศีลธรรม ไม่เป็นไร ทำนองนั้น
I know you have morals and scruples, and that's fine... 22 years ago a took a case that changed my life forever.ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณและศีลธรรม,และนั้นไม่เป็นไร เมื่อ22ปีที่แล้ว คดีนั้นได้เปลี่ยนผมไปตลอดกาล
His morals are questionable at best.ท่าทางของเขาน่าสงสัยที่สุด
You are a court painter who knows the morals and laws of paintingจิตรกรราชสำนักอย่างเจ้าควรมี สามัญสำนึกและอยู่ภายใต้กฎระเบียบ
Our philosophy has helped us to survive for generations, and we will not change our morals now or ever.หลักปรัชญาของเราได้ช่วยให้เรา อยู่รอดมาหลายชั่วอายุคนแล้ว และคติธรรมของเรานั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จากนี้และตลอดไป
* my morals got me on my knees * * i'm beggin', please * * stop playin' games * * whoo * * i don't know what you do * * but you do it well ** วิญญาณสั่งให้ฉันคุกเข่าลง * * ฉันขอร้อง ได้โปรด * * เลิกเล่นเกมเถิด *
WITH GOOD JUDGMENT, MORALS AND MATERNAL INSTINCT?และตอนที่หล่อนบอกว่าจะจัดการเอง
Maybe my morals kicked in.บางทีอาจเป็นเพราะศีลธรรมในใจของผม
Were you thinking of morals when you gave the go-ahead on Dorado Falls?แล้วแกคิดถึงศีลธรรม ตอนที่แกสั่งให้เราทำ โดราโดฟอลส์รึเปล่า
The morals were just beginning to collapse, and I wasn't about to have my green pasture flashed 70 feet high for every man, woman, and child to see, so I took that little butterfly of a dreamศีลธรรมในใจก็เกือบจะพังทลายลง และฉันก็ไม่ได้คิดว่าการทำแบบนั้นแล้ว จุดสูงสุดในอาชีพของฉัน

morals ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, 品学兼优 / 品學兼優] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning
伤风败俗[shāng fēng bài sú, ㄕㄤ ㄈㄥ ㄅㄞˋ ㄙㄨˊ, 伤风败俗 / 傷風敗俗] offending public morals (成语 saw)
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
淫荡[yín dàng, ˊ ㄉㄤˋ, 淫荡 / 淫蕩] loose in morals; lascivious; licentious; lewd
逆伦[nì lún, ㄋㄧˋ ㄌㄨㄣˊ, 逆伦 / 逆倫] unnatural relationship (parricide, incest etc); unfilial conduct; against social morals

morals ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
品行方正[ひんこうほうせい, hinkouhousei] (adj-na,n,adj-no) irreproachable conduct; good conduct; high morals
尻軽;尻がる[しりがる, shirigaru] (adj-na,n,adj-no) agility; fickleness; frivolous; of loose morals
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P)
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals)
多情[たじょう, tajou] (adj-na,n) (1) profligate; licentious; of loose morals; amorous; (2) emotional; passionate; sentimental
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P)
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P)
風紀退廃;風紀頽廃[ふうきたいはい, fuukitaihai] (n) decay (decline, corruption) of public morals; moral decadence

morals ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethic ; ethics ; morality ; morals ; conduct FR: code de bonne conduite [m] ; éthique [f] ; conventions [fpl]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour ; behavior (Am.) ; morals ; morality FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham =) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = s) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]

morals ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sittenverderbnis {n}corruption of morals

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า morals
Back to top