ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mirth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mirth*, -mirth-

mirth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mirth (n.) ความรื่นเริง See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา Syn. gaiety, joyousness Ops. gloom, sadness
mirthful (adj.) เต็มไปด้วยความรื่นเริง Syn. happy, merry Ops. sad, depressed
mirthfully (adv.) อย่างร่าเริง See also: อย่างเบิกบาน Syn. cheerfully, humorously
mirthfulness (n.) ความรื่นเริง Syn. joy
mirthless (adj.) ไม่ร่าเริง See also: ไม่เบิกบาน
mirthlessly (adv.) อย่างไม่เบิกบาน
English-Thai: HOPE Dictionary
mirth(เมิร์ธ) n. ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,การสรวลเสเฮฮา., See also: mirthful adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
mirth(n) ความรื่นเริง,ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน
mirthful(adj) รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รี้ริก (adv.) mirthfully (laugh) See also: happily
กระดี๊กระด๊า (v.) giggle mirthfully See also: tremble Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้ Ops. สลด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As we jest, let ye mirth issue unimpeded.ที่พวกเราล้อเลียน เพื่อให้เกิดความรื่นเริง
So your mirth is merely a discharge of nervous energy with no semantic content at all?งั้นความหฤหรรษ์ของเธอก็เกิดขึ้นจาก ความประหม่าโดยไม่มีเรื่องความจริงเข้ามาเกี่ยวเหรอ
"The House of Mirth"?"ทางชีวิตลิขิตด้วยรัก"?
Good, because "House of Mirth"ดีเลย เพราะ"ทางชีวิตลิขิตด้วยรัก"
My "mirth." Classic.ความหฤหรรษ์ คลาสสิกเนอะ
I'd feel better if you'd yell at me. ( mirthless chuckle ) Well, if I thought it would bring back the cash.หนูยังรู้สึกดีกว่าถ้าแม่ตะคอกใส่หนู แม่จะทำถ้ามันทำให้เอาเงินกลับมาได้

mirth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreū) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful FR: joyeux
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
ระริกระรี้[v.] (rarik-rarī) EN: giggle mirthfully FR:

mirth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freudlos {adv}mirthlessly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mirth
Back to top