ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marshal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marshal*, -marshal-

marshal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marshal (n.) จอมพล See also: เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก, นายทหารระดับสูงของกองทัพบกและกองทัพอากาศ Syn. field marshal, generalissimo
marshal (n.) ตำรวจ See also: พนักงานเจ้าหน้าที่, พนักงานปกครอง Syn. policeman, officer
marshal (vt.) จัดให้เหมาะสม Syn. array, dispose
marshal (vi.) รวมกำลัง See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง Syn. assemble, combine Ops. divide
marshal (vt.) รวมกำลัง See also: ระดมกำลัง, ผนึกกำลัง Syn. assemble, combine Ops. divide
marshal together (phrv.) รวบรวม
marshalcy (n.) การระดมกำลัง
marshalship (n.) การระดมกำลัง
English-Thai: HOPE Dictionary
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
English-Thai: Nontri Dictionary
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marshall Planแผนการมาร์แชล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมพล (n.) field marshal See also: Field Marshal, Admiral of the Fleet, Marshal of the Royal Air Force
พล.อ.ท. (n.) Air Marshal See also: AM
พลอากาศตรี (n.) Air Vice Marshal
พลอากาศโท (n.) Air Marshal See also: AM Syn. พล.อ.ท.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา
I have been in communication with Marshal Herring in Osterlich.ผมได้ติดต่อ กับจอมพล มาร์เชล เฮอลิง ใน ออสตินลิค
I'll find out why the Lord Marshal is so threatened by him.ข้าจะสืบว่าทำไมลอร์ด มาร์แชล ถึงได้กลัวมันนัก
A message from the Lord Marshal himself.หากวาโก้ฆ่าเจ้าไม่สำเร็จ ข้อความจากลอร์ด มาร์แชลโดยตรง
Uh, what does the fire marshal have to say?เอ่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจดับเพลิง บอกข้อมูลอะไรบ้าง
I got so many secrets crammed in here, fire marshal wants to shut it down.ผมรู้ความลับเยอะ ดับเพลิงอยากปิดร้านเรา
You gonna tell the marshal what those men did?พ่อจะแจ้งนายอำเภอ เรื่องที่พวกนั้นทำหรือเปล่า
Dan, this is Marshal Will Doane.แดน นี่.. นายอำเภอ วิล โดอัน
He's with the U.S. Marshal Service,Miss Gray and the Witness Protection Program.ผู้หมวดคะ พวกรัสเซียพวกนี้...
By a united states marshal on that flight to los angeles for trial?โดยผู้ตรวจการรัฐ อยู่บนเที่ยวบินไปลอสแองเจอลิสนี้ด้วย?
No,the marshal died in the crash.ผู้ตรวจการตายตอนเครื่องตก
Willy Juarez is actually U.S. Marshal William Juarez. This is Marshal Davis.วิลลี่ วอเรสจริงๆแล้วเป็นนายทหารชั้นสูงของกองทัพสหรัฐ วิลเลี่ยม วอเรส แล้วก็นี่นายพลเดวิส

marshal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, 上将 / 上將] general; admiral; air chief marshal
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, 中将 / 中將] lieutenant general; vice admiral; air marshal
少将[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, 少将 / 少將] major general; rear admiral; air vice marshal
马歇尔[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, 马歇尔 / 馬歇爾] Marshall
马绍尔群岛[Mǎ shào ěr qún dǎo, ㄇㄚˇ ㄕㄠˋ ㄦˇ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 马绍尔群岛 / 馬紹爾群島] Marshall Islands
编组[biān zǔ, ㄅㄧㄢ ㄗㄨˇ, 编组 / 編組] organize into groups; marshalling
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, 乘警] police on trains; train marshal

marshal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーニス[, a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art)
エスクリマ[, esukurima] (n) (See アーニス) escrima (Filipino marshal art)
消防署長[しょうぼうしょちょう, shouboushochou] (n) fire captain; fire marshal
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands)
マーシャラー[, ma-shara-] (n) marshaller
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP)
マーシャルプラン[, ma-sharupuran] (n) Marshall Plan
マーシャル諸島[マーシャルしょとう, ma-sharu shotou] (n) the Marshall Islands
元帥[げんすい, gensui] (n) (field) marshal; (fleet) admiral; general of the army; (P)

marshal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าพนักงานบังคับคดี[n.] (jaophanakng) EN: bailiff ; marshal FR:
จอมพล[n.] (jømphon) EN: field marshal ; army field marshal FR:
จอมพลอากาศ[n. exp.] (jømphon ākā) EN: general of the RTAF ; marshal of the Royal Thai Air Force FR:
พลอากาศเอก (พล.อ.อ.)[n. exp.] (phon ākāt ē) EN: general ; air chief marshal (ACM) FR:
พลอากาศโท (พล.อ.ท.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: lieutenant general ; air marshal (AM) FR:
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: major general ; air vice marshal (AVM) FR:
แปลก พิบูลสงคราม (จอมพล แปลก พิบูลสงคราม = จอมพล ป. พิบูลสงคราม)[n. prop.] (Plaēk Phibū) EN: Plaek Pibulsongkram = Plaek Phibunsongkhram ; Field Marshal Plaek Phibunsongkhram FR: Plaek Pibulsongkram
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมข้อมูล[v. exp.] (radom khømū) EN: marshal files ; marshal facts FR: rassembler les informations
ระดมพล[v.] (radomphon) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; mobilize forces ; marshal forces FR:
รวมพล[v. exp.] (rūam phon) EN: marshal forces FR: masser ; rallier ; rassembler
หมู่เกาะมาร์แชลล์[n. prop.] (Mūkǿ Māchaē) EN: Marshall Islands FR: îles Marshall [fpl]
สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์[n. prop.] (Sāthāranara) EN: Republic of the Marshall Islands FR: République des îles Marshall [f]

marshal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streckenbeobachter {m}track marshal; road marshal
Ordnungshüter {m} im Wilden Westenmarshal [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marshal
Back to top