ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magnificently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magnificently*, -magnificently-

magnificently ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnificently (adv.) อย่างหรูหรา See also: อย่างเลอเลิศ Syn. worthily, magnificently, splendidly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรรเจิด (adv.) magnificently See also: splendidly Syn. เลิศวิไล, เลิศหรู Ops. อับเฉา, หดหู่
พริ้งเพริศ (adv.) magnificently See also: splendidly, gorgeously, prettily Syn. พริ้ง, เพริศพริ้ง
เฟี้ยว (adv.) magnificently See also: gorgeously
เลิศวิไล (adv.) magnificently See also: splendidly Syn. เลิศหรู Ops. อับเฉา, หดหู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nay, this magnificently heroic globe.กับหัวที่เหมือนลูกโลกที่งามสง่านี้
I have to say the four-wheel-drive system is working magnificently well.ผมต้องบอกว่าระบบขับสี่ล้อ มันใช้งานได้ดี

magnificently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเจิด[adv.] (banjoēt) EN: magnificently FR:
เฟี้ยว[adv.] (fīo) EN: magnificently FR: merveilleusement
แจ่มจ้า[adv.] (jaemjā) EN: brightly ; brilliantly ; magnificently ; gorgeously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magnificently
Back to top