ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lorry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lorry*, -lorry-

lorry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lorry (n.) รถบรรทุก(อังกฤษ) รถบรรทุกที่วิ่งบนราง Syn. motor truck
lorry load (n.) ปริมาณที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, wagonload
lorry load (n.) ปริมาณสัมภาระที่รถบรรทุกได้ Syn. heap, load, waggonload
English-Thai: HOPE Dictionary
lorry(ลอ'รี) n. รถยนต์บรรทุก,รถบรรทุกที่วิ่งบนราง,รถม้าที่ไม่มีด้านข้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
lorry(n) รถบรรทุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is the lorry in case someone hits back?แกคงหดอยู่บนรถ ถ้าฉันซัดแกใช่ไหม
They'd ride along, one minute you've got a man on a Harley approaching the back of a lorry with its tailgate down, then he's done a massive jump, briefly he's on a dirt bike,พวกเขาขับมากัน หนึ่งนาทีนายเห็นคนขี่ฮาร์เลย์ พุ่งเข้าหารถบรรทุกที่ประตูท้ายลาดลง เขาก็ทำรถกระโดด ทั้งๆที่เราก็เห็นว่าเป็นรถทางฝุ่น
Can I just say, actually, we got a call the other day, and this is absolutely true, from a Hollywood producer who asked if we could film a lorry chase through Moscow for the new Die Hard film.ขอพูดหน่อย เราได้รับ โทรศัพท์ในวันถัดมา และนี่เป็นเรื่องจริง โทรมาจากโปรดิวเซอร์ฮอลลีวูด ขอให้เราทำฉาก รถบรรทุกไล่ล่าในมอสโคว์
Hello, Barley. What do you think of Cy's lorry?สวัสดีข้าวบาร์เลย์ สิ่งใดที่คุณคิดว่ารถบรรทุกภาวะหรือไม่
And my duffle in the boot of my lorry, so-- - Oh.ที่จะให้ผมยืมเงินซักนิดหน่อย
Once we're loaded, army will drive the lorry.หลังจากพวกเราขนปืนเสร็จ ทหารจะใช้รถบรรทุกขนพวกนี้ไป
Me lorry's plunging it into the Thames, methinks. Hey, do you mind if I practice my American accent?แล้วมุ่งหน้าไปที่แม่น้ำเทมส์เลย จะว่าอะไรมั้ยถ้าผมขอพูดสำเนียงอเมริกัน?

lorry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
载货汽车[zài huò qì chē, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˋ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, 载货汽车 / 載貨汽車] lorry

lorry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รถบรรทุก[n.] (rotbanthuk) EN: lorry ; truck (Am.) ; freight car ; van FR: camion [m] ; poids lourd [m]
รถบรรทุก 10 ล้อ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry FR: camion 10 roues [m] ; camion à triple essieu [m]
รถโกดัง[n.] (rot kōdang) EN: lorry ; truck (Am.) FR:
รถลาก[n. exp.] (rot lāk) EN: recovery vehicle ; breakdown lorry ; tow truck FR: dépanneuse [f]
รถพ่วง[n.] (rot phūang) EN: articulated lorry ; trailer truck (Am.) ; caravan ; trailer ; truck tractor FR: remorque [f] ; semi-remorque [m] ; poids lourd [m]
รถสิบล้อ[n. exp.] (rot sip lø) EN: ten-wheeled truck ; ten wheeler ; heavy lorry FR: camion 10 roues [m] ; camion à triple essieu [m] ; poids lourd [m]

lorry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschleppwagen {m}breakdown vehicle; breakdown lorry; breakdown van
Tankwagen {m}tank lorry; tank-truck; tanker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lorry
Back to top