ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interesting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interesting*, -interesting-

interesting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interesting (adj.) น่าสนใจ See also: น่าดึงดูดใจ Syn. appealing, attractive, intriguing
English-Thai: HOPE Dictionary
interestingadj. น่าสนใจ,น่าเอาใจใส่,น่าทึ่ง., See also: interestingness n., Syn. attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
interesting(adj) น่าสนใจ,น่าทึ่ง,น่าเอาใจใส่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าดึงดูด (adj.) interesting Syn. น่ารู้, น่าศึกษา Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
น่ารู้ (adj.) interesting See also: concerned Syn. น่าสนใจ Ops. น่าเบื่อ
น่าศึกษา (adj.) interesting Syn. น่ารู้, น่าดึงดูด Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
น่าสนใจ (adj.) interesting Syn. น่ารู้, น่าศึกษา, น่าดึงดูด Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
ชืด (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไม่มีชีวิตชีวา, เรียบๆ, ไร้รสชาติ, น่าเบื่อ
น่าฟัง (v.) be interesting See also: be concerned Syn. น่าสนใจ Ops. น่าเบื่อ, น่าเบื่อหน่าย, น่ารำคาญ
น่าสนใจ (v.) be interesting See also: be remarkable, be concerned Syn. น่ารู้ Ops. น่าเบื่อ, น่าระอา, เซ็ง
ไม่มีชีวิตชีวา (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไร้รสชาติ Ops. กระชุ่มกระชวย
ไร้รสชาติ (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Syn. ไม่มีชีวิตชีวา, เรียบๆ, น่าเบื่อ
ไร้รสชาติ (v.) be uninteresting See also: be dry, be plain, be dull, be insipid, be tame, be jejune Ops. กระชุ่มกระชวย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found out some interesting informationฉันค้นพบข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจ
What would be the most interesting place?ที่ไหนที่เป็นที่ที่น่าสนใจมากที่สุด?
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
He's a really interesting guyเขาเป็นหนุ่มที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
It's interesting in its own wayมันน่าสนใจในแบบของมัน
You pose an interesting propositionคุณให้ข้อเสนอที่น่าสนใจ
Sounds interestingฟังดูน่าสนใจนะ พวกเราไปกับคุณด้วยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An interesting case: amnesia.รายนี้น่าสน: ความจำเสื่อม
It's interesting that he'd find a knife exactly like the boy's.มันน่าสนใจที่ว่าเขาจะพบมีดเหมือนเด็กผู้ชาย
Observing, with equal passion and apathy, Guido and Vaccari masturbating the two bodies which belong to us inspires a number of interesting reflectionsการเฝ้าสังเกต, กับเท่ากับการไร้อารมณ์ passion and , Guido และ Vaccari ... ... masturbating สอง body which เป็นของเรา... ...ดลใจ interesting reflections จำนวนมากมาย
Captain Blumburtt was just telling me something of the interesting history of the palace-- the importance it played in the mutiny.กัปตัน Blumburtt ก็แค่บอกฉัน บางสิ่งบางอย่างของประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของ palace-- ความสำคัญมันเล่นในกบฏ
You do many interesting things in medical school, play fascinating games.มีเกมมากมายในรร.แพทย์
What's so interesting about half an inning that you'd come from Iowa ... to talk to me about it 50 years after it happened?ช่วงต้นของอินนิ่งนั้นมีความสำคัญอะไรเหรอ จนทำให้คุณต้องเดินทางไกล มาจากไอโอว่า เพื่อคุยกับผม 50 ปีหลังจากที่มันเกิดขึ้น
You know, sharing your adventures is an interesting experience.ลูกรู้มัย, การร่วมผจญภัยกับลูก เป็นประสบการณ์ ที่น่าประทับใจ
That's an interesting notion.เป็นข้อสังเกตุที่น่าสนใจ
That's very interesting but circumstantial if you see what I mean.นั่นน่าสนใจมากแต่ ขึ้นอยู่กับว่า เธอเข้าใจความหมายของฉันหรือเปล่า.
T owards the end you made one or two interesting remarks.จนถึงตอนจบ คุณพูดน่าสนใจ 1 หรือ 2 ที่
"One or two interesting remarks"?"พูดน่าสนใจ 1 หรือ 2 ที่"?
I have to think of new and interesting ways to kill them.ฉันต้องคิดถึงหนทางใหม่ๆที่น่าสนใจ ที่ใช้ฆ่าพวกเขา

interesting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趣闻[qù wén, ㄑㄩˋ ㄨㄣˊ, 趣闻 / 趣聞] funny news item; interesting anecdote
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, 珍闻 / 珍聞] oddity; news tidbits; strange and interesting item
花絮[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, 花絮] bits of news; interesting sidelights
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, 枯燥] dry and dull; uninteresting
有趣[yǒu qù, ㄧㄡˇ ㄑㄩˋ, 有趣] interesting; fascinating; amusing
[gén, ㄍㄣˊ, 哏] funny; odd; interesting
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, 好玩儿 / 好玩兒] interesting; delightful; amusing
有意思[yǒu yì si, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄙ˙, 有意思] interesting; meaningful; enjoyable; fun
有兴趣[yǒu xìng qù, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩˋ, 有兴趣 / 有興趣] interested; interesting
[qù, ㄑㄩˋ, 趣] interesting; to interest
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, 入味] tasty; to be absorbed in sth; interesting

interesting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おもしい[, omoshii] (adj-i) (See 面白い) interesting (Kanazawa dialect); amusing
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P)
佳賓[かひん, kahin] (n) good guest; interesting guest
味のある[あじのある, ajinoaru] (exp,adj-f) (1) interesting (person, personality, manner); tasteful; pleasantly different; charming; (exp) (2) to have an interest (in something)
縁は異なもの味なもの[えんはいなものあじなもの, enhainamonoajinamono] (exp) (See 縁は異なもの) inscrutable and interesting are the ways people are brought together
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive
しがない[, shiganai] (adj-i) (1) poor; humble; (2) (arch) uninteresting; trivial
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P)
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting
曲の無い;曲のない[きょくのない, kyokunonai] (adj-i) uninteresting; dull
興味が薄い[きょうみがうすい, kyoumigausui] (exp,adj-i) (See 興味の薄い) uninteresting
興味の薄い[きょうみのうすい, kyouminousui] (adj-i) (See 興味が薄い) uninteresting
興味津々;興味津津;興味しんしん[きょうみしんしん, kyoumishinshin] (adj-no,adj-t,adv-to) very interesting; of absorbing interest; having a keen interest (in); being immensely curious (about)
興味深い[きょうみぶかい, kyoumibukai] (adj-i) very interesting; of great interest; (P)
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on)
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting
詰まらぬ;詰らぬ[つまらぬ, tsumaranu] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰まらん;詰らん[つまらん, tsumaran] (exp) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing
詰らない(P);詰まらない[つまらない, tsumaranai] (adj-i) (1) (uk) dull; uninteresting; boring; tedious; (2) (uk) insignificant; unimportant; trifling; trivial; worthless; (3) (uk) absurd; foolish; silly; (4) (uk) useless; pointless; disappointing; (P)
面白[おもしろ, omoshiro] (adj-f) amusing; interesting; (P)
面白い[おもしろい, omoshiroi] (adj-i) interesting; amusing; (P)

interesting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังดูน่าสนใจ[v. exp.] (fangdū nāso) EN: it sounds interesting FR: ça semble intéressant
ฮือฮา[adj.] (heūhā) EN: sensational ; interesting ; fascinating FR:
เจออะไรที่น่าสนใจ[v. exp.] (joē arai th) EN: find something interesting FR: trouver quelque chose d'intéressant
ไม่มีอะไรน่าสนใจ[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing interesting FR: il n'y a rien d'intéressant
มีอะไรที่น่าสนใจ[xp] (mī arai thī) EN: What's interesting ? FR: Qu'y a-t-il d'intéressant ?
น่ารู้[adj.] (nā rū) EN: interesting FR: intéressant
น่าสนใจ[adj.] (nā sonjai) EN: interesting ; appealing FR: intéressant ; digne d'intérêt
น่าทึ่ง[adj.] (nā theung) EN: interesting ; striking ; fascinating ; impressive ; amazing ; remarkable FR: fascinant ; incroyable ; étonnant
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious ; humdrum ; uninteresting FR: monotone ; lassant ; répétitif ; barbant (fam.)
จืดตา[adj.] (jeūttā) EN: unattractive ; uninteresting ; dull FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune FR:
น่าสนใจอย่างไร[X] (nā sonjai y) EN: How interesting? FR: Intéressant à quel titre ?
อย่างนั้นหรือ[excl.] (yāng nan re) EN: Interesting! FR: Ainsi donc ! ; Intéressant !

interesting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
interessant {adj} | interessanter | am interessantesteninteresting | more interesting | most interesting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interesting
Back to top