ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

interdict

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *interdict*, -interdict-

interdict ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interdict (n.) คำสั่งห้ามของศาล (ทางกฎหมาย) Syn. ban, forbiddance, prohibition Ops. approval, allowance
interdict (vt.) ห้าม (ทางกฎหมาย) Syn. ban, forbid, prohibit Ops. permit, allow, authorize
interdiction (n.) การสั่งห้ามลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย (คำทางการ) See also: คำสั่งห้าม Syn. ban, command
English-Thai: HOPE Dictionary
interdict(อินเทอไดทฺ') n. คำสั่งห้าม,กฎหมายที่เป็นคำสั่งห้าม,ข้อห้าม,การห้าม. vt. ห้ามขัดขวางโดยการทิ้งระเบิดติดต่อกัน., See also: interdictor n., Syn. prohibit
interdictionn. การห้าม,ภาวะที่ถูกห้าม,คำสั่งห้าม., See also: interdictory adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
interdict(n) ข้อห้าม,คำสั่งห้าม
interdiction(n) การห้าม,คำสั่งห้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interdictionการห้าม, คำสั่งห้าม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อยู่กรรม (v.) be under interdiction See also: stay alone at a peaceful place, be under penalty of infringement on the Buddhist ruling
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.ผมได้อาวุธชีวภาพมาแล้ว พวกนั้นลักลอบเอาเข้ามาที่ท่าเรืออเล็กซานดร้า
One of the canisters was breached during the interdiction.แท่งน้ำยา แท่งหนึ่งฉีกขาด ในช่วงที่เกิดการชุลมุน
Cover me now! I'm in possession of a biological weapon interdicted at the Port of Alexandria.คุ้มกันผมด้วย! ผมได้อาวุธชีวภาพในครอบครองแล้ว
Yes, the Albuquerque office covers everything from drug-related money laundering to interdiction of illicit substances crossing the border.ตอนนี้ ประเภทกลุ่มที่ผมดูแล มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ที่ยาเสพติดกลุ่มแอมเฟทตามีน ซึ่งนับวันยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่
That's a new interdiction van right there.เพราะนั่นเป็นข้อละเว้น รถมีทะเบียน
Tri-state Border Interdiction Task Force sound?ลักลอบกระทำผิดกฏหมายชายแดน 3 รัฐ หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ
You've all been schooled in basic IED interdiction, but can you do it in a pinch?คุณทั้งหมดเคยเรียนพื้นฐานการปลดชนวนระเบิด แต่พวกคุณจะทำได้ไหมในนาทีวิกฤต
We run interdiction exercises around that spot.เราสั่งปิดบริเวณห้ามคนเข้าออก\ N รอบบริเวณนั้นอยู่

interdict ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厳禁[げんきん, genkin] (n,vs) strict prohibition; ban; interdiction; (P)
戦場航空阻止[せんじょうこうくうそし, senjoukoukuusoshi] (n) battlefield air interdiction
禁断[きんだん, kindan] (n,vs) (1) prohibition; interdiction; (adj-no) (2) forbidden; prohibited
阻止[そし, soshi] (n,vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P)

interdict ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าม...[n.] (hām ...) EN: no ... FR: interdiction de ... ; défense de ...
ห้ามบุกรุก[v. exp.] (hām bukruk) EN: FR: défense d'entrer ; interdiction de pénétrer dans un lieu ; interdiction de circuler
ห้ามจอด[X] (hām jøt) EN: FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามจอดรถ[v. exp.] (hām jøt rot) EN: no parking FR: défense de stationner ; interdiction de stationner
ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง[xp] (hām kān pra) EN: prohibition to carry out a certain occupation FR: interdiction d'exercer certaines fonctions [f]
ห้ามเข้า[v. exp.] (hām khao) EN: no entry ; no admittance ; keep out FR: défense d'entrer ; interdiction d'entrer ; entrée interdite ; On n'entre pas !
ห้ามกลับรถ[xp] (hām klap ro) EN: no U-turn FR: interdiction de faire demi-tour [f]
ห้ามเลี้ยวขวา[X] (hām līo khw) EN: no right turn FR: interdiction de tourner à droite
ห้ามเลี้ยวซ้าย[X] (hām līo sāi) EN: no left turn FR: interdiction de tourner à gauche
ห้ามผ่าน[n. exp.] (hām phān) EN: no passing zone FR: passage interdit ; interdiction de passer
ห้ามแซง[v. exp.] (hām saēng) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ห้ามแซงรถ[v. exp.] (hām saēng r) EN: no overtaking ; no passing permitted FR: interdiction de doubler ; interdiction de dépasser
ห้ามถ่ายรูป[v. exp.] (hām thāirūp) EN: no photography FR: interdiction de photographier
การห้าม[n.] (kān hām) EN: ban ; forbidding FR: interdiction [f]
ข้อห้าม[n.] (khøhām) EN: prohibition ; ban ; taboo ; forbiddance FR: interdiction [f]
ความห้าม[n.] (khwām hām) EN: FR: interdiction [f]
ป้ายห้ามบุกรุก[n. exp.] (pāi hām buk) EN: FR: panneau d'interdiction d'entrer [m] ; panneau d'interdiction de circuler [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวขวา[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-right-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à droite [m] ; panneau d'interdiction de tourner à droite [m]
ป้ายห้ามเลี้ยวซ้าย[n. exp.] (pāi hām līo) EN: no-left-turn sign FR: signal d'interdiction de tourner à gauche [m] ; panneau d'interdiction de tourner à gauche [m]
พระราชบัญญัติห้าม...[n. exp.] (phrarātchab) EN: law prohibiting … FR: loi d'interdiction de …
เรื่องต้องห้าม[n. exp.] (reūang tǿng) EN: prohibition FR: interdiction [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า interdict
Back to top