ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

autonomously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *autonomously*, -autonomously-

autonomously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
autonomously (adv.) โดยตนเอง See also: ด้วยตนเอง, โดยไม่มีผู้ช่วย Ops. dependently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า autonomously
Back to top