ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

horror-struck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *horror-struck*, -horror-struck-

horror-struck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
horror-struck (adj.) ซึ่งตกตะลึง See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน
English-Thai: HOPE Dictionary
horror-struckadj. ตกใจ,กลัวมาก,หวาดสะดุ้ง, Syn. horror-stricken

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า horror-struck
Back to top