ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hoarse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hoarse*, -hoarse-

hoarse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hoarse (adj.) (เสียง) แหบห้าว See also: แหบ Syn. gruff, husky, throaty
hoarsely (adv.) (เสียง) แหบ See also: (เสียง) ห้าว Syn. throatily
English-Thai: HOPE Dictionary
hoarse(ฮอร์ซ) adj. เสียงแหบ,เสียงห้าว,เสียงต่ำ., See also: hoarseness n., Syn. harsh,rough
hoarsen(ฮอร์'เซิน) vt.,vi. ทำให้เสียงแหบ,กลายเป็นเสียงแหบ
English-Thai: Nontri Dictionary
hoarse(adj) เสียงแหบ,เสียงห้าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hoarseness; trachyphoniaเสียงแหบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hoarsenessเสียงแหบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหบ (adj.) hoarse See also: husky, raucous Syn. พร่า, ปร่า
แหบแห้ง (adj.) hoarse See also: husky Syn. แหบ
แหบแห้ง (v.) be hoarse See also: be husky Syn. แหบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is feeling a little bit hoarse tonight, you know, all the talking.เจ็บคอแล้วก็ไม่มีเสียงหนะครับ สงสัยจะคุยเยอะไปหน่อย
I've been screaming myself hoarse for two and a half hours now.ฉันเสียเวลารออยู่คนเดียวที่นี่มา 2 ชั่วโมงครึ่งแล้ว
We haven't cheered ourselves hoarse at a sports event.ก่อนเรียนจบนะหรอ" เอ่อ ใช่ แน่นอน นั่น เอ่อ...
Did you know that I shouted myself hoarse when I saw you falling down?ฉันแค่เป็นห่วงตอนที่เห็นนายตกลงมาน่ะ รู้สึกเหมือนนายกำลังจะตาย
"As the receding wave swept back with a hoarse roar,"ในขณะที่คลื่นถอยกวาด กลับมาพร้อมกับเสียงคำรามแหบแห้ง
Just now he's a little hoarse.ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับ
Patient would be... hoarse, which we wouldn't notice in a deaf kid who rarely speaks.มีเสียงห้าว เรายังไม่ประกาศว่าคนหูหนวกพูดได้
No,she w--she w-- she wa't hoarse.She--she wasn't coughing.ไม่, เธอ ... เธอไม่ได้สำลักควันมา
Calling for you until my voice becomes hoarse.เพลง : ฉันเรียกเธอจนเสียงแหบแห้ง

hoarse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shā, ㄕㄚ, 沙] granule; hoarse; raspy; sand; powder; abbr. for Tsar or Tsarist Russia; surname Sha
[shà, ㄕㄚˋ, 嗄] hoarse
嘶哑声[sī yǎ shēng, ㄙ ㄧㄚˇ ㄕㄥ, 嘶哑声 / 嘶啞聲] hoarse
沙哑[shā yǎ, ㄕㄚ ㄧㄚˇ, 沙哑 / 沙啞] hoarse; rough
粗哑[cū yǎ, ㄘㄨ ㄧㄚˇ, 粗哑 / 粗啞] husky; hoarse; raucous

hoarse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かすれ声;掠れ声[かすれごえ, kasuregoe] (n) (See 嗄れ声) hoarse voice; husky voice
だみ声;濁声;訛み声;訛声[だみごえ;だくせい(濁声), damigoe ; dakusei ( daku koe )] (n) (1) thick voice; hoarse voice; (2) voice with a thick accent
嗄らす[からす, karasu] (v5s,vt) to talk (or shout) oneself hoarse
塩辛声[しおからごえ, shiokaragoe] (n) hoarse voice
声がかすれる;声が掠れる[こえがかすれる, koegakasureru] (exp,v1) (See 声が枯れる) to become hoarse
声が枯れる;声がかれる;声が嗄れる[こえがかれる, koegakareru] (exp,v1) to become hoarse
野太い;篦太い;箆太い[のぶとい, nobutoi] (adj-i) (1) audacious; daring; bold; impudent; cheeky; (2) throaty (voice); rough; deep; hoarse
風邪声[かざごえ;かぜごえ, kazagoe ; kazegoe] (n) hoarse voice
塩っぱい[しょっぱい, shoppai] (adj-i) (1) (sl) salty; (2) stingy; (3) hoarse; (4) wearisome
掠れる;擦れる[かすれる, kasureru] (v1,vi) (1) to get blurred; (2) to get hoarse; to get husky; (3) to graze; to scrape; to touch

hoarse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหบ[adj.] (haēp) EN: hoarse ; husky ; raucous FR: enroué ; rauque
แหบแห้ง[adj.] (haēp haēng) EN: hoarse ; husky FR:
เครือ[adj.] (khreūa) EN: shaking ; shaky ; trembling ; hoarse ; tremulous FR:
เสียงกรน[n. exp.] (sīeng kron) EN: snore ; breath with a hoarse ; noise while sleeping FR: ronflement [m]
เสียงพร่า[n. exp.] (sīeng phrā) EN: husky voice ; hoarse voice ; hoarse sound FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hoarse
Back to top