ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slovenly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slovenly*, -slovenly-

slovenly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slovenly (adv.) อย่างประมาท
English-Thai: HOPE Dictionary
slovenly(สลัฟ'เวินลี) adj.,adv. ไม่เอาไหน,สะเพร่า,ประมาทเลินเล่อ,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ. liness n., Syn. careless,untidy, See also: sloven
English-Thai: Nontri Dictionary
slovenly(adj) สะเพร่า,สกปรก,เลินเล่อ,เลอะเทอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A slovenly, lackadaisical cynic.เลอะเทอะ หมดอาลัยตายอยาก

slovenly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
潦草[liáo cǎo, ㄌㄧㄠˊ ㄘㄠˇ, 潦草] careless; slovenly; illegible (of handwriting)

slovenly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけぞんざい[, ikezonzai] (n,adj-na) rude; careless; slovenly
しだらない[, shidaranai] (adj-i) (See だらしない) slovenly
しどけない[, shidokenai] (adj-i) slovenly
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly
ぞろっぺい[, zoroppei] (adj-na) slovenly
寝汚い;寝穢い[いぎたない, igitanai] (adj-i) (1) sound asleep; fast asleep; (2) untidy; slovenly
ずぼら;ズボラ;ずべら;ズベラ[, zubora ; zubora ; zubera ; zubera] (adj-na,n) sloppy; slovenly; slipshod; negligent; loose; unkempt
ぞんざい[, zonzai] (adj-na,n) rude; careless; slovenly; (P)
だらしが無い[だらしがない, darashiganai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらしの無い[だらしのない, darashinonai] (exp,adj-i) (uk) (See だらし無い) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless
だらし無い[だらしない, darashinai] (adj-i) (uk) slovenly; loose; sluttish; slatternly; untidy; undisciplined; careless; (P)
だらだら[, daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P)
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose
ルーズ[, ru-zu] (adj-na) (1) loose (e.g. belt); (2) slovenly; careless; slack; (P)
投げ遣り;投げやり[なげやり, nageyari] (adj-na) negligent; careless; slovenly; reckless; casual; irresponsible
締まらない[しまらない, shimaranai] (exp,adj-i) (uk) (See 締まる) loose; slovenly; sloppy; disorganized
締まりの無い;締まりのない;締りのない[しまりのない, shimarinonai] (adj-i) (See 締まりがない) slack; loose; lax; slovenly; sloppy

slovenly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาบฉวย[adj.] (chāpchūay) EN: careless ; slovenly ; slipshod FR: négligé ; peu soigné
ชุ่ย[adj.] (chui) EN: slipshod ; careless ; sloppy ; half-baked ; slovenly ; casual FR: bâclé ; négligé ; peu soigné ; qui manque de rigueur
ชุ่ย[adv.] (chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ชุ่ย ๆ = ชุ่ยๆ[adv.] (chui-chui) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly FR: sans soin ; sans prêter attention
ลวก[adj.] (lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
ลวก ๆ[adj.] (lūak-lūak) EN: careless ; slovenly ; casual ; cursory ; slipshod ; perfunctory ; rough FR: négligé ; désinvolte ; superficiel ; peu soigné ; grossier
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
แต่งตัวมอซอ[v. exp.] (taengtūa mø) EN: be slovenly dressed FR:
หยำเหยอะ ; หยำแหยะ[adv.] (yamyoe ; ya) EN: slowly ; sloppily ; slovenly ; repeatedly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slovenly
Back to top