ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-gramophone-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น gramophone, *gramophone*,

-gramophone- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We got a, uh, gramophone sold to Brenda Gluck, 413 River Street, and a vintage gentlemen's magazine sold to Peter Yankit, 27 Johnson Lane.เรามีเครื่องเล่นแผ่นเสียงขายให้ เบรนด้า กลัค 413 ถนนริเวอร์ และนิตยสารแฟชั่นสำหรับผู้ชาย

-gramophone- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
片子[piān zi, ㄆㄧㄢ ㄗ˙, 片子] film; movie; film reel; gramophone record
唱片[chàng piàn, ㄔㄤˋ ㄆㄧㄢˋ, 唱片] gramophone record; LP
唱碟[chàng dié, ㄔㄤˋ ㄉㄧㄝˊ, 唱碟] gramophone record; LP
唱头[chàng tóu, ㄔㄤˋ ㄊㄡˊ, 唱头 / 唱頭] pick-up (carrying gramophone needle)

-gramophone- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アームリフター[, a-murifuta-] (n) armlifter (e.g. on a gramophone turntable)
レコード盤[レコードばん, reko-do ban] (n) phonograph record; gramophone record
蓄音機;蓄音器[ちくおんき, chikuonki] (n) gramophone
電蓄[でんちく, denchiku] (n) (abbr) (See 電気蓄音機) electric gramophone

-gramophone- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]
แผ่นเสียง[n. exp.] (phaensīeng) EN: gramophone record ; phonograph disk ; phonograph record ; platter FR: disque de musique [m] ; disque [m] ; disque noir [m] ; vinyle [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -gramophone-
Back to top