ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go beyond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go beyond*, -go beyond-

go beyond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go beyond (phrv.) อยู่ต่ำกว่า
go beyond (phrv.) เกินกว่า See also: ยิ่งใหญ่กว่า, ดีกว่า Syn. be beyond
go beyond (phrv.) ก้าวหน้ากว่า See also: ไปไกลกว่า Syn. get beyond, get past
go beyond (phrv.) ยากเกินกว่าจะทำหรือเข้าใจ Syn. get past
go beyond (phrv.) เลิกสนใจเกี่ยวกับ Syn. go past
go beyond (phrv.) ทนไม่ไหว See also: ยากจะทน Syn. get beyond
go beyond (phrv.) เอาจริงเอาจังเกินไป See also: ไม่ตลกอีกแล้ว Syn. be beyond
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล่วง (v.) go beyond See also: exceed, precede, pass, go in advance, overstep Syn. ล่วงพ้น, ล่วงเลย, ผ่านพ้น, เลย, พ้น
ล่วงพ้น (v.) go beyond See also: exceed, precede, pass, go in advance, overstep Syn. ล่วงเลย, ผ่านพ้น, เลย, พ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have to go beyond this place to go anywhere.ฉันอยากไปที่นั่นเพื่อจะไปที่อื่นต่อ
And you have to go beyond the interpolถ้าคุณอยากจะให้สายในของฉันตรวจสอบ
Don't be too sure, Sheriff, that the Magic Man's reach doesn't go beyond the Haplin County line.อย่าแน่ใจไปนักเลยนายอำเภอ ว่าการเข้าถึงชายลึกลับได้ จะไม่ไปไกลกว่า เส้นแบ่งเขตเมืองฮาพลิน
But if you're willing to go beyond those boundaries...แต่ถ้าเธออยากที่จะข้ามไป ที่ข้อจำกัดนั้น
Friendships go beyond borders and race.ความเป็นเพื่อนน่ะไม่มีขอบเขตหรอก
The applications go beyond the disease.การใช้ยาเป็นไปได้กว่าแค่รักษาโรค
Most importantly... never go beyond those walls.และที่สำคัญที่สุด อย่าออกไปนอกกำแพง
For those who are a part of my flock when that judgment arrives, their righteousness will almost certainly go beyond doubt.สำหรับบรรดาคนเหล่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่ง ของคริสต์ศาสนิกชนในโบสถ์ของพ่อ เมื่อไหร่ที่การตัดสินนั้นได้ปรากฏขึ้น ความชอบธรรมของพวกเขา แทบจะปราศจากข้อสงสัยอย่างแน่นอน
If you're going to have intercourse, please go beyond the flood lamps at the perimeter of the plaza and into the Rite Aid parking lot.คืนนี้ห้ามทำลูกกันนะ อย่าทำกันในบิรษัทเชียว ถ้าอยากกินตับกัน... กรุณาเดินเลยไฟถนน ที่อยู่ในบิรเวณลานกว้างไป...
I didn't say go beyond the reef, because I want to be on the ocean.หนูไม่ได้บอกให้ข้ามปะการัง เพราะหนูอยากออกทะเล
That would go beyond a new declaration of war.นั่นเท่ากับ ประกาศศึกใหม่นะพะยะค่ะ
I saw him go beyond the Wall.ข้าเห็นเค้าออกไปนอกกำแพง

go beyond ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
越俎代庖[yuè zǔ dài páo, ㄩㄝˋ ㄗㄨˇ ㄉㄞˋ ㄆㄠˊ, 越俎代庖] lit. to go beyond the sacrificial altar and take over the kitchen (成语 saw); fig. to exceed one's place and meddle in other people's affairs; to take matters into one's own hands

go beyond ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り越す[とおりこす, toorikosu] (v5s,vi) to go past (a place or thing); to go beyond
限度を超える[げんどをこえる, gendowokoeru] (exp,v1) to go beyond the limit; to pass the limit
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P)
食み出す(P);はみ出す[はみだす, hamidasu] (v5s,vi) to protrude; to stick out; to hang out; to jut out; to bulge out; to overflow; to be forced out; to be crowded out; to be pushed out; to exceed; to go over; to go beyond; (P)

go beyond ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิน[v.] (koēn) EN: exceed ; go beyond ; surpass FR: dépasser ; excéder ; outrepasser
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
เลย[v.] (loēi) EN: surpass ; exceed ; top ; go beyond FR: dépasser ; excéder ; surpasser
ล่วง[v.] (lūang = lua) EN: pass ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep FR: dépasser ; outrepasser
พัน[v.] (phan) EN: go beyond ; pass ; get through ; clear ; escape FR: surmonter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go beyond
Back to top