ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overstep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overstep*, -overstep-

overstep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overstep (vt.) เกินขอบเขต See also: ล้ำเส้น, ก้าวก่าย Syn. go beyond, exceed
English-Thai: HOPE Dictionary
overstep(โอ'เวอะสเทพ) vt. ก้าวก่าย,ล้ำก้าวเลย, Syn. pass over
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำเกินขอบเขต (v.) overstep
ล้ำเส้น (v.) overstep See also: cross the line
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I am sorry, sir. I didn't mean to overstep my bounds. You say that.ขอโทษครับ ไม่ตั้งใจล้ำเส้น ท่านพูด
I didn't mean to overstep my bounds.ฉันไม่ตั้งใจจะก้าวก่ายเรื่องของเธอ
Master, I never meant to overstep my bounds, butอาจารย์ ข้าไม่ได้ตั้งใจ ที่จะล้ำเส้นหรอกนะ แต่ว่า...
Well... i don't want to overstep my bounds here, but you don't have to do anything you don't want to do.งั้น ฉันก็ไม่อยากจะก้าวก่ายหรอกนะ แต่ว่า... เธอไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่เธอไม่อยากทำ
Sometimes, in-laws... overstep their bounds, but...บางเวลาในกฏ นอกเหนือข้อจำกัดพวกนั้น แต่...
I hope I didn't overstep any boundaries just now.ผมหวังว่าผมคง ไม่ทำเกินกว่าเหตุ
I really don't want to overstep my boundaries here, but I really need your help.ผมไม่อยากจะ ล้ำเส้น แต่ผมต้องการให้คุณช่วยจริงๆ
And the most important thing is that she is very clear about her own status, and has never tried to overstep her boundaries.และที่สำคัญ เธอรู้จักสถานะตัวเอง ไม่เคยทำตัวข้ามเส้นสักครั้ง
How dare you overstep your bounds and interfere?กล้าดียังไง ถึงเสนอหน้าแสดงความคิดเห็น
I just can't tolerate those who overstep the bounds of their position.ฉันรับไม่ได้ที่จะให้ใครก็ตามทำตัวล้ำเส้น
How dare you overstep your bounds and interfere?เธอกล้าข้ามขอบเขตและมารบกวนได้ยังไง?
Why are there so many dumb girls around you that overstep their marks?ทำไมผู้หญิงโง่หลายคนรอบๆตัวคุณ\ ต้องล้ำเส้นคุณกันนะ

overstep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非分[fēi fèn, ㄈㄟ ㄈㄣˋ, 非分] improper; going too far; overstepping the bounds
越轨[yuè guǐ, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄟˇ, 越轨 / 越軌] overstepping the rails; an aberration
不越雷池[bù yuè léi chí, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ, 不越雷池] not overstepping the prescribed limits; to remain within bounds

overstep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
法を越える[のりをこえる, noriwokoeru] (exp,v1) to violate the laws of nature; to overstep the bounds of moderation
オーバーステップ[, o-ba-suteppu] (n) overstep; (P)
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires

overstep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt ) EN: overstep one's official powers FR:
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล่วง[v.] (lūang = lua) EN: pass ; go beyond ; exceed ; precede ; go in advance ; overstep FR: dépasser ; outrepasser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overstep
Back to top