ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

go back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *go back*, -go back-

go back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
go back (phrv.) ถอยไป See also: ถอยกลับไป, ถอยออกไป Syn. move back
go back (phrv.) กลับไปยัง (สถานที่) Syn. be back, come again
go back (phrv.) เข้ามาแทน See also: แทนที่ Syn. go back, go down
go back (phrv.) ย้อนกลับ (การสนทนา) ไปยัง Syn. come back, get back
go back (phrv.) ย้อน (เวลา) กลับ Syn. carry back, got back
go back (phrv.) ดำรงอยู่ See also: กินเวลานาน, อยู่มานาน Syn. date back to, go back to
go back (phrv.) (นาฬิกา) ถูกตั้งเวลาเร็วขึ้น โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง) Syn. go forward, put on
go back (phrv.) กลับไปทำงาน See also: หยุดประท้วง Syn. bring out
go back on (phrv.) กลับไปขึ้น See also: ย้อนกลับไป
go back on (phrv.) ผิดสัญญาหรือข้อตกลง
go back on (phrv.) ทรยศต่อ See also: ไม่จงรักภักดีต่อ Syn. let down
go back to (phrv.) ย้อน (เวลา) กลับ Syn. carry back, go back
go back to (phrv.) กินเวลานาน Syn. date back to, go back
go back to (phrv.) กลับไปเริ่มต้นใหม่
go back to (phrv.) กลับไปยัง See also: กลับไป Syn. go back
go back to (phrv.) แทนที่ See also: เข้ามาแทน Syn. go back, go down to
go back to (phrv.) ย้อนกลับ (การสนทนา) ไป ยัง Syn. back to, get back to
go backwards (vt.) ถอยกลับ See also: ถอยหลัง Syn. retreat
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับคืน (v.) go back See also: return to, back to Syn. กลับ, คืน
กลืนน้ำลายตัวเอง (v.) go back on one´s word Syn. กลับคำ, คืนคำ
ถอยหลัง (v.) go backwards See also: move back, step back Syn. ถอย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's go back to workกลับไปทำงานกันเถอะ
I don't wanna go back thereฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก
See why I've got to go back to that place?เห็นไหมว่าทำไมฉันต้องกลับไปที่นั่น?
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
I go back almost every day and just re-read and re-readฉันกลับมาอ่านมันเกือบทุกวัน ก็แค่อ่านแล้วอ่านอีก
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
I've got to go backฉันต้องกลับไป
Say you won't go backบอกมาว่าคุณจะไม่กลับไป
I think you should turn around, go backฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ
I'd rather die than go backฉันตายซะดีกว่ากลับไปอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can never go back to Manderley again. That much is certain.เราไม่มีวันได้กลับไปที่เเมนเดอเลย์อีกเเน่ ไม่มีวัน
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน...
Wasn't it wonderful, darling? Can't we go back there someday?คงจะวิเศษนะคะ ถ้าเราได้กลับไปที่นั่นอีก
If /'d done the stabbing, I'd take a chance and go back for the knife.ถ้า / 'D ทำแทงที่ฉันได้รับโอกาสและกลับไปมีด
Somebody's got to go back and get a shit-load of dimes.ใครกลับไปเอาเหรียญมาทีโว้ย
And I was responsible for her, and I had to go back and take care of her.ผมรับผิดชอบเธอ ผมต้องกลับไปดูแลเธอ
I'm glad you've repaired your engine. Now you can go back home.ผมดีใจที่คุณซ่อมเครื่องยนต์เสร็จ ตอนนี้คุณก็กลับบ้านได้แล้ว
I'm going to get my raft and go back out in the water.ผมจะไปเอาเเพของผม เเล้วลงนํ้าต่อ
Before that, I think you have to go back to the Red Sea.ก่อนนั้นก็คงต้องย้อนกลับไปที่ทะเลแดง
Well, I'll go back to the states, but I'm not exactly sure what I'll do.อ๋อฉันกลับสหรัฐ, แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไร.
Matthew, I want you to go back and do her, okay?แมทธิว ฉันต้องการให้คุณ กลับ ไปและทำ ของเธอ โอเค ?
You should go back to your seat now. Right, Clarence?เธอกลับไปนั่งที่ได้แล้วละ ใช่มั้ย คลาเรนซ์

go back ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, 往来 / 往來] dealings; contacts; to go back and forth
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
[què, ㄑㄩㄝˋ, 却 / 卻] but; yet; however; while; to go back; to decline; to retreat; nevertheless
回去[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, 回去] return; go back
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)

go back ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute
原点に帰る;原点に返る[げんてんにかえる, gentennikaeru] (exp,v5r) to go back to the starting point
家に帰る;家に還る[いえにかえる, ienikaeru] (exp,v1) to come back home; to go back home
寝直す;寝なおす[ねなおす, nenaosu] (v5s) to go back to bed
帰りがけ;帰り掛け[かえりがけ, kaerigake] (n-t) (1) on the way back; (2) when about to go back
男に二言はない[おとこににごんはない, otokoninigonhanai] (exp) (See 二言・にごん) a man's word is his bond; a man does not go back on what he's said
約束を破る;約束をやぶる[やくそくをやぶる, yakusokuwoyaburu] (exp,v5r) to break a promise; to go back on one's word; to renege
約束破る;約束やぶる[やくそくやぶる, yakusokuyaburu] (exp,v5r) (See 約束を破る) to break a promise; to go back on one's word; to renege
行き交う;行交う[ゆきかう;いきかう, yukikau ; ikikau] (v5u,vi) to come and go; to go back and forth
通う[かよう, kayou] (v5u,vi) (1) to go back and forth; to ply between; (2) to commute; to attend (school, church, etc.); (P)
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P)
乗りかかった船;乗り掛かった船[のりかかったふね, norikakattafune] (exp) already embarked (and hence cannot go back); already started
帰りしな[かえりしな, kaerishina] (exp) (1) when about to go back; (2) on the way back; on the way home
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P)
返る(P);反る(P)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (esp. 返る) to return; to come back; to go back; (2) (See 裏返る) to turn over; (suf,v5r) (3) (esp. 返る) (See 静まり返る) (after the -masu stem of a verb) (to become) extremely; (to become) completely; (P)
遡る(P);溯る;逆上る(oK);泝る[さかのぼる, sakanoboru] (v5r,vi) to go back; to go upstream; to make retroactive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
戻る[もどる, modoru] to go back, to return
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับไป English: go back

go back ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวนกลับ[v. exp.] (hūan klap =) EN: return to ; go back ; come back ; turn to FR:
คืนคำ[v.] (kheūnkham) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind ; go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: se rétracter ; se dédire
กลับ[v.] (klap) EN: come back ; go back ; return ; get back to ; turn to the opposite FR: retourner ; revenir ; regagner
กลับบ้าน[v. exp.] (klap bān) EN: go back home ; go home ; come back FR: rentrer à la maison ; rentrer chez soi ; regagner ses pénates (fig.) ; rentrer
กลับคำ[v.] (klapkham) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back ; go back ; back to FR: restituer ; restaurer ; rétablir
กลับไป[v. exp.] (klap pai) EN: go back ; return to ; come back ; turn to FR: retourner ; repartir
กลืนน้ำลายตัวเอง[v. (loc.)] (kleūnnamlāi) EN: break a promise ; go back on one's word FR:
นอนต่อ[v. exp.] (nøn tø) EN: go back to sleep FR:
ผิดคำพูด[v. exp.] (phit kham p) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise FR: manquer à sa parole
ผิดคำสัตย์[v. exp.] (phit khamsa) EN: break a promise ; break one's word ; go back one's word/promise FR:
ผิดวาจา[v. exp.] (phit wājā) EN: break one's word ; go back on one's word ; break a promise FR:
พลิกลิ้น[v. exp.] (phlik lin) EN: break one' s word ; go back on one's word ; do verbal flip-flops FR:
เริ่มใหม่[v. exp.] (roēm mai) EN: restart ; renew ; go back to the drawing board FR: recommencer
เสียคำพูด[v.] (sīakhamphūt) EN: break one's promise ; go back on one's word FR: manquer à sa parole
ทำงานต่อ[v. exp.] (tham ngān t) EN: continue working ; go on working ; keep on working ; go back to work FR: continuer de travailler
เทียวไล้เทียวขื่อ[v. exp.] (thīo lai th) EN: go back and forth (between) ; travel back and forth FR:
เทียวไปเทียวมา[v. exp.] (thīo pai th) EN: go back and forth (between) ; travel back and forth FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: retreat ; draw back ; withdraw ; recede ; go back FR: reculer ; revenir ; éloigner ; retirer ; faire marche arrière
ถอนคำสัญญา[v. exp.] (thøn khamsa) EN: go back on one's promise FR:
ตระบัดสัตย์[v.] (trabatsat) EN: break a promise ; reverse one' s promise ; go back on one's word FR:
วกเวียน[v.] (wokwīen) EN: do something again and again ; go back and forth FR:
ย้อนกลับ[v.] (yønklap) EN: turn back ; return ; retrace ; go back FR: revenir en arrière
ย้อนไป[v. exp.] (yøn pai) EN: go back ; turn back FR:
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress ; recede FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons

go back ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergtour {f} | auf Bergtour gehenmountain tour; hillwalk | to go backpacking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า go back
Back to top