ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

give on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *give on*, -give on-

give on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
give on (phrv.) ทำให้มองเห็น See also: นำไปสู่ Syn. give onto, give upon
give one a break (idm.) ให้โอกาส See also: ยกโทษให้
give onto (phrv.) ทำให้มองเห็น See also: นำไปสู่ Syn. give on, give upon
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับปาก (v.) give one´s word See also: promise, assure, give an undertaking, undertake, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำมั่น
ลั่นคำ (v.) give one´s word See also: utter a promise, make a statement Syn. ลั่นปาก, ลั่นวาจา
ลั่นคำพูด (v.) give one´s word Syn. ลั่นปาก, ลั่นคำ
ลั่นวาจา (v.) give one´s word Syn. ลั่นปาก, ลั่นคำ, ลั่นคำพูด
ให้คำมั่น (v.) give one´s word See also: promise, assure, give an undertaking, undertake, vow, pledge Syn. สัญญา
ถวายตัว (v.) give oneself See also: offer one´s services Syn. มอบตัว
แสดงความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion Syn. ให้ความคิดเห็น
ให้ความคิดเห็น (v.) voice/give one´s opinion See also: show/express one´s opinion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You not give one big damn what happen to poor Sarkhanese people!{\cHFFFFFF}คุณไม่ให้หนึ่งประณามบิ๊ก เกิดขึ้นกับคน Sarkhanese ไม่ดี!
If you gain one you should give one back.ถ้าท่านได้สิ่งหนึ่งมา ท่านก็ควรจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกลับไป
When carving at the table you give one cheek to Madame...เวลาอาหาร ตัดแก้มปลา
Give one to your father.แบ่งให้พ่อเธออันนึงซิ
MAYBE WE CAN GIVE ONE TO THE ELEPHANT IN THE ROOM,นั่นคงเป็นขาใหญ่ที่มีดีเอ็นเอคนตาย
Give one to granny Noriko too.อันนี้ของคุณยายโนริโกะครับ
You see, Dr. Brennan and her people were able to give one of them a face, and we need you to take a look at it.เอาล่ะ ดร.เบรนเนนกับคณะ ได้ภาพหน้าตาศพ รายแรกมาแล้ว แล้วพวกเราอยากให้คุณ ช่วยดูให้หน่อย
Don't you think you should give one to Blair?แล้วทำไมเธอไม่คิดจะให้แบลร์บ้างล่ะ?
Ingrid, if you truly loved your birds, you're not gonna want to give one to me, but thank you.อินกริด คุณรักนก ของคุณจริงๆ คุณคงไม่อยากยก มันสักตัวให้กับฉันหรอก แ่ต่ขอบคุณ
I-I thought maybe you could just, you know, hypnotize me, give one of those blue pills.ไม่... ผมคิดว่าคุณช่วยได้ คุณสะกดจิตผม, เอายาเม็ดสีฟ้าพวกนั้นให้ผม
Why don't you give one to your girlfriend Amelia over there.ทำไมไม่ลองเอาของขวัญ สักอันให้แฟนที่ชื่อเอมิเลียล่ะ
Just as well. They give one horribly bad breath.แค่ชิ้นเดียว มันทำให้กลิ่นปากแรงเลยเชียวละ

give on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相濡以沫[xiāng rú yǐ mò, ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄇㄛˋ, 相濡以沫] give one's meager resources to help another in time of need; help each other when both are in humble circumstances
臭架子[chòu jià zi, ㄔㄡˋ ㄐㄧㄚˋ ㄗ˙, 臭架子] stinking pretension; to give oneself airs and offend others; hateful arrogance
推心置腹[tuī xīn zhì fù, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄓˋ ㄈㄨˋ, 推心置腹] to give one's bare heart into sb else's keeping (成语 saw); sb has one's absolute confidence; to trust completely; to confide in sb with entire sincerity
问候[wèn hòu, ㄨㄣˋ ㄏㄡˋ, 问候 / 問候] to give one's respects; to send a greeting

give on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
上品ぶる;上品振る[じょうひんぶる, jouhinburu] (v5r) to give oneself airs; to be prudish
名乗る(P);名のる;名告る[なのる, nanoru] (v5r,vi) to call oneself (name, label, etc.); to give one's name (as); to impersonate or claim (to be someone); (P)
命を捨てる;いのちを捨てる[いのちをすてる, inochiwosuteru] (exp,v1) to give one's life; to lay down one's life
尻尾を出す[しっぽをだす, shippowodasu] (exp,v5s) to show one's true colors; to expose one's faults; to give oneself away
思いを寄せる;思いをよせる[おもいをよせる, omoiwoyoseru] (exp,v1) to give one's heart to; to fall in love
思いを致す;思いをいたす[おもいをいたす, omoiwoitasu] (exp,v5s) to think of; to give one's thought to
意見を吐く[いけんをはく, ikenwohaku] (exp,v5k) to give one's opinion
浸る(P);漬る[ひたる, hitaru] (v5r,vi) (1) to be soaked in; to be flooded; to be submerged; (2) to be immersed in (joy, memories, alcohol, etc.); to give oneself over to; (P)
献体[けんたい, kentai] (n,vs) give one's body to a hospital for medical research
病み付く;病みつく[やみつく, yamitsuku] (v5k,vi) to be taken ill; to be addicted to; to become absorbed in; to give oneself up (to)
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P)
自首[じしゅ, jishu] (n,vs) surrender; give oneself up; (P)
身を任せる[みをまかせる, miwomakaseru] (exp,v1) to give oneself to (esp. of a woman to a man); to surrender oneself to

give on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ให้คำมั่นสัญญา[v. exp.] (hai khamman) EN: promise ; give one's word FR: promettre
เข้าหา[v.] (khaohā) EN: give oneself up ; surrender ; turn oneself in FR:
ขัดสีฉวีวรรณ[v. exp.] (khat sī cha) EN: give oneself a beauty treatment ; wash FR:
ลั่นปาก[v.] (lanpāk) EN: give one's word ; make a commitment ; commit oneself FR:
ลั่นวาจา[v.] (lanwājā) EN: give one's word ; make a commitment ; commit oneself FR: faire quelque chose la main sur le cœur
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
มอบตัว[v. exp.] (møp tūa) EN: surrender oneself ; give oneself up ; hand (s.o.) over FR: se rendre ; capituler
ออกความเห็น[v. exp.] (øk khwām he) EN: give one's opinion ; express one's opinion ; express one's thoughts FR: donner son opinion
ออกความคิด[v. exp.] (øk khwāmkhi) EN: give an opinion ; voice ; give one's thoughts on/about FR: exprimer son opinion ; donner son opinion
รับคำ[v.] (rapkham) EN: promise ; give one's word ; vow ; pledge ; undertake FR: promettre
รับปาก[v. exp.] (rappāk) EN: give one's word ; promise ; assure ; give an undertaking ; undertake ; agree to take up ; vow ; pledge FR: promettre ; s'engager
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khw) EN: voice one's opinion ; give one's opinion ; show one's opinion ; express one's opinion ; comment FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue ; donner son avis ; s'exprimer ; commenter
เต๊ะ[v.] (te) EN: to give oneself airs ; act big ; put on airs FR: bomber le torse ; plastronner (fig.) ; parader ; poser ; frimer (fam.) ; se donner des airs
เต๊ะ จุ๊ย[v. exp.] (te jui) EN: to give oneself airs ; act big ; put on airs FR:
ทำตัวให้เหนือกว่าผู้อื่น[v. exp.] (thamtūa hai) EN: give oneself airs FR: se donner un genre ; prendre de grands airs ; faire l'important ; frimer
ถวายตัว[v.] (thawāitūa) EN: give oneself ; offer one's services FR:
ตกปากรับคำ[v. exp.] (tok pāk rap) EN: promise ; assure ; give one's word ; give an undertaking ; pledge ; undertake; vow FR: donner sa parole
ตกปากตกคำ[v.] (tokpāktokkh) EN: agree to do sth ; promise ; undertake ; give one's word FR:
ยื่นคำขาด[v. exp.] (yeūn khamkh) EN: deliver an ultimatum ; give an ultimatum ; issue an ultimatum ; give one's final word ; give one's last word FR: adresser un ultimatum ; envoyer un ultimatum ; lancer un ultimatum

give on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Segen {m} | seinen Segen geben (zu)blessing | to give one's blessing (to)
Mut {m} | Mut fassen | sich Mut antrinken | angetrunkener Mutcourage | to pluck up courage | to give oneself Dutch courage | dutch courage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า give on
Back to top