ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

furthest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *furthest*, -furthest-

furthest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
furthest (adj.) ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง) See also: ห่างมากที่สุด Syn. farthermost
furthest (adv.) ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง) See also: ห่างมากที่สุด
furthest (adj.) ไกลที่สุด Syn. farthest
furthest (adj.) ซึ่งอยู่นอกสุด See also: ซึ่งอยู่ไกลสุด Syn. outermost
English-Thai: HOPE Dictionary
furthest(เฟอ'ธิสทฺ) adj.,adv. คุณศัพท์เปรียบเทียบของfurther, Syn. farthest
English-Thai: Nontri Dictionary
furthest(adj) มากที่สุด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From the furthest corner on the other side of Oort Cloud, it's about half a year.จากสุดขอบระบบสุริยะอีกฟากของ Oort Cloud มันคงใช้เวลาประมาณครึ่งปี
That was, like, the furthest thing.นั่นคือเรื่องไกลตัวที่สุด
From the furthest corners of the world... where the dark arts still hold sway... he returns to us to demonstrate... how nature's laws may be bent.จากแดนอันไกลโพ้น.. สถานที่ที่ศาสตร์ดำยังคงดำรงอยู่.. เขากลับมาเพื่อแสดงให้พวกท่านได้เห็นว่า..
I'm the furthest thing from a threat.ฉันอยู่ห่างไกลจากคำว่า ข่มขู่มากนะ
Now this is level nine... the deepest level of hell, furthest removed from all light and warmth.ตอนนี้ เป็นนรกขุมที่ 9 ขุมสุดท้ายของนรก ห่างไกลออกไป จากแสงและความอบอุ่น
Munez looking for Harris. He's the furthest man up field.มูเนซมองไปที่แฮริส ที่ยืนอยู่ข้างหน้าโล่งๆ ไม่มีตัวประกบ
I mean, you could search the furthest reaches of the universe and never find anything more beautiful.ฉันหมายถึง เธอสามารถค้นหา การไปถึงจักรวาลที่ไกลแสนไกล แล้ว ไม่ต้องค้นหาสิ่งที่สวยงามไปกว่านี้
For kate, A return to the island Was the furthest thing From her mind.สำหรับเคทแล้ว การกลับไปที่เกาะเป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในความคิดเธอมาก่อนเลย
It was all the way up by the top-- the furthest one from today.อนาคตที่ไกลที่สุดจากวันนี้
Trust me, a relationship with Blair is the furthest thing from my mind.เชื่อฉัน ความสัมพันธ์กับแบลร์น่ะ มันเป็นสิ่งที่ไกลห่าง จากความคิดของฉัน
I'D SHINE MY FLASHLIGHT AT THE FURTHEST CORNER OF THE CLOSET,หรือเสื้อผ้าของฉันมากกว่า สะพายหลังของเก้าอี้หรือไม่
Even across the furthest seas and the road less traveled,แม้ต้องข้ามทะเลอันห่างไกล และถนนที่ไม่มีผู้คน,

furthest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月孛[yuè bèi, ㄩㄝˋ ㄅㄟˋ, 月孛] lunar apogee (point in the moon's orbit furthest from earth); imaginary heavenly body occupying the second focus of the moon's elliptic orbit; dark moon; Lilith
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, 最远 / 最遠] furthest; most distant; at maximum distance

furthest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三の松[さんのまつ, sannomatsu] (n) furthest pine tree from a noh stage (of the three placed in front of the bridge walkway)
天外[てんがい, tengai] (n) beyond the heavens; farthest regions; furthest regions
最果て[さいはて, saihate] (n) the farthest ends; the furthest ends
極地[きょくち, kyokuchi] (n,adj-no) farthest land; furthest land; polar regions
最遠[さいえん, saien] (adj-no) farthest; furthest; most remote

furthest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า furthest
Back to top