ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

farthermost

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *farthermost*, -farthermost-

farthermost ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farthermost (adj.) ไกลมากที่สุด See also: ห่างมากที่สุด Syn. farthest
English-Thai: HOPE Dictionary
farthermostadj. ไกลที่สุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า farthermost
Back to top