ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formality*, -formality-

formality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formality (n.) ความเป็นทางการ
formality (n.) พิธี See also: ระเบียบ, พิธีรีตอง, แบบแผน Syn. convention, custom, rule
English-Thai: HOPE Dictionary
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
English-Thai: Nontri Dictionary
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Formalityฟอร์มาลิตี้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Same formality and red tape.ตามระเบียบเเละขั้นตอนเดิม
Merely a formality to appease your overbearing parents.เพียงพิธีที่จะเอาแต่ใจของพ่อแม่เธอ
(*Referring to her lack of formality to an upperclassman)(*หมายถึง การไม่เคารพต่อผู้ที่มีระดับสูงกว่า) คำพูดของเธอมันห้วนไป
There's jus one small formality first.ต้องมีพิธีเล็กๆน้อยๆก่อน
A little formality called paperwork kind of separates us from the animals.มันมีรูปแบบที่เป็นทางการหน่อยเรียกว่างานเอกสาร /N รูปแบบซึ่งแยกพวกเราออกจากสัตว์
I seek neither vain formality nor luxurious appointment.ข้าไม่ได้มาแสวงหาพิธีรีตรองไร้สาระ หรือการพบปะที่หรูหราหรอกนะ
It should be little more than a formality for Themistokles the hero of Marathon... to finish what he began.มันไม่ควรจะมีมากกว่าหนึ่ง พิธีเล็ก ๆ ของ Themistocles ... ...พระเอกมาราธอน... ...เพื่อยุติสงครามที่เขาเริ่มต้น.
Yes, Frith. It's purely a formality.- ใช่ ฟริธ ก็ตามระเบียบขั้นตอนน่ะ
The selection committee is just a formality.คณะกรรมการที่ถูกเลือก เป็นไปตามระเบียบ
It's just a formality. Don't worry.แค่เป็นพิธีเท่านั้นแหละ ไม่ต้องห่วง
"It's a formality"?"มันเป็นทางการนะ" เหรอ?
This is just a formality?นี่ก็เป็นทางการเหรอ?

formality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, 虚文 / 虛文] dead letter; rule no longer in force; empty formality

formality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal
儀式張る[ぎしきばる, gishikibaru] (v5r,vi) to formalize; to formalise; to stick to formality; to be ceremonious; to punctilious
公式[こうしき, koushiki] (n,adj-no,adj-na) (1) formality; formal; official; (2) formula; (P)
切り口上[きりこうじょう, kirikoujou] (n) stiff formality; set terms
形式[けいしき, keishiki] (n) (1) (See 形式張る) form (as opposed to substance); formality; (2) method; system; style; (3) (See ファイル形式) format; mode; appearance; form (something takes); (4) math expression; (P)
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo)
正式[せいしき, seishiki] (adj-na,adj-no,n) due form; official; formality; (P)
気が置けない[きがおけない, kigaokenai] (exp,adj-i) (See 気の置けない) easy to get on with; not needing reserve or formality; personable; affable; approachable
違式[いしき, ishiki] (n) informality; breach of etiquette
Japanese-English: COMDICT Dictionary
形式[けいしき, keishiki] form, formality, appearance, mode, format

formality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิธี[n.] (phithī) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
วิสาสะ[n.] (wisāsa) EN: familiarity ; informality ; friendly terms FR: intimité [f] ; familiarité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formality
Back to top