ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foreign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foreign*, -foreign-

foreign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foreign (adj.) เกี่ยวกับต่างประเทศ See also: เกี่ยวกับต่างชาติ
foreign affairs (n.) กิจการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ See also: การต่างประเทศ
foreign country (n.) ต่างประเทศ
foreign currency (n.) เงินตราต่างประเทศ
foreigner (n.) คนต่างชาติ See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ Syn. outlander
English-Thai: HOPE Dictionary
foreign(ฟอร์'ริน) adj. ต่างประเทศ,ต่างชาติ,นอกประเทศ,ต่างถิ่น,ต่างเขต,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่เหมาะสม,ต่างประเภท,แปลก,ไม่คุ้นเคย., See also: foreignly adv. foreignness n., Syn. alien
foreign affairsการต่างประเทศ,เรื่องราว หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
English-Thai: Nontri Dictionary
foreign(adj) ต่างประเทศ,ต่างชาติ,ต่างเมือง,นอกประเทศ,ต่างถิ่น
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foreign billตั๋วแลกเงินต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreign currencyเงินตราต่างประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foreignสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการค้าต่างประเทศ (n.) Department of Foreign Trade
กรมการค้าต่างประเทศ (n.) Department of Foreign Trade
กระทรวงการต่างประเทศ (n.) The Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงการต่างประเทศ (n.) Ministry of Foreign Affairs See also: Foreign Office, State Department
กะหน็องกะแหน็ง (adj.) speaking with foreign accent
การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL
ม้าเทศ (n.) horse of foreign blood See also: large and foreign horse
ม้าเทศ (n.) horse of foreign blood See also: large and foreign horse
สิงหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. สีหบัญชร, หน้าต่าง
สีหบัญชร (n.) a window behind which a Thai King received foreign visitors Syn. หน้าต่าง
แขกเมือง (n.) official foreign visitor See also: state guest Syn. แขกบ้านแขกเมือง
โทเฟิล (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL Syn. การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา
โมรี (n.) a kind of foreign cloth See also: a kind of silk
ต่าง (adj.) foreign See also: different, external, other
ต่างชาติ (adj.) foreign See also: alien, outlandish Syn. ชาวต่างชาติ
ต่างชาติต่างภาษา (adj.) foreign See also: alien, outlandish, another nationalist or race Syn. ชาวต่างชาติ
ต่างด้าว (adj.) foreign See also: alien Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ต่างแดน, ต่างถิ่นฐาน
ต่างถิ่นฐาน (adj.) foreign See also: alien Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ต่างแดน
วิรัช (adj.) foreign Syn. ต่างประเทศ, ต่างชาติ
วิเทศ (adj.) foreign Syn. ต่างประเทศ, ต่างชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll require foreign capital.เราจะต้องใช้เงินทุนนะครับ
You were vice president of MacWhite Publications... in charge of the foreign office, isn't that so?{\cHFFFFFF}คุณมีรองประธาน ของ MacWhite สิ่งพิมพ์ ... {\cHFFFFFF}อยู่ในความดูแลของสำนักงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
The next time there are 6,000 people that begin a riot, or six people, without this embassy being aware of it, those responsible will be on the first plane out of here... with my personal recommendation they be dropped from the Foreign Service.{\cHFFFFFF}ครั้งต่อไปที่มี 6,000 คนที่เริ่มต้นจลาจล {\cHFFFFFF}หรือหกคน {\cHFFFFFF}โดยไม่ต้องสถานทูตนี้ การตระหนักถึงมัน
It's worth $1 million in foreign aid.{\cHFFFFFF}มันคุ้มค่าที่ $ 1 ล้านบาทในการช่วยเหลือจากต่างประเทศ
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
Is there any evidence of foreign troops fighting with Deong's forces?{\cHFFFFFF}Is there any evidence of foreign troops fighting with Deong's forces?
We have here proof... that hostile elements of a foreign power... have invaded this country.{\cHFFFFFF}We have here proof... {\cHFFFFFF}that hostile elements of a foreign power... {\cHFFFFFF}have invaded this country.
The foreign service board? yeah.- เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ FSB?
"at a foreign consulate reception,ในงานเลี้ยงรับรองกงศุลต่างประเทศ
The foreign service board exams. good luck.- เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ FSB โชคดีล่ะ
[MEN speaking in foreign LANGUAGE][MEN SPEAKlNG lN FORElGN ภาษา]

foreign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
撤侨[chè qiáo, ㄔㄜˋ ㄑㄧㄠˊ, 撤侨 / 撤僑] to evacuate (e.g. foreign civilians from a war zone)
涉外[shè wài, ㄕㄜˋ ㄨㄞˋ, 涉外] concerning foreigners or foreign affairs
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, 外文系 / 外文係] department of foreign languages; modern languages (college department)
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, 外交] diplomacy; diplomatic; foreign affairs
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, 内懮外患 / 內懮外患] domestic strife and foreign aggression
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, 外援] external help; foreign aid
国际外交[guó jì wài jiāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, 国际外交 / 國際外交] foreign policy
外事[wài shì, ㄨㄞˋ ㄕˋ, 外事] foreign affairs
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 外事处 / 外事處] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department
外交事务[wài jiāo shì wù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕˋ ˋ, 外交事务 / 外交事務] foreign affairs
外交大臣[wài jiāo dà chén, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, 外交大臣] Foreign Secretary; (UK) Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
外交部[wài jiāo bù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ, 外交部] Foreign Affairs ministry; foreign office; Dept. of State
外交关系[wài jiāo guān xì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 外交关系 / 外交關係] foreign relations; diplomatic relations
外来投资[wài lái tóu zi, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ ㄊㄡˊ ㄗ˙, 外来投资 / 外來投資] foreign investment
外债[wài zhài, ㄨㄞˋ ㄓㄞˋ, 外债 / 外債] foreign debt
外务[wài wù, ㄨㄞˋ ˋ, 外务 / 外務] foreign affairs
外办[wài bàn, ㄨㄞˋ ㄅㄢˋ, 外办 / 外辦] foreign affairs office
洋务[yáng wù, ㄧㄤˊ ˋ, 洋务 / 洋務] foreign affairs (in Qing times); foreign learning
番邦[fān bāng, ㄈㄢ ㄅㄤ, 番邦] foreign country; foreigner
异域[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, 异域 / 異域] foreign country; alien land
外币[wài bì, ㄨㄞˋ ㄅㄧˋ, 外币 / 外幣] foreign currency
总督[zǒng dū, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄨ, 总督 / 總督] governor-general; person in charge of a foreign possession or territory
酋长[qiú zhǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄓㄤˇ, 酋长 / 酋長] headman (of primitive people); tribal chief; used as translation for foreign leaders, e.g. Indian Rajah or Arab Sheik or Emir
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, 逆夷] invaders (insulting term); foreign aggressors
章孝严[zhāng xiào yán, ㄓㄤ ㄒㄧㄠˋ ㄧㄢˊ, 章孝严 / 章孝嚴] John Chang (Taiwan Foreign Minister)
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation
外交部长[wài jiāo bù zhǎng, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 外交部长 / 外交部長] minister of foreign affairs
外务部[wài wù bù, ㄨㄞˋ ˋ ㄅㄨˋ, 外务部 / 外務部] ministry of foreign affairs
对外贸易经济合作部[duì wài mào yì jīng jì hé zuò bù, ㄉㄨㄟˋ ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄅㄨˋ, 对外贸易经济合作部 / 對外貿易經濟合作部] Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC)
离乡背井[lí xiāng bēi jǐng, ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ ㄅㄟ ㄐㄧㄥˇ, 离乡背井 / 離鄉背井] to live far from home (成语 saw); away from one’s native place; to leave for a foreign land
异物[yì wù, ㄧˋ ˋ, 异物 / 異物] rarity; rare delicacy; foreign matter; alien body; the dead; ghost; monstrosity; alien life-form
外电[wài diàn, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, 外电 / 外電] reports from foreign (non-Chinese) news agencies
来华[lái huá, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, 来华 / 來華] to come to China; to settle in China (of a foreign national)
抵华[dǐ huá, ㄉㄧˇ ㄏㄨㄚˊ, 抵华 / 抵華] to arrive in China (of a foreign national); to settle in China
洋钱[yáng qián, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, 洋钱 / 洋錢] foreign money; flat silver (former coinage); also written 銀元|银元
西文[Xī wén, ㄒㄧ ㄨㄣˊ, 西文] Spanish; western language; foreign languages (in Qing times)
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
托福[tuō fú, ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, 托福] TOEFL; Test of English as a Foreign Language
吞噬作用[tūn shì zuò yòng, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 吞噬作用] phagocytosis (ingesting and destroying foreign matter)

foreign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition)
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.)
フランス外人部隊[フランスがいじんぶたい, furansu gaijinbutai] (n) French Foreign Legion
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P)
不逮捕特権[ふたいほとっけん, futaihotokken] (n) immunity from arrest (i.e. of Diet members or foreign diplomats); diplomatic immunity; parliamentary immunity; legislative immunity
他国[たこく, takoku] (n,vs) foreign country; another province; (P)
他郷[たきょう, takyou] (n) another place; foreign country
優先外貨[ゆうせんがいか, yuusengaika] (n) preferred foreign currency
全方位外交[ぜんほういがいこう, zenhouigaikou] (n) (Japanese) omnidirectional foreign policy
公演[こうえん, kouen] (n,vs) (1) public performance; (2) sumo exhibition in a foreign country; (P)
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre
南蛮船[なんばんせん, nanbansen] (n) foreign ship (esp. of Spanish and Portuguese ships arriving from the south prior to the Edo period)
和語(P);倭語[わご, wago] (n) native Japanese words (especially as opposed to Chinese and other foreign loanwords); (P)
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
外事[がいじ, gaiji] (n) foreign affairs
外事課[がいじか, gaijika] (n) foreign affairs section
外交史[がいこうし, gaikoushi] (n) history of diplomacy; history of foreign policy
外人記者[がいじんきしゃ, gaijinkisha] (n) foreign correspondent
外人記者クラブ[がいじんきしゃクラブ, gaijinkisha kurabu] (n) foreign correspondents' club
外人部隊[がいじんぶたい, gaijinbutai] (n) Foreign Legion
外務[がいむ, gaimu] (n) foreign affairs; (P)
外務大臣[がいむだいじん, gaimudaijin] (n) Minister for Foreign Affairs
外務省[がいむしょう, gaimushou] (n) Ministry of Foreign Affairs; (P)
外商[がいしょう, gaishou] (n) foreign businessman; out-of-store sales
外国[がいこく, gaikoku] (n,adj-no) foreign country; (P)
外国人投資家[がいこくじんとうしか, gaikokujintoushika] (n) foreign investor
外国人登録原票記載事項証明書[がいこくじんとうろくげんぴょうきさいじこうしょうめいしょ, gaikokujintourokugenpyoukisaijikoushoumeisho] (n) certification of information recorded on foreign resident registration file
外国企業[がいこくきぎょう, gaikokukigyou] (n) foreign business; foreign enterprise; foreign corporation
外国投資家[がいこくとうしか, gaikokutoushika] (n) foreign investor
外国為替レート[がいこくかわせレート, gaikokukawase re-to] (n) (See 外国為替相場) foreign exchange rate
外国為替公認銀行[がいこくかわせこうにんぎんこう, gaikokukawasekouninginkou] (n) authorized foreign exchange bank; authorised foreign exchange bank
外国生活[がいこくせいかつ, gaikokuseikatsu] (n) life in a foreign country; living abroad
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign

foreign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า[n. exp.] (attrā laēkp) EN: forward foreign exchange rate ; forward exchange rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนทันที[n. exp.] (attrā laēkp) EN: spot foreign exchange rate ; spot rate FR:
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [n. exp.] (itthiphon k) EN: influence of foreign languages on Thai FR:
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān khā raw) EN: international trade ; foreign trade FR: commerce international [m]
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: foreign expansion FR:
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: foreign expansion FR:
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: foreign exchange control FR:
การแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (kān laēkplī) EN: switch in foreign currencies FR:
การปริวรรตเงินตรา[n. exp.] (kān pariwat) EN: foreign exchange FR:
การทูต[n.] (kān thūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs ; diplomatic service FR: diplomatie [f]
คำต่างประเทศ[n. exp.] (kham tāngpr) EN: foreign word FR: mot étranger [m]
ข่าวต่างประเทศ[n. exp.] (khāo tāngpr) EN: foreign news FR: actualité internationale [f] ; nouvelles de l'étranger [fpl] ; nouvelles internationales [fpl]
เขตการค้าเสรี[n. exp.] (khēt kānkhā) EN: free trade zone ; Free Trade Area (FTA) ; free zone ; foreign trade zone FR: zone de libre-échange [f]
เขี่ยผง[v. exp.] (khīa phong) EN: extract a foreign body FR:
เขี่ยผงที่ลูกตา[v. exp.] (khīa phong ) EN: remove a foreign body from the eye FR:
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (khwām phanp) EN: foreign currency volatility FR: volatilité des changes [f]
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (khwām sīeng) EN: foreign exchange exposure FR:
โกอินเตอร์[v.] (kō intoē) EN: go internationally ; have a place in foreign countries FR: s'internationaliser
กฎหมายต่างประเทศ[n. exp.] (kotmāi tāng) EN: foreign law FR: loi étrangère [f]
กระทรวงการต่างประเทศ[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Foreign Affairs ; Foreign Office FR: ministère des Affaires étrangères [m]
กรมการค้าต่างประเทศ[org.] (Krom Kān Kh) EN: Foreign Trade Department ; Department of Foreign Trade FR: département du Commerce extérieur [m]
กรมท่า[org.] (Kromthā ) EN: former Department of Financial and Foreign Affairs FR:
ลูกค้าชาวต่างชาติ[n. exp.] (lūkkhā chāo) EN: foreign clients FR: client étranger [m] ; acheteur étranger [m]
ลูกครึ่ง[n.] (lūkkhreung) EN: person of mixed Thai and foreign blood ; person of mixed parentage ; person of mixed descent ; half-blood FR: eurasien [m]
ม้าเทศ[n.] (māthēt) EN: horse of foreign blood ; large and foreign horse FR:
เมืองนอก[n. exp.] (meūang nøk) EN: foreign country ; nonnative country FR: pays étranger [m]
นักศึกษาต่างประเทศ[n. exp.] (nakseuksā t) EN: foreign student FR: étudiant étranger [m]
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: foreign tourist ; visitor FR: touriste étranger [m]
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ; นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ[n. exp.] (nakthǿngthī) EN: foreign tourists FR: touristes étrangers [mpl]
นักวิชาการชาวต่างชาติ[n. exp.] (nakwichākān) EN: foreign academic FR:
นานาชาติ[n. exp.] (nānā chāt) EN: various nations ; all the nations ; various countries ; all the countries ; foreign countries FR:
นานาประเทศ[X] (nānā prathē) EN: foreign countries ; various nations FR: l'étranger [m] ; la communauté internationale [f]
หนังสือเดินทางต่างชาติ[n. exp.] (nangseūdoēn) EN: foreign passport FR: passeport étranger [m]
นโยบายต่างประเทศ[n. exp.] (nayōbāi tān) EN: foreign policy FR: politique étrangère [f]
เงินลงทุนจากต่างประเทศ[n. exp.] (ngoen longt) EN: foreign investment FR:
เงินทุนสำรองต่างประเทศ[n. exp.] (ngoen thun ) EN: foreign exchange reserves FR:
เงินตราสำรอง[n. exp.] (ngoentrā sa) EN: currency reserve ; monetary reserve ; foreign exchange reserve FR:
เงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (ngoentrā tā) EN: foreign currency ; foreign exchange FR: devise étrangère [f] ; monnaie étrangère [f]
นิสิตต่างประเทศ[n. exp.] (nisit tāngp) EN: foreign student FR: étudiant étranger [m]
นอก[adj.] (nøk) EN: foreign ; abroad ; external FR: étranger

foreign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisen {pl}foreign currencies; foreign exchange
Devisengeschäft {n}transaction in foreign exchange
Fremdsprachenkenntnisse {pl}knowledge of foreign languages
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets
Devisengeschäft {n}(foreign) exchange transactions
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI)
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandsabteilung {f}foreign department
Auslandserfahrung {f}foreign experience
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandsnachfrage {f}foreign demand
Außenminister {m}foreign minister
Außenpolitik {f}foreign policy
Fremdarbeiter {m}foreign worker
Fremdenlegion {f} [mil.]Foreign Legion
Fremdartigkeit {f}foreignness
Ausländerfeindlichkeit {f}hostility towards foreigners

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foreign
Back to top