ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fecundity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fecundity*, -fecundity-

fecundity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fecundity (n.) การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก Syn. abundancy, fruitfulness, productivity
fecundity (n.) ความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดต่างๆ (คำทางการ)
English-Thai: HOPE Dictionary
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
English-Thai: Nontri Dictionary
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fecundityความสามารถมีบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecundityความสามารถมีบุตร [การแพทย์]

fecundity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寡産[かさん, kasan] (n) (obsc) low fecundity
多産[たさん, tasan] (n,adj-no) (1) fecundity; (adj-na) (2) fecund; fertile; fruitful; prolific; reproductive
生産性[せいさんせい, seisansei] (n) fecundity; productivity; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fecundity
Back to top