ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

productivity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *productivity*, -productivity-

productivity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
productivity (n.) ความสามารถในการผลิต
productivity (n.) ความอุดมสมบูรณ์ Syn. richness, potency
English-Thai: Nontri Dictionary
productivity(n) ความงอกงาม,การให้กำเนิด,การทำให้เกิดผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
productivityผลิตภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Productivityผลิตภาพ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำลังผลิต (n.) productivity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด
It was all about productivity more coal per man hour.มันเป็นเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต การขุดถ่านหินได้มากขึ้นต่อแรงงานคนในหนึ่งชั่วโมง
I shall go down to the Walker Pit tomorrow, tip all the workers, see if we can't up their productivity even more.ฉันจะลงไปเยี่ยมคนงานในเหมือง\ ไปให้ทิปซะหน่อย คิดดูซิว่าถ้าเราไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้จะเป็นยังไง
My client found it increeded productivity and reduced fatigue without compromising the quality of work.ลูกความของฉันพบว่า มันเพิ่มผลผลิตและลดความเหนื่อยล้า โดยไม่ทำให้คุณภาพงานลดลง
You want to see his productivity reports?อยากจะเห็นประวัติการทำงานของเขาไหมละ?
He told me it gives him 20 additional hours of productivity a week.เขาบอกฉันว่ามันทำให้เขาขึ้นมาอีก 20 ชั่วโมงการผลิดของสัปดาห์
Sleeplessness causes loss of productivity, acting silly all day and all night mistaken for being a mental patient go through painful jealous and broken heart and have 'do you still believe in love?การนอนไม่หลับ ทำให้สูญเสียการผลิตไป ทำตัวงี่เง่าตลอดวัน ตลอดคืน บางทีอาจจะป่วยทางจิต
This is not an assessment of your productivity. Try not to take this personally.นี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการประเมินผลงานของคุณ พยายามอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเพราะตัวคุณ
You've just ruined the chance to maximize productivity.คุณเพิ่งทำลายโอกาสที่จะทำให้เกิดผลสูงสุด
Productivity, prayer, and purification.ความอุดมสมบูรณ์ การสวดมนต์ และการชำระล้างบาป

productivity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, 地利] favorable location; in the right place; productivity of land
生产率[shēng chǎn lǜ, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄩˋ, 生产率 / 生產率] productivity; efficiency of production

productivity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
労働生産性[ろうどうせいさんせい, roudouseisansei] (n) labor productivity; labour productivity
歩掛り[ぶがかり, bugakari] (n) labor productivity unit; productivity; production rate; man hours
生産力[せいさんりょく, seisanryoku] (n) productivity
生産性[せいさんせい, seisansei] (n) fecundity; productivity; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
生産性[せいさんせい, seisansei] productivity

productivity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผลิตภาพ[n.] (phalittaphā) EN: productivity FR: productivité [f]
ผลงานรัฐบาล[n. exp.] (phon ngān r) EN: government productivity FR:
ผลผลิตแรงงาน [n. exp.] (phonphalit ) EN: productivity FR: productivité [f]
ประสิทธิผล[n.] (prasitthiph) EN: effect ; success ; effectiveness ; efficacy ; productivity ; achievement FR: effet [m] ; résultat [m] ; efficacité [f]

productivity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesamtproduktivität {f}aggregate productivity
quantitativer Leistungsabfall {m}drop in productivity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า productivity
Back to top