ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fruitfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fruitfulness*, -fruitfulness-

fruitfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fruitfulness (n.) การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก Syn. abundancy, productivity

fruitfulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
豊穰[ほうじょう, houjou] (n) fertility; productiveness; fruitfulness
豊饒[ほうじょう, houjou] (adj-na,n) fertility; fruitfulness

fruitfulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประสิทธิ์[n.] (prasit) EN: success ; achievement ; attainment ; accomplishment ; effectiveness ; fruitfulness FR: succès [m]

fruitfulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfruchtbarkeit {f}unfruitfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fruitfulness
Back to top