ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-extinct-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extinct, *extinct*,

-extinct- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And one of them was extinct at that.แล้วลูกนึงก็ดับไปแล้ว
I thought this was supposed to be an extinct volcano.ฉันคิดว่านี้ควร จะเป็นภูเขาไฟที่ดับ
Maybe mammoths are going extinct because they get in danger.บางที แมมมอท จะสูญพันธุ์ เพราะว่าพวกมันอยู่ในอันตราย
My father always talked about how an entire species will go extinct while others, no more unique or complex, will change and adapt in extraordinary ways.พ่อของผมพูดเสมอๆว่า มนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์ ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเป็นความพิเศษได้
I am never gonna suspect an extinct creature.ผมไม่เคยที่จะสงสัยสิ่งมีชีวิตที่ศูนย์พันธ์ไปแล้ว
Who we are, she gets a pulitzer, and we join the list Of extinct species.หล่อนจะได้รางวัลพูลิสเซอร์ ส่วนเราจะได้ลิ้มรสความเป็นพวกสูญพันธ์
Goldthread - - An herb that's been extinct for 200 years.โกลด์ทรีด สมุนไพรที่สูญพันธุ์ไป200ปีแล้ว
Siberian tigers went extinct in 2017.เสือไซบีเรีย.. สูญพันธ์ไปตั้งแต่ปี 2017
It's an extinct Latin American language. Pre-Columbian syllabic base.ภาษาลาตินอเมริกาโบราณ อักษรโคลัมเบียดั้งเดิม
Yeah, he's the same. He likes extinct animals.ใช่ ลูกผมก็เหมือนกัน เขาสนใจพวก สัตว์สูญพันธ์ น่ะครับ
The preservation of extinct marine animals, and the restoration of the red stained sea to its original state! This is a forbidden sanctuary that conducts experiments of divine magnitudes!เขาว่าสัตว์ทะเลที่ใกล้สูญพันธ์พวกนี้ มีส่วนช่วยในการฟื้นฟูให้ทะเลกลับเป็นเหมือนเดิมได้
I'd rather be extinct than slave to a dead man.ผมยอมสูญพันธุ์ดีกว่า ที่จะรับใช้ไอ้ผีดิบ

-extinct- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝种[jué zhǒng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨㄥˇ, 绝种 / 絕種] extinct (species); extinction
恐鸟[kǒng niǎo, ㄎㄨㄥˇ ㄋㄧㄠˇ, 恐鸟 / 恐鳥] monstrous bird; moa (genus Dinornithidae, extinct bird of New Zealand)

-extinct- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark)
ホホジロザメ属[ホホジロザメぞく, hohojirozame zoku] (n) Carcharodon (genus containing the extant great white shark and the extinct megalodon shark in the mackerel or white shark family Lamnidae)
ミツクリザメ科[ミツクリザメか, mitsukurizame ka] (n) Mitsukurinidae (family of goblin sharks with one a living species and two extinct genera)
死に絶える[しにたえる, shinitaeru] (v1,vi) to die out; to become extinct

-extinct- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภูเขาไฟที่ดับแล้ว[n. exp.] (phūkhaofai ) EN: extinct volcano FR: volcan éteint [m]
สูญพันธุ์[v.] (sūnphan) EN: become extinct ; die out FR: s'éteindre ; disparaître

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -extinct-
Back to top