ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-execute-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น execute, *execute*,

-execute- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did he tell you to execute me?ท่านบอกให้เจ้า มาฆ่าข้าเหรอ?
Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfuckin' last one of you.ใด ๆ ของคุณ pricks ร่วมเพศย้าย และฉันจะดำเนินการทุก motherfuckin 'สุดท้ายของคุณ
And I'll execute every motherfuckin' last one of you.และฉันจะดำเนินการทุก motherfuckin 'สุดท้ายของคุณ
Any one of you fucking pricks move, and I'll execute every one of you motherfuckers!หนึ่งของคุณ pricks ร่วมเพศใดย้ายและฉันจะดำเนินการทุกคนของคุณ motherfuckers!
Gerry, execute the rapid shutdown sequence.เจอร์รี่รันลำดับการ ปิดระบบอย่างรวดเร็ว
You're the new chief advisor. Execute him for distributing rotten food.สั่งประหารเขาฐานแจกอาหารเน่า
If you believe I wish to execute this girl...If you believe I wish to execute this girl...
Final protocol. Execute on my order.เตรียมการล้างบาง รอฟังคำสั่งจากข้า
Yeah, well, letting the state know that you're healthy enough to execute is not why I went to medical school.ได้ คือ รัฐรู้ว่าคุณแข็งแรงพอที่จะประหารชีวิต นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันเข้าเรียนโรงเรียนแพทย์
That's the date they, uh... you know... execute me.นั่นเป็นวันที่... . ฉันจะถูกประหาร
...do solemnly swear... I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President...... จงสาบานอย่างแน่วแน่... ข้าพเจ้า จอร์จ วอล์คเกอร์ บุช ขอสาบานอย่างแน่วแน่... .
The rescue operation you're about to execute is radically changed from your initial approach.แผนบุกที่คุณกำลังจะใช้มันเปลี่ยนจากของเดิมเกือบหมดเลยนะ แผนบุกที่คุณกำลังจะใช้มันเปลี่ยนจากของเดิมเกือบหมดเลยนะ

-execute- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, 执 / 執] execute (a plan); grasp

-execute- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エグゼキュート[, eguzekyu-to] (n) {comp} execute
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] (n) {comp} execute cycle
実行権[じっこうけん, jikkouken] (n) right to execute (file)
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] (n) {comp} execute permission
犬殺し[いぬころし, inukoroshi] (n) (sl) dogcatcher; person who used to catch dogs and execute them for rabies prevention
銃刑[じゅうけい, juukei] (n) execute by shooting to death (by firing squad)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission

-execute- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
แขวนคอ[v.] (khwaēnkhø) EN: hang ; execute by hanging FR: pendre
กระทำการ[v.] (krathamkān) EN: do ; execute FR: exécuter
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice ; operate ; handle FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām ) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement FR: respecter un accord
ปลิดชีพ[v. exp.] (plit chīp) EN: execute ; slay ; snuff out FR:
ประหาร[v.] (prahān) EN: put to death ; execute ; slay ; kill FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
ประหารชีวิต[v.] (prahānchīwi) EN: execute FR: exécuter
เริ่มดำเนินโครงการ[v. exp.] (roēm damnoē) EN: execute FR:
สำเร็จโทษ[v. exp.] (samretthōt) EN: execute ; put to death FR: mettre à mort
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
เซ็นสัญญา[v. exp.] (sen sanyā) EN: sign a contract ; sign an agreement ; execute a contract FR: signer un contrat
ตัดหัว[v. exp.] (tat hūa) EN: behead ; decapitate ; execute FR: décapiter ; guillotiner ; trancher la tête ; couper la tête
ตัดศีรษะ[v. exp.] (tat sīsa) EN: behead ; decapitate ; execute FR: décapiter
ทำ[v.] (tham) EN: do ; make ; act ; perform ; engage in ; execute ; operate ; work FR: faire ; agir ; accomplir ; effectuer ; exécuter ; ficher (fam.) ; foutre (fam.) ; oeuvrer
ทำให้สำเร็จ[v. exp.] (thamhai sam) EN: execute ; accomplish ; carry out FR: parvenir ; réussir ; accomplir
ยิงเป้า[v.] (yingpao) EN: execute by shooting FR: fusiller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -execute-
Back to top